"ევროკავშირის დროშის მამაცურად ფრიალი, საქართველოს ხელისუფლებამ მინიშნებად უნდა მიიღოს" - ევროპარლამენტარი | Allnews.Ge

"ევროკავშირის დროშის მამაცურად ფრიალი, საქართველოს ხელისუფლებამ მინიშნებად უნდა მიიღოს" - ევროპარლამენტარი

ევ­რო­კავ­ში­რის დრო­შის მა­მა­ცუ­რად ფრი­ა­ლი, სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ მი­ნიშ­ნე­ბად უნდა მი­ი­ღოს, - ამის შე­სა­ხებ ნი­დერ­ლან­დე­ლი ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტა­რი, ტეის რო­ი­ტე­ნი "ტვი­ტე­რის“ სა­კუ­თარ გვერ­დზე წერს, რი­თაც თბი­ლის­ში გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს ეხ­მა­უ­რე­ბა.

ევ­რო­დე­პუ­ტა­ტის თქმით, სა­ქარ­თვე­ლო ევ­რო­პაა და რუ­სუ­ლი სტი­ლის უცხო­უ­რი აგენ­ტის კა­ნო­ნის მი­ღე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­კავ­ში­რის პერ­სპექ­ტი­ვის წი­ნა­აღ­მდეგ ხმის მი­ცე­მაა.

"რუ­სუ­ლი სტი­ლის უცხო­უ­რი აგენ­ტის კა­ნო­ნის დღე­ვან­დე­ლი მი­ღე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­კავ­ში­რის პერ­სპექ­ტი­ვის, დე­მოკ­რა­ტი­ი­სა და სა­კუ­თა­რი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ხმის მი­ცე­მაა. სა­ქარ­თვე­ლო არის ევ­რო­პა. არა რუ­სულ კა­ნონს!" - აღ­ნიშ­ნა ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტარ­მა.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ პარ­ლა­მენ­ტთან შეკ­რე­ბი­ლი აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის დაშ­ლა, რომ­ლე­ბიც სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნოს მიერ ე.წ. აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექ­ტე­ბის პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით მი­ღე­ბას აპ­რო­ტეს­ტე­ბენ, 7 მარტს, სა­ღა­მოს და­ი­წყო. მო­მი­ტინ­გე­ე­ბის და­საშ­ლე­ლად უწყე­ბამ არა­ერ­თხელ წყლის ჭავ­ლი, წი­წა­კის სპრეი და ცრემლსა­დე­ნი გაზი გა­მო­ი­ყე­ნა, თუმ­ცა აღ­ნიშ­ნუ­ლის შემ­დეგ აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი კვლავ პარ­ლა­მენ­ტთან ბრუნ­დე­ბოდ­ნენ.

myquiz