ვინ არის "გოგონა ყვავილის ტატუთი", რომლის სასტიკმა მკვლელობამ 90-იან წლებში ბელგია შეძრა | Allnews.Ge

ვინ არის "გოგონა ყვავილის ტატუთი", რომლის სასტიკმა მკვლელობამ 90-იან წლებში ბელგია შეძრა

ან­ტვერ­პენ­ში 31 წლის წინ ნა­პოვ­ნი ქა­ლის ცხე­და­რი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია - იგი ბრი­ტა­ნე­თის მო­ქა­ლა­ქე, რიტა რო­ბერტსია. სას­ტი­კად მოკ­ლულ ქა­ლის ღო­ბე­ზე გა­და­კი­დე­ბუ­ლი ცხე­და­რი 1992 წლის 3 ივ­ნისს, ან­ტვერ­პე­ნის ოლ­ქის დე­ურ­ნის რა­ი­ონ­ში, მდი­ნა­რე Groot Schijn-თან იპო­ვეს. მისი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა ამ დრომ­დე ვერ ხერ­ხდე­ბო­და. ქა­ლის ამოც­ნო­ბა მარ­ცხე­ნა მხარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ყვა­ვი­ლის ტა­ტუ­თი გახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ბელ­გი­ის, ჰო­ლან­დი­ი­სა და გერ­მა­ნი­ის პო­ლი­ცი­ამ მა­ის­ში ახა­ლი ვებ­სა­ი­ტი შექ­მნა, სა­ხელ­წო­დე­ბით - Identify Me - მათი მი­ზა­ნი მოკ­ლუ­ლი ქა­ლის ვი­ნა­ო­ბის დად­გე­ნა იყო. ვებ­სა­იტ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლი ხდე­ბა მოკ­ლუ­ლი ქა­ლე­ბის სა­ხის რე­კონ­სტრუქ­ცია, ასე­ვე მათი პი­რა­დი ნივ­თე­ბის ვი­დე­ო­ე­ბის და სუ­რა­თე­ბის ნახ­ვა, რო­გო­რი­ცაა სამ­კა­უ­ლე­ბი და ტან­საც­მე­ლი. სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­პო­ლი­ციო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ გა­ავ­რცე­ლა დე­ტა­ლე­ბი გარ­დაც­ვლი­ლის შე­სა­ხებ, მათ შო­რის მისი ფი­ზი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი.

20:40 / 14-11-2023 ან­ტვერ­პენ­ში 31 წლის წინ ნა­პოვ­ნი ქა­ლის ცხე­და­რი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია - იგი ბრი­ტა­ნე­თის მო­ქა­ლა­ქე, რიტა რო­ბერტსია. სას­ტი­კად მოკ­ლულ ქა­ლის ღო­ბე­ზე გა­და­კი­დე­ბუ­ლი ცხე­და­რი 1992 წლის 3 ივ­ნისს, ან­ტვერ­პე­ნის ოლ­ქის დე­ურ­ნის რა­ი­ონ­ში, მდი­ნა­რე Groot Schijn-თან იპო­ვეს. მისი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა ამ დრომ­დე ვერ ხერ­ხდე­ბო­და. ქა­ლის ამოც­ნო­ბა მარ­ცხე­ნა მხარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ყვა­ვი­ლის ტა­ტუ­თი გახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ბელ­გი­ის, ჰო­ლან­დი­ი­სა და გერ­მა­ნი­ის პო­ლი­ცი­ამ მა­ის­ში ახა­ლი ვებ­სა­ი­ტი შექ­მნა, სა­ხელ­წო­დე­ბით - Identify Me - მათი მი­ზა­ნი მოკ­ლუ­ლი ქა­ლის ვი­ნა­ო­ბის დად­გე­ნა იყო. ვებ­სა­იტ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლი ხდე­ბა მოკ­ლუ­ლი ქა­ლე­ბის სა­ხის რე­კონ­სტრუქ­ცია, ასე­ვე მათი პი­რა­დი ნივ­თე­ბის ვი­დე­ო­ე­ბის და სუ­რა­თე­ბის ნახ­ვა, რო­გო­რი­ცაა სამ­კა­უ­ლე­ბი და ტან­საც­მე­ლი. სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­პო­ლი­ციო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ გა­ავ­რცე­ლა დე­ტა­ლე­ბი გარ­დაც­ვლი­ლის შე­სა­ხებ, მათ შო­რის მისი ფი­ზი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი.

რი­ტას ცხე­და­რი ან­ტვერ­პენ­ში, მდი­ნა­რე Groot Schijn-თან იპო­ვეს

77781945-0-image-a-3-1699967171645-1700036147.avif

სა­ბო­ლო­ოდ რიტა ოჯა­ხის ერთ-ერ­თმა წევ­რმა, ტა­ტუს დახ­მა­რე­ბით ამო­იც­ნო და ბელ­გი­ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას და­უ­კავ­შირ­და. რო­გორც გა­ირ­კვა, რიტა რო­ბერტსი 31 წლის იყო, როცა 1992 წლის თე­ბერ­ვალ­ში კარ­დი­ფი­დან ან­ტვერ­პენ­ში გა­და­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად. ოჯახ­თან ბოლო კონ­ტაქ­ტი იმა­ვე წლის მა­ის­ში ჰქონ­და.

"ეს ამ­ბა­ვი შო­კის­მომ­გვრე­ლია. სი­ტყვე­ბი არ მყოფ­ნის იმ მწუ­ხა­რე­ბის გა­მო­სა­ხა­ტად, რა­საც ახლა ვგრძნობთ", - ნათ­ქვა­მია ოჯა­ხის გან­ცხა­დე­ბა­ში.

Ambebi.ge

myquiz