ზღვისპირა ქალაქებს წყალდიდობასთან გამკლავება გაუჭირდებათ - რა შედეგამდე მიიყვანს მსოფლიოს ყინულის სწრაფად დნობა | Allnews.Ge

ზღვისპირა ქალაქებს წყალდიდობასთან გამკლავება გაუჭირდებათ - რა შედეგამდე მიიყვანს მსოფლიოს ყინულის სწრაფად დნობა

2000 ფუ­ტის სიგ­რძის ყი­ნუ­ლის ბირ­თვი­დან მი­ღე­ბუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი ცხად­ყოფს, რომ და­სავ­ლეთ ან­ტარ­ქტი­დის ყი­ნუ­ლი დრა­მა­ტუ­ლად მცირ­დე­ბა. ახა­ლი კვლე­ვა წარ­მოდ­გე­ნას იძ­ლე­ვა იმის შე­სა­ხებ, თუ რამ­დე­ნად სწრა­ფად შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს ყი­ნუ­ლის დნო­ბა და ზღვის დო­ნის ამაღ­ლე­ბა.

საკ­ვლე­ვი პა­სუ­ხე­ბის მი­სა­ღე­ბად მეც­ნი­ე­რებ­მა ყი­ნუ­ლის ბირ­თვი გა­მო­ი­ყე­ნეს, რო­მე­ლიც ან­ტარ­ქტი­დი­დან წა­მო­ი­ღეს. დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში, გა­ზო­მეს ბირ­თვის წყლის იზო­ტო­პე­ბი, რომ­ლე­ბიც გვაწ­ვდი­ან ინ­ფორ­მა­ცი­ას წარ­სულ­ში არ­სე­ბუ­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის შე­სა­ხებ.

კვლე­ვის შე­დე­გად დად­გინ­და, რომ ბოლო 200 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყი­ნუ­ლის ნა­წი­ლი გა­თხელ­და 450 მეტ­რით (1476 ფუტი).

"ახლა აშ­კა­რაა, რომ ყი­ნუ­ლის დნო­ბა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის წინ და­ი­წყო. თუ ამ სის­წრა­ფით გაგ­რძელ­დე­ბა, მალე სა­შიშ­რო­ე­ბის წი­ნა­შე აღ­მოვ­ჩნდე­ბით" - თქვა ერიკ ვოლფ­მა, გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­მე­ფოს კემ­ბრი­ჯის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გლა­ცი­ო­ლოგ­მა და კვლე­ვის ავ­ტო­რი.

ამას შე­საძ­ლოა კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი შე­დე­გე­ბი მოჰ­ყვეს. და­სავ­ლეთ ან­ტარ­ქტი­დის ყი­ნუ­ლის დნო­ბა წყლის ამაღ­ლე­ბას გა­მო­იწ­ვევს - ზღვის­პი­რა ქა­ლა­ქებს კი წყალ­დი­დო­ბას­თან გამ­კლა­ვე­ბა გა­უ­ჭირ­დე­ბათ.

myquiz