აზერბაიჯანმა ყარაბაღში ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო - რა ხდება ყარაბაღში? | Allnews.Ge

აზერბაიჯანმა ყარაბაღში ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო - რა ხდება ყარაბაღში?

"აზერ­ბა­ი­ჯან­მა ყა­რა­ბაღ­ში, სამმხრი­ვი გან­ცხა­დე­ბის დე­ბუ­ლე­ბე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, ან­ტი­ტე­რო­რის­ტუ­ლი ოპე­რა­ცია და­ი­წყო", - ინ­ფორ­მა­ცი­ას აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლი მე­დია ქვეყ­ნის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო­ზე დაყ­რდნო­ბით ავ­რცე­ლებს.

"და­ი­წყო ად­გი­ლობ­რი­ვი ან­ტი­ტე­რო­რის­ტუ­ლი მოქ­მე­დე­ბე­ბი სამმხრი­ვი გან­ცხა­დე­ბის დე­ბუ­ლე­ბე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, ყა­რა­ბა­ღის ეკო­ნო­მი­კურ რე­გი­ონ­ში ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი პრო­ვო­კა­ცი­ე­ბის აღ­საკ­ვე­თად, სომ­ხე­თის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის ფორ­მი­რე­ბე­ბის ჩვე­ნი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი­დან გა­ნი­ა­რა­ღე­ბი­სა და გაყ­ვა­ნის, მათი სამ­ხედ­რო ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბის მიზ­ნით, ასე­ვე ოკუ­პა­ცი­ის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის მშვი­დო­ბის, სამ­შე­ნებ­ლო-სა­რეს­ტავ­რა­ციო სა­მუ­შა­ო­ებ­ში ჩარ­თუ­ლი მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის და ჩვე­ნი სამ­ხედ­რო პერ­სო­ნა­ლის უსაფრ­თხო­ე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად და აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის რეს­პუბ­ლი­კის კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი წეს­რი­გის აღ­სად­გე­ნად“, - აცხა­დე­ბენ უწყე­ბა­ში.

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ფარ­გლებ­ში, ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სომ­ხე­თის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის ფორ­მი­რე­ბე­ბის სა­ცე­ცხლე წერ­ტი­ლე­ბის, აგ­რეთ­ვე საბ­რძო­ლო აქ­ტი­ვე­ბი­სა და სამ­ხედ­რო ობი­ექ­ტე­ბის მწყობ­რი­დან გა­მოყ­ვა­ნა მა­ღა­ლი სი­ზუს­ტის ია­რა­ღის გა­მო­ყე­ნე­ბით.

"ვი­მე­ო­რებთ, რომ მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბა და სა­მო­ქა­ლა­ქო ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის ობი­ექ­ტე­ბი სა­მიზ­ნეს არ წარ­მო­ად­გენს. ხდე­ბა მხო­ლოდ სამ­ხედ­რო სა­მიზ­ნე­ე­ბის მწყობ­რი­დან გა­მოყ­ვა­ნა“, - აცხა­დე­ბენ უწყე­ბა­ში.

myquiz