მატრონა მოსკოველისა და სტალინის ამბავი საზღვრებს გასცდა - რას წერს BBC ხატთან დაკავშირებულ სკანდალზე | Allnews.Ge

მატრონა მოსკოველისა და სტალინის ამბავი საზღვრებს გასცდა - რას წერს BBC ხატთან დაკავშირებულ სკანდალზე

წმინ­და მატ­რო­ნა მოს­კო­ვე­ლის ხა­ტის და სტა­ლი­ნის თემა გას­ცდა სა­ზღვრებს და უცხო­უ­რი მე­დი­ის ყუ­რა­დღე­ბაც მი­ი­პყრო. ხატ­თან და­კავ­ში­რე­ბით შექ­მნილ სა­კითხს არა­ერ­თი გა­მო­ცე­მა აშუ­ქებს, მათ შო­რის არის Politoco, ასე­ვე BBC.

"სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლმა­დი­დე­ბელ­მა ეკ­ლე­სი­ამ მო­ი­თხო­ვა შე­იც­ვა­ლოს ხატი, სა­დაც საბ­ჭო­თა დიქ­ტა­ტო­რი იო­სებ სტა­ლი­ნია გა­მო­სა­ხუ­ლი და რო­მე­ლიც სა­მე­ბის სა­კა­თედ­რო ტა­ძარ­ში იყო ჩა­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ხატი ასა­ხავს სცე­ნებს წმინ­და მატ­რო­ნა მოს­კო­ვე­ლის ცხოვ­რე­ბი­დან. მატ­რო­ნა მოს­კო­ვე­ლი მე-20 სა­უ­კუ­ნე­ში ცხოვ­რობ­და. ხატ­ზე ერთ-ერთ სცე­ნა­ში ის სტა­ლი­ნის გვერ­დი­თაა. სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქომ გა­ნა­ცხა­და, რომ წმინ­და­ნი­სა და სტა­ლი­ნის შეხ­ვედ­რის შე­სა­ხებ "არა­საკ­მა­რი­სი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა არ­სე­ბობს და ამი­ტომ ცვლი­ლე­ბის შე­ტა­ნაა სა­ჭი­რო", - წერს ბრი­ტა­ნუ­ლი BBC.

გა­მო­ცე­მა მკი­თხველს ასე­ვე უყ­ვე­ბა, რომ სა­პატ­რი­არ­ქო ხა­ტის შემ­წირ­ვე­ლებს მო­უ­წო­დებს, თა­ვად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლონ შე­სა­ბა­მი­სი ცვლი­ლე­ბე­ბი ხატ­ზე, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში კი თვი­თო­ნაც შე­უძ­ლი­ათ ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნა.

BBC სტა­ტი­ა­ში იმა­საც დას­ძენს, რომ ხა­ტის შემ­წირ­ვე­ლი პრო­რუ­სუ­ლი პარ­ტია "პატ­რი­ოტ­თა ალი­ან­სია", პარ­ტი­ა­ში კი აცხა­დე­ბენ, რომ ხატი ტა­ძარს რამ­დე­ნი­მე თვის წინ აჩუ­ქეს. თემა ახ­ლა­ხან გახ­და აქ­ტუ­ა­ლუ­რი, მას შემ­დეგ, რაც ოპო­ზი­ცი­ო­ნერ­მა პო­ლი­ტი­კოს­მა გი­ორ­გი კან­დე­ლაკ­მა ამ­ცნო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მის შე­სა­ხებ. იხილეთ სრულად

myquiz