ვინ გახდება კადიროვის მემკვიდრე? - კრემლი ჩეჩნეთის ლიდერს უკვე მტრად აღიქვამს და მის შემცვლელზე ფიქრობს | Allnews.Ge

ვინ გახდება კადიროვის მემკვიდრე? - კრემლი ჩეჩნეთის ლიდერს უკვე მტრად აღიქვამს და მის შემცვლელზე ფიქრობს

Novaya Gazeta Europe აწარ­მო­ებს ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ან კვლე­ვას ჩეჩ­ნე­თის პო­ლი­ტი­კუ­რი ლი­დე­რის, რამ­ზან კა­დი­რო­ვის შემ­ცვლელ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ახალ სტა­ტი­ა­ში სა­უბ­რო­ბენ სა­ვა­რა­უ­დო მემ­კვიდ­რე­ებ­ზე: კა­დი­რო­ვის ვა­ჟე­ბი, მისი ძმის­შვი­ლი და ჩეჩ­ნე­თის გავ­ლე­ნი­ა­ნი კლა­ნე­ბი. სა­უ­ბა­რია ლი­დე­რის დე­ბის და ქა­ლიშ­ვი­ლე­ბის გავ­ლე­ნა­ზე რე­გი­ო­ნის შიგ­ნით და მის ფარ­გლებს გა­რეთ. "რო­გორ უზ­რუნ­ველ­ვყოთ ძა­ლა­უფ­ლე­ბის უსაფრ­თხო გა­და­ბა­რე­ბა ჩეჩ­ნეთ­ში, მო­რი­გი გამ­წვა­ვე­ბი­სა და პრო­ვო­ცი­რე­ბის გა­რე­შე?" - ეს ალ­ბათ, ახლა რუ­სე­თის მთა­ვა­რი ში­და­პო­ლი­ტი­კუ­რი სა­კი­თხია.

"ჩვე­ნი კვლე­ვის ახალ სე­რი­ა­ში გე­ტყვით, თუ რო­გორ გახ­და კა­დი­რო­ვი, კრემ­ლის გა­გე­ბით, ჩეჩ­ნე­თის დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ის მთა­ვა­რი ფაქ­ტო­რი. მო­დით შე­ვა­ფა­სოთ მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ყვე­ლა­ზე რე­ა­ლუ­რი კან­დი­და­ტე­ბი. ჩვენ ასე­ვე გან­ვი­ხი­ლავთ ჩეჩ­ნე­თის ლი­დე­რის დე­ბის და ქა­ლიშ­ვი­ლე­ბის გავ­ლე­ნას რე­გი­ო­ნის შიგ­ნით და მის ფარ­გლებს გა­რეთ პო­ლი­ტი­კა­ზე" - წე­რია მა­სა­ლა­ში.

ვა­ჟე­ბი

84ba3a5e299a4ecdbebd9fc0bdef097f-ezgifcom-webp-to-jpg-converter-85959-1714199578.jpg

გა­სუ­ლი წლის მარ­ტში კა­დი­რო­ვის უფ­რო­სი ვაჟი, ახ­მა­თი, კრემლში პი­რა­დად მი­ი­ღო ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა. ეს მო­უ­ლოდ­ნე­ლი და ძა­ლი­ან ბუნ­დოვ­ნად მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლი შეხ­ვედ­რა კა­დი­რო­ვის სა­ვა­რა­უ­დო ავად­მყო­ფო­ბის შე­სა­ხებ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ჭო­რე­ბის ფონ­ზე შედ­გა. სხვა­თა შო­რის, ახ­მატ კა­დი­რო­ვი პუ­ტინ­თან არა თა­ვად მა­მამ, არა­მედ ჩეჩ­ნე­თის მე­თა­უ­რის კი­დევ ერ­თმა მო­კავ­ში­რემ, აბუ­ბა­კარ ედელ­გე­რი­ევ­მა წა­იყ­ვა­ნა.

ახ­მატ კა­დი­რო­ვი პუ­ტინს წა­რუდ­გი­ნეს არა რო­გორც რეს­პუბ­ლი­კის, არა­მედ რო­გორც კა­დი­რო­ვის კლა­ნის მო­მა­ვა­ლი მე­თა­უ­რი. ამ შეხ­ვედ­რით ყვე­ლას და­ა­ნა­ხეს, რომ კა­დი­რო­ვის ოჯახს აქვს ის, რაც არ­ცერთ ჩეჩ­ნურ კლანს არ გა­აჩ­ნია: ძა­ლი­ან ახლო ურ­თი­ერ­თო­ბა პი­რა­დად პუ­ტინ­თან.

თუმ­ცა, კა­დი­რო­ვის უფ­რო­სი ვა­ჟის და­წი­ნა­უ­რე­ბა ისე­ვე მო­უ­ლოდ­ნე­ლად შე­წყდა, რო­გორც და­ი­წყო. ამ­ჟა­მად ყუ­რა­დღე­ბა კა­დი­რო­ვის მე­სა­მე ვაჟ­მა, ადამ­მა და­იმ­სა­ხუ­რა. გა­სუ­ლი წლის ბო­ლოს­თვის 16 წლის ადა­მი იმ­დე­ნად და­წი­ნა­ურ­და, რომ ზო­გი­ერ­თმა იგი მა­მის სა­ვა­რა­უ­დო მემ­კვიდ­რედ მი­იჩ­ნია.

848abcf74ace4ed18aa0274f2e6ccc19-ezgifcom-webp-to-jpg-converter-86080-1714199590.jpg

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩეჩ­ნეთ­ში ძა­ლა­უფ­ლე­ბის სტრუქ­ტუ­რა მარ­თლაც ჰგავს აღ­მო­სავ­ლურ დიქ­ტა­ტუ­რას, ის მა­ინც არ არის და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი. კა­დი­როვს, რა თქმა უნდა, შე­უძ­ლია მემ­კვიდ­რის და­სა­ხე­ლე­ბა, მაგ­რამ რეს­პუბ­ლი­კის მე­თა­ურს რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტი ნიშ­ნავს. იხილეთ სრულად

myquiz