"ასეთი ტანჯვის მომსწრეები ვხდებით და მსოფლიო არც კი ითხოვს ცეცხლის შეწყვეტას"- იორდანიის დედოფალი რანია დასავლელ ლიდერებს "ორმაგ სტანდარტებში" ადანაშაულებს | Allnews.Ge

"ასეთი ტანჯვის მომსწრეები ვხდებით და მსოფლიო არც კი ითხოვს ცეცხლის შეწყვეტას"- იორდანიის დედოფალი რანია დასავლელ ლიდერებს "ორმაგ სტანდარტებში" ადანაშაულებს

იორ­და­ნი­ის დე­დო­ფალ­მა რა­ნი­ამ და­სავ­ლე­ლი ლი­დე­რე­ბი "ორ­მაგ სტან­დარ­ტებ­ში" და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა. ამის შე­სა­ხებ მან CNN-თან ექ­სკლუ­ზი­ურ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნა­ცხა­და.

"ხალ­ხი მთელს ახლო აღ­მო­სავ­ლეთ­ში, მათ შო­რის იორ­და­ნი­ა­ში, უბ­რა­ლოდ შო­კი­რე­ბუ­ლი და იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლე­ბი ვართ მსოფ­ლი­ოს რე­აქ­ცი­ით ამ კა­ტას­ტრო­ფა­ზე. ბოლო ორი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ორ­მა­გი სტან­დარ­ტის თვალ­სა­ჩი­ნო მა­გა­ლი­თი ვი­ხი­ლეთ. 7 ოქ­ტომ­ბრის თავ­დას­ხმის შემ­დეგ, ყვე­ლა და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გვერ­დში და­უდ­გა ის­რა­ელს, მაგ­რამ ბოლო ორი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მსოფ­ლიო გა­ჩუ­მე­ბუ­ლია.

ეს არის პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა თა­ნა­მედ­რო­ვე ის­ტო­რი­ა­ში, რო­დე­საც ასე­თი ტან­ჯვის მომსწრე­ე­ბი ვხდე­ბით, და მსოფ­ლიო არც კი ითხოვს ცე­ცხლის შე­წყვე­ტას. ეს დუ­მი­ლი ბევრ ქვე­ყა­ნას და­სავ­ლუ­რი სამ­ყა­როს თა­ნა­მო­ნა­წი­ლედ აქ­ცევს”, - გა­ნა­ცხა­და დე­დო­ფალ­მა რა­ნი­ამ.

"ჰა­მა­სის" მიერ კონ­ტრო­ლი­რე­ბა­დი პა­ლეს­ტი­ნის ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ბოლო მო­ნა­ცე­მე­ბით, ღა­ზა­ში ის­რა­ე­ლის თავ­დას­ხმე­ბის შე­დე­გად და­ღუ­პულ­თა რი­ცხვი 5000-ზე მე­ტია, მათ შო­რის 2000-ზე მეტი ბავ­შვია. და­ღუ­პულ­თა შო­რი­საა გა­ე­როს სულ მცი­რე 35 თა­ნამ­შრო­მე­ლი.

myquiz