”ეს დაავადება სიცოცხლისთვის საშიშია, თან ახლავს მტანჯველი ტკივილის შეტევები" - უახლესი ცნობები კადიროვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ | Allnews.Ge

”ეს დაავადება სიცოცხლისთვის საშიშია, თან ახლავს მტანჯველი ტკივილის შეტევები" - უახლესი ცნობები კადიროვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ

ბოლო რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­დია, პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, ანო­ნი­მუ­რი წყა­რო­ე­ბი და ტე­ლეგ­რა­მის არ­ხე­ბი გა­ნი­ხი­ლავ­დნენ ჩეჩ­ნე­თის მუდ­მი­ვი მე­თა­უ­რის და პრე­ზი­დენტ პუ­ტი­ნის "ერ­თგუ­ლი ჯა­რის­კა­ცის" რამ­ზან კა­დი­რო­ვის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას. არ­სე­ბობ­და სხვა­დას­ხვა ვა­რა­უ­დი: ზოგი ამ­ბობ­და, რომ კა­დი­რო­ვი სა­ა­ვად­მყო­ფო­შია, ზო­გის თქმით კი კო­მა­ში იყო, თუმ­ცა 17 სექ­ტმე­ბერს გა­მოქ­ვეყ­ნდა ვი­დეო, სა­დაც ჩან­და, რომ კა­დი­რო­ვი წვი­მა­ში სე­ირ­ნობ­და.

რო­დის და­ი­წყო კა­დი­რო­ვის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ ჭო­რე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა

ჩეჩ­ნე­თის ხელ­მძღვა­ნე­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბის შე­სა­ხებ სპე­კუ­ლა­ცი­ე­ბი და ჭო­რე­ბი გუ­შინ არ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლა. მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა ბოლო რამ­დე­ნი­მე წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­დი­ა­ში ფარ­თოდ გა­ნი­ხი­ლე­ბო­და. მა­გა­ლი­თად, წლე­ბის წინ Novaya Gazeta-ს წყა­რო­ებ­მა ისა­უბ­რეს, რომ კა­დი­როვს "სე­რი­ო­ზულ და­ა­ვა­დე­ბა ჰქონ­და, რომ­ლის მკურ­ნა­ლო­ბაც რთუ­ლია და 30% შემ­თხვე­ვა­ში მთავ­რდე­ბა სიკ­ვდი­ლით".

ამის პა­რა­ლე­ლუ­რად, რამ­ზან კა­დი­რო­ვი გა­ნაგ­რძობ­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გა­მო­ჩე­ნას, აქ­ვეყ­ნებ­და ფო­ტო­ებ­სა და ვი­დე­ო­ებს, თუმ­ცა ხან­და­ხან სწრა­ფად იმა­ტებ­და წო­ნა­ში და შემ­დეგ ისე­ვე სწრა­ფად იკ­ლებ­და, მაგ­რამ ეს ფაქ­ტი თა­ვის­თა­ვად არ ნიშ­ნავ­და იმას, რომ მას ჯან­მრთე­ლო­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი აქვს.

b34366c0-562d-11ee-943d-91ce654583c0-79817-1695104998.jpeg

გა­სუ­ლი წლის ბო­ლო­დან ჩეჩ­ნურ­მა ტე­ლეგ­რა­მის არ­ხებ­მა (ჟურ­ნა­ლის­ტმა ელე­ნა მი­ლა­ში­ნამ, რო­მე­ლიც კარ­გად იც­ნობს ჩეჩ­ნეთ­ში არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბას) და­ი­წყო ჭო­რე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა, რომ სი­ტუ­ა­ცია შე­იძ­ლე­ბა იყოს კრი­ტი­კუ­ლი. ბოლო თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დის­კუ­სი­ას შე­უ­ერ­თდნენ უკ­რა­ი­ნე­ლი და რუსი ბლო­გე­რე­ბი, ასე­ვე უკ­რა­ი­ნის დაზ­ვერ­ვა.

ამ დის­კუ­სი­ის ახა­ლი რა­უნ­დი და­ი­წყო ჩეჩ­ნუ­რი ტე­ლეგ­რა­მის არ­ხი­დან NIYSO პოს­ტით - ავ­ტო­რე­ბი წერ­დნენ, რომ კა­დი­რო­ვი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, კო­მა­ში ჩა­ვარ­და. იმა­ვე დღეს, უკ­რა­ი­ნულ­მა გა­მო­ცე­მამ Obozrevatel-მა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა ჩეჩ­ნურ დი­ას­პო­რა­ზე დაყ­რდნო­ბით ჩა­ნა­წე­რი, კა­დი­რო­ვის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის დამ­ძი­მე­ბის შე­სა­ხებ.

შემ­დეგ კი "წყა­რო­ებს" შე­უ­ერ­თდა უკ­რა­ი­ნის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს მთა­ვა­რი სა­დაზ­ვერ­ვო დე­პარ­ტა­მენ­ტის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ან­დრეი იუსო­ვი, რო­მელ­მაც გა­ნა­ცხა­და, რომ მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ჩეჩ­ნე­თის ხელ­მძღვა­ნე­ლი "მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია".

რა ვი­ცით სი­ნამ­დვი­ლე­ში?

წელს კა­დი­რო­ვი ოფი­ცი­ა­ლუ­რად სამ­ჯერ წა­ვი­და შვე­ბუ­ლე­ბა­ში: იან­ვარ­ში, აპ­რილ­ში (რა­მა­ზა­ნის დროს) და ივ­ლის­ში. შვე­ბუ­ლე­ბის დას­რუ­ლე­ბის თა­რი­ღი არ იყო მი­თი­თე­ბუ­ლი.

21 თე­ბერ­ვალს რამ­ზან კა­დი­რო­ვი არ გა­მო­ჩე­ნი­ლა ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის მი­მარ­თვი­სას მოს­კოვ­ში, რა­მაც ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი გა­ა­ო­ცა. და 3 მარტს პუ­ტი­ნი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად "არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რად" შეხ­ვდა კა­დი­რო­ვის შვილს, მა­შინ 17 წლის ახ­მატს და მი­უ­ლო­ცა მო­მა­ვა­ლი ქორ­წი­ნე­ბა - ახ­მატ კა­დი­რო­ვი პრე­ზი­დენ­ტთან შეხ­ვედ­რი­დან მე­ო­რე დღეს და­ქორ­წინ­და.

03520cd0-562d-11ee-b64d-9d34a8ccb756-79854-1695105011.png

ამის შემ­დეგ ბლო­გე­რებ­მა გა­უჩ­ნდათ ეჭვი, რომ ეს შეხ­ვედ­რა სავ­სე იყო სიმ­ბო­ლიზ­მით: ის ძა­ლი­ან მოგ­ვა­გო­ნებ­და 2004 წელს, რო­დე­საც რამ­ზან კა­დი­რო­ვი კრემლში მა­მის მკვლე­ლო­ბის შემ­დეგ მი­ვი­და. ამ შეხ­ვედ­რი­დან და­ი­წყო კა­დი­რო­ვის, რო­გორც პო­ლი­ტი­კო­სის ეპო­ქა.

რამ­ზან კა­დი­რო­ვის (და გან­სა­კუთ­რე­ბით უფ­როს­მა, ახ­მატ­მა) შვი­ლებ­მა ამ ბოლო დროს უფრო ხში­რად და­ი­წყეს გა­მო­ჩე­ნა ოფი­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე, მაგ­რამ სე­რი­ო­ზუ­ლად არა­ვის სჯე­რა, რომ მო­ზარ­დი მა­მის სიკ­ვდი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში რეს­პუბ­ლი­კის ხელ­მძღვა­ნე­ლის როლს მო­ირ­გებს.

კონ­კრე­ტუ­ლად რა ხდე­ბა კა­დი­რო­ვია გარ­შე­მო?

რუსი ჟურ­ნა­ლის­ტი ელე­ნა მი­ლა­ში­ნა, ყვე­ლა და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტი­დან, რო­მელ­საც აქვს ალ­ბათ ყვე­ლა­ზე სან­დო ინ­ფორ­მა­ცია, თა­ვის წყა­რო­ებ­ზე დაყ­რდნო­ბით წერ­და: ”ეს და­ა­ვა­დე­ბა სი­ცო­ცხლის­თვის სა­ში­შია, რად­გან შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სხვა ორ­გა­ნო­ე­ბის, პირ­ველ რიგ­ში, თირკმე­ლე­ბი­სა და ფილ­ტვე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა. ამ და­ა­ვა­დე­ბას თან ახ­ლავს მტან­ჯვე­ლი ტკი­ვი­ლის შე­ტე­ვე­ბი, რის გა­მოც ადა­მი­ა­ნი ვერ იძი­ნებს. ძლი­ე­რი ტკი­ვილ­გა­მა­ყუ­ჩებ­ლე­ბიც კი, რომ­ლებ­საც ჩვე­უ­ლებ­რივ უნიშ­ნა­ვენ კი­ბოს ტერ­მი­ნა­ლურ პა­ცი­ენ­ტებს, არ შვე­ლის“.

17 სექ­ტემ­ბერს ინ­ტერ­ნეტ­ში გა­მოჩ­ნდა ვი­დეო, სა­დაც ჩანს, რომ რამ­ზან კა­დი­რო­ვი პარკში სე­ირ­ნობს.

"ყვე­ლას, ვინც სი­მარ­თლე­სა და სიც­რუ­ეს ვერ არ­ჩევს, ვურ­ჩევ, გა­ი­სე­ირ­ნოს სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, და­ა­ლა­გოს აზ­რე­ბი, წვი­მა ძა­ლი­ან კარ­გად მოქ­მე­დებს“, - ამ­ბობს ჩეჩ­ნე­თის ლი­დე­რი.

ვი­დე­ო­ში წვი­მი­ა­ნი ამინ­დი შე­ე­სა­ბა­მე­ბა გროზ­ნოს პროგ­ნოზს - და­ახ­ლო­ე­ბით 16 გრა­დუ­სი და ნა­ლე­ქი. სა­ა­გენ­ტო­ე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, რომ ჩა­ნა­წერ­ში ნაჩ­ვე­ნე­ბია გროზ­ნო­ში ჩეჩ­ნე­თის ხელ­მძღვა­ნე­ლის რე­ზი­დენ­ცი­ის მსგავ­სი შე­ნო­ბა.

myquiz