"ჩვენ არ უნდა ვი­ყოთ მო­სა­მარ­თლე­ე­ბი­ვით, რომ­ლე­ბიც მხო­ლოდ უარ­ყო­ფენ, გან­კი­ცხა­ვენ და გა­ნაგ­დე­ბენ". - რომის პაპი ერთნაირსქესიანთა ქორწინების კურთხევის წინადადებას განიხილავს | Allnews.Ge

"ჩვენ არ უნდა ვი­ყოთ მო­სა­მარ­თლე­ე­ბი­ვით, რომ­ლე­ბიც მხო­ლოდ უარ­ყო­ფენ, გან­კი­ცხა­ვენ და გა­ნაგ­დე­ბენ". - რომის პაპი ერთნაირსქესიანთა ქორწინების კურთხევის წინადადებას განიხილავს

რო­მის პაპ­მა ფრან­ცის­კემ გა­ნა­ცხა­და, რომ ის ერ­თნა­ირ­სქე­სი­ა­ნი წყვი­ლე­ბის ქორ­წი­ნე­ბის კურ­თხე­ვას გა­ნი­ხი­ლავს. კარ­დი­ნა­ლე­ბის ჯგუფ­მა მას სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით უფრო ცხა­დი პა­სუ­ხის გა­ცე­მა სთხო­ვა, რა­ზეც ფრან­ცის­კემ უპა­სუ­ხა, რომ კურ­თხე­ვის ნე­ბის­მი­ე­რი მო­თხოვ­ნა "პას­ტო­რა­ლუ­რი კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბით" უნდა გა­ნი­ხი­ლე­ბო­დეს.

"ჩვენ არ უნდა ვი­ყოთ მო­სა­მარ­თლე­ე­ბი­ვით, რომ­ლე­ბიც მხო­ლოდ უარ­ყო­ფენ, გან­კი­ცხა­ვენ და გა­ნაგ­დე­ბენ".

პაპ­მა დას­ძი­ნა, რომ ეკ­ლე­სია ერ­თნა­ირ­სქე­სი­ან­თა ქორ­წი­ნე­ბას კვლავ "ობი­ექ­ტუ­რად ცოდ­ვად" აღი­ა­რებს, თუმ­ცა გა­მო­ნაკ­ლი­სებს გა­ნი­ხი­ლავს.

მთელ რიგ ქვეყ­ნებ­ში, მათ შო­რის ბელ­გი­ა­სა და გერ­მა­ნი­ა­ში, მღვდლებს უკვე აქვთ უფ­ლე­ბა, ერ­თსქე­სი­ა­ნი ქორ­წი­ნე­ბი­სას წყვი­ლი აკურ­თხონ, მაგ­რამ ეკ­ლე­სი­ის იერ­არ­ქი­ის უმაღ­ლე­სი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის პო­ზი­ცია, დღემ­დე გა­ურ­კვე­ვე­ლი რჩე­ბა.

კურ­თხე­ვის თხოვ­ნა­ზე სა­პა­სუ­ხოდ, რო­მის პაპ­მა თქვა, რომ ეკ­ლე­სი­ას ეს­მის, რომ ქორ­წი­ნე­ბა არის "ექ­სკლუ­ზი­უ­რი, სტა­ბი­ლუ­რი და გა­ნუ­ყო­ფე­ლი კავ­ში­რი მა­მა­კაც­სა და ქალს შო­რის" და უნდა მო­ე­რი­დოს "ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის რი­ტუ­ალს, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა ამ რწმე­ნას ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბო­დეს", მაგ­რამ ფრან­ცის­კეს აზ­რით, დახ­მა­რე­ბა­ზე უა­რის თქმა, არაქ­რის­ტი­ა­ნუ­ლია.

პაპ­მა ფრან­ცის­კემ მი­ა­ნიშ­ნა, რომ კურ­თხე­ვის თხოვ­ნა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად უნდა გა­ნი­ხი­ლე­ბო­დეს:

"გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც გარ­კვე­ულ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში შე­საძ­ლოა პას­ტო­რა­ლუ­რი წინ­და­ხე­დუ­ლო­ბის ნა­წი­ლი იყოს, არაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნორ­მად იქ­ცეს. კა­ნო­ნი­კუ­რი სა­მარ­თა­ლი შე­უძ­ლე­ბე­ლია მო­ი­ცავ­დეს ყვე­ლა­ფერს",- დას­ძი­ნა მან.

პა­პის თქმით, ეკ­ლე­სია ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას "ყო­ველ­თვის სი­კე­თით, მოთ­მი­ნე­ბით, გა­გე­ბით, ნა­ზად და გა­მამ­ხნე­ვებ­ლად უნდა მო­ე­კი­დოს".

myquiz