"ბერმუდის სამკუთხედის" "ფარული ხომალდები" ნაპოვნია - "მათ 1526-1976 წლებში დიდი რაოდენობით ოქრო გადაჰქონდათ" | Allnews.Ge

"ბერმუდის სამკუთხედის" "ფარული ხომალდები" ნაპოვნია - "მათ 1526-1976 წლებში დიდი რაოდენობით ოქრო გადაჰქონდათ"

ცოტა ხნის წინ, ამე­რი­კულ­მა ფირ­მა Allen Exploration-მა ბა­ჰა­მის და­კარ­გუ­ლი გე­მე­ბის პრო­ექ­ტი წა­მო­ი­წყო. მკვლე­ვარ­თა ჯგუფ­მა გე­მე­ბის ნან­გრე­ვე­ბის ად­გილმდე­ბა­რე­ო­ბის და­სად­გე­ნად, ის­ტო­რი­უ­ლი წყა­რო­ე­ბი, მათ შო­რის არ­ქი­ვე­ბი და ძვე­ლი გა­ზე­თე­ბის ამო­ნა­რი­დე­ბი გა­მო­ი­ყე­ნა.

ექ­სპერ­ტებ­მა 176 გე­მის ად­გილმდე­ბა­რე­ო­ბა და­ად­გი­ნეს, რომ­ლე­ბიც 1526-1976 წლებ­ში, "ბერ­მუ­დის სამ­კუ­თხე­დის" წყლებ­ში ჩა­ი­ძი­რა. ზოგს ოქრო გა­დაჰ­ქონ­და, ზოგს კი ტვირ­თი: შაქ­რი­დან და თამ­ბა­ქო­დან და­წყე­ბუ­ლი, ბამ­ბი­თა და აფ­რი­კე­ლი მო­ნე­ბით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი.

დე­ტა­ლუ­რი რუკა გვიჩ­ვე­ნებს ად­გი­ლებს, სა­დაც გე­მე­ბის ნან­გრე­ვე­ბია აღ­მო­ჩე­ნი­ლი - აქე­დან 77 ამე­რი­კუ­ლია, 36 ბრი­ტა­ნუ­ლი, ხოლო 19 ეს­პა­ნუ­რი. მათი უმე­ტე­სო­ბა მე -19 სა­უ­კუ­ნე­ში ჩა­ი­ძი­რა, მხო­ლოდ სამი თა­რიღ­დე­ბა მე -16 სა­უ­კუ­ნით.

ezgifcom-gif-maker-31-59023-1686405471.jpg

მკვლევ­რე­ბის აზ­რით, მა­სა­ლა, რო­მე­ლიც ჯერ კი­დევ წყალ­ქვე­შაა, მო­ი­ცავს კო­ნი­აკს, შა­ქარს, ბამ­ბას, თამ­ბა­ქოს, ყა­ვას, მა­დე­რას ღვი­ნოს, სამ­ხედ­რო პრო­დუქ­ტებს, რომს და ვის­კის.

გე­მე­ბის 85% სა­ვაჭ­რო მი­სი­ას ას­რუ­ლებ­და, მაგ­რამ რვა მათ­გან­ზე დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ფული, ვერ­ცხლი და ოქ­როა აღ­მო­ჩე­ნი­ლი.

ambebi.ge

myquiz