გამარჯვება, რომელიც მარცხის ტოლფასია: რა ხდება პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ | Allnews.Ge

გამარჯვება, რომელიც მარცხის ტოლფასია: რა ხდება პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ

პო­ლო­ნე­თის სა­ხელ­მწი­ფო სა­არ­ჩევ­ნო კო­მი­სი­ამ 17 ოქ­ტომ­ბერს გა­მო­აქ­ვეყ­ნა პო­ლო­ნე­თის სე­ი­მის არ­ჩევ­ნე­ბის სა­ბო­ლოო შე­დე­გე­ბი. სა­არ­ჩევ­ნო უბ­ნე­ბი­დან ოქ­მე­ბის 100%-ის დათ­ვლის შე­დე­გად, ამომ­რჩე­ველ­თა ხმე­ბი ასე გა­ნა­წილ­და:

  • ლი­დე­რობს მმარ­თვე­ლი პარ­ტია "კა­ნო­ნი და სა­მარ­თა­ლი" - მი­ი­ღო ხმე­ბის 35.38% (194 მან­და­ტი);
  • მის მთა­ვარ მო­წი­ნა­აღ­მდე­გეს "სა­მო­ქა­ლა­ქო კო­ა­ლი­ცი­ას" 30,7% -იანი მხარ­და­ჭე­რა აქვს (157 მან­და­ტი);
  • "მე­სა­მე გზამ" მი­ი­ღო ხმე­ბის 14.4% (65 მან­და­ტი);
  • "მე­მარ­ცხე­ნე­ებ­მა" მი­ი­ღეს ხმე­ბის 8.61% (26 მან­და­ტი);
  • ულტრა­მე­მარ­ჯვე­ნე "კონ­ფე­დე­რა­ცი­ამ" მი­ი­ღო ხმე­ბის 7.16% (18 მან­და­ტი).

ოპო­ზი­ცი­უ­რი ძა­ლის "სა­მო­ქა­ლა­ქო კო­ა­ლი­ცი­ის" ლი­დე­რი დო­ნალდ ტუს­კი ცდი­ლობს, რომ მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის 8-წლი­ა­ნი მმარ­თვე­ლო­ბა და­ას­რუ­ლოს.

მარ­თლაც, ტუსკს სე­იმ­ში კო­ა­ლი­ცი­ის შექ­მნის და მთავ­რო­ბის და­კომ­პლექ­ტე­ბის დიდი შან­სი აქვს.

ხმის მი­ცე­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, მან გა­ნა­ცხა­და:

"პო­ლო­ნეთ­მა გა­ი­მარ­ჯვა, დე­მოკ­რა­ტი­ამ გა­ი­მარ­ჯვა. ეს ცუდი დრო­ის და­სას­რუ­ლია, პარ­ტია "კა­ნო­ნი­სა და სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის“ და­სას­რუ­ლია!“

პრე­ზი­დენ­ტი ან­ჯეი დუდა კი და­ა­ვა­ლებს ამ­ჟა­მად მმარ­თველ პარ­ტი­ას კო­ა­ლი­ცი­ის შექ­მნას, მაგ­რამ დიდი ალ­ბა­თო­ბით, ეს შე­უძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა, რად­გან გა­ცი­ლე­ბით დიდი შან­სია, რომ ტუს­კის პარ­ტი­ამ და­ნარ­ჩენ ორ ცენ­ტრის­ტულ პარ­ტი­ას­თან შე­თან­ხმე­ბას მი­აღ­წი­ოს.

არ­ჩევ­ნე­ბის შემ­დეგ, ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის მსგავ­სად, ორი­ვე პარ­ტი­ამ გა­მარ­ჯვე­ბა აღ­ნიშ­ნა. ყო­ფი­ლი და მოდი, სი­მარ­თლე ვთქვათ, სა­ვა­რა­უ­დოდ, მო­მა­ვა­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი დო­ნალდ ტუს­კი ვერ მა­ლავ­და თა­ვის ტრი­უმფს და ეს მისი სა­ხის გა­მო­მე­ტყვე­ლე­ბა­სა და ხმის ინ­ტო­ნა­ცი­ა­შიც კი იგ­რძნო­ბო­და.

პო­ლო­ნეთ­სა და და­სავ­ლეთს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა წლებ­თან ერ­თად იძა­ბე­ბო­და. The Financial Times-ს წერ­და, რომ "კა­ნონ­მა და სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბამ“ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტე­ლე­ვი­ზია პრო­პა­გან­დის ინ­სტრუ­მენ­ტად აქ­ცია. მან ასე­ვე შე­ზღუ­და აბორ­ტის უფ­ლე­ბა, მო­ახ­დი­ნა ერ­თსქე­სი­ან­თა წყვი­ლე­ბის, მიგ­რან­ტე­ბი­სა და ლტოლ­ვი­ლე­ბის დე­მო­ნი­ზა­ცია. იხილეთ სრულად

myquiz