რა ხდება და რამდენი ადამიანი იმყოფება ალ-შიფას ჰოსპიტალურ კომპლექსში, სადაც ისრაელმა სამხედრო ოპერაცია დაიწყო? | Allnews.Ge

რა ხდება და რამდენი ადამიანი იმყოფება ალ-შიფას ჰოსპიტალურ კომპლექსში, სადაც ისრაელმა სამხედრო ოპერაცია დაიწყო?

ის­რა­ე­ლის არ­მი­ამ ოთხშა­ბათს ღა­მით გა­მო­ა­ცხა­და, რომ მან და­ი­წყო "მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი" ოპე­რა­ცია ალ-ში­ფას სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში, რომ­ლის ქვეშ, რო­გორც ის­რა­ე­ლი ამ­ტკი­ცებს, "ჰა­მა­სის" სა­მე­თა­უ­რო პუნ­ქტია გან­ლა­გე­ბუ­ლი. პუნ­ქტის არ­სე­ბო­ბა და­ა­დას­ტუ­რა თეთ­რი სახ­ლის ეროვ­ნუ­ლი უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭოს სპი­კერ­მა ჯონ კირ­ბი­მაც, რო­მელ­მაც ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და, რომ აშშ-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ი­თაც, "ჰა­მა­სის" სა­მე­თა­უ­რო ცენ­ტრი ალ-ში­ფას სა­ა­ვად­მყო­ფოს ქვეშ მდე­ბა­რე­ობს.

ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, ამ ეტაპ­ზე ოპე­რა­ცია ალ-ში­ფას სა­ა­ვად­მყო­ფოს ნა­წილ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს და ხორ­ცი­ელ­დე­ბა დაზ­ვერ­ვის ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სა და ოპე­რა­ტი­უ­ლი აუ­ცი­ლებ­ლო­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე.

ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის უწყე­ბა­ში აცხა­დე­ბენ, რომ მათი ძა­ლე­ბი "მო­ი­ცა­ვენ სა­მე­დი­ცი­ნო ჯგუ­ფებს და არა­ბულ ენა­ზე მო­ლა­პა­რა­კე­ებს, რომ­ლებ­მაც გა­ი­ა­რეს სპე­ცი­ა­ლუ­რი ტრე­ნინ­გი ამ რთუ­ლი და მგრძნო­ბი­ა­რე გა­რე­მოს­თვის მო­სამ­ზა­დებ­ლად".

al-sifa111111111111-36957-1700035311.jpg

"ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, არა­ნა­ი­რი ზი­ა­ნი არ მი­ად­გეს მშვი­დო­ბი­ან მო­ქა­ლა­ქე­ებს, რომ­ლებ­საც "ჰა­მა­სი“ ცო­ცხალ ფა­რად იყე­ნებს", - აცხა­დე­ბენ ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის ძა­ლებ­ში.

"ჰა­მა­სი“ უარ­ყოფს, რომ სა­ა­ვად­მყო­ფოს ოპე­რა­ცი­ე­ბის­თვის იყე­ნებს და სა­ერ­თა­შო­რი­სო კო­მი­ტეტს მო­უ­წო­დებს, მის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე შე­ვი­დეს და შე­ა­მოწ­მოს. იხილეთ სრულად

myquiz