"უკვე ყვე­ლა ხვდე­ბა, რომ რუ­სე­თი ამ ომს ვერ მო­ი­გებს" - ექსპერტი | Allnews.Ge

"უკვე ყვე­ლა ხვდე­ბა, რომ რუ­სე­თი ამ ომს ვერ მო­ი­გებს" - ექსპერტი

24 თე­ბერ­ვალს ერთი წელი შეს­რულ­და რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის ომის და­წყე­ბი­დან. სწო­რედ ამ თა­რიღ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ჩა­ვი­და უკ­რა­ი­ნა­ში პრე­ზი­დენ­ტი ჯო ბა­ი­დე­ნი, გა­სულ კვი­რას ასე­ვე ვი­ხი­ლეთ რუ­სე­თის პრე­ზი­დენტ ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნის გა­მოს­ვლა... ამ სა­კი­თხზე ექ­სპერ­ტი მა­მუ­კა არე­ში­ძე გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" სა­უბ­რობს. გთა­ვა­ზობთ ნა­წყვეტს ინ­ტერ­ვი­უ­დან:

მა­მუ­კა არე­ში­ძე:

- პუ­ტინს, ფაქ­ტობ­რი­ვად, ახა­ლი არა­ფე­რი უთ­ქვამს, თუ არ ჩავ­თვლით 2023 წლის 21 თე­ბერ­ვლის მი­მარ­თვა­ში გახ­მა­უ­რე­ბულ ინი­ცი­ა­ტი­ვას, შე­ა­ჩე­როს რუ­სე­თის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა 2010 წელს რუ­სე­თი­სა და შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის მიერ ხელ­მო­წე­რი­ლი სტრა­ტე­გი­უ­ლი შე­ტე­ვი­თი ია­რა­ღის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ში, რაც მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო. ეს ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გუ­ლის­ხმობს ურ­თი­ერ­თკონ­ტროლს, მაგ­რამ დღე­ვან­დელ ვი­თა­რე­ბა­ში რა კონ­ტროლ­ზე შე­იძ­ლე­ბა ლა­პა­რა­კი. ეს იყო ერ­თგვა­რი უსუ­სუ­რი გაგ­რძე­ლე­ბა ბირ­თვუ­ლი ია­რა­ღით შან­ტა­ჟი­სა, რა­ზეც, ჩემი აზ­რით, ბოლო ხანს პუ­ტინს ხელი ჰქონ­და აღე­ბუ­ლი.

mamukaareshidze-45638-1677483753.jfif

კი­დევ ერთ სა­კი­თხზე გა­ვა­მახ­ვი­ლებ ყუ­რა­დღე­ბას - ჩემი აზ­რით, ამ გა­მოს­ვლი­სას გა­მოჩ­ნდა ის გან­ხეთ­ქი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც არ­სე­ბობს რუ­სე­თის შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში. თუ მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა, პუ­ტინ­მა დიდ­ხანს ილა­პა­რა­კა ეკო­ნო­მი­კა­ზე და ბევ­რად ნაკ­ლე­ბი სამ­ხედ­რო თე­მა­ზე. სა­ერ­თოდ არ უხ­სე­ნე­ბია ე.წ. კერ­ძო არ­მი­ე­ბი, მე­ტიც, ამ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე არც კა­დი­რო­ვი და არც პრი­გო­ჟი­ნი არ და­უ­პა­ტი­ჟე­ბი­ათ.

ამ გა­მოს­ვლამ­დე ვრცელ­დე­ბო­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ პუ­ტი­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს ოკუ­პი­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე აპი­რებ­და გან­ცხა­დე­ბის გა­კე­თე­ბას. ერთი ვერ­სი­ით, ის თით­ქოს ამ რე­გი­ო­ნე­ბის ანექ­სი­ას გა­მო­ა­ცხა­დებ­და, თუმ­ცა ასე არ მოხ­და. ჩემი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, აფხა­ზე­თი­სა და ე.წ. სამ­ხრეთ ოსე­თის თე­მის წა­მოჭ­რას მარ­თლაც გეგ­მავ­დნენ, მაგ­რამ სა­ბო­ლო­ოდ მხო­ლოდ გაკ­ვრით ით­ქვა, უნდა გა­ვაძ­ლი­ე­როთ რუ­სე­თის სა­ზღვრე­ბის გას­წვრივ ჩვე­ნი კავ­ში­რე­ბიო.

რაც შე­ე­ხე­ბა ომს, საკ­მა­ოდ რთუ­ლი ვი­თა­რე­ბაა. მო­ლა­პა­რა­კე­ბის დრო ჯერ არ დამ­დგა­რა, ომის აქ­ტი­უ­რი ფაზა, ალ­ბათ, კი­დევ კარ­გა ხანს გაგ­რძელ­დე­ბა.

მე­ტად სა­ინ­ტე­რე­სო სუ­რა­თი ყა­ლიბ­დე­ბა - ბოლო კვლე­ვე­ბის თა­ნახ­მად, მსოფ­ლი­ოს ის ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც დის­ტან­ცი­რე­ბუ­ლია ამ ომის­გან, მას ში­და­ევ­რო­პულ გარ­ჩე­ვად მი­იჩ­ნევს. იმავდრო­უ­ლად, მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად არის და­ცე­მუ­ლი რუ­სე­თის იმი­ჯი. სამ­ხრეთ ამე­რი­კის თუ აზი­ის ქვეყ­ნებ­ში, მა­გა­ლი­თად, ინ­დო­ეთ­ში, ჩი­ნეთ­ში თუ თურ­ქეთ­ში რუ­სეთს ზე­სა­ხელ­მწი­ფოდ აღარ მი­იჩ­ნე­ვენ... ევ­რო­კავ­ში­რი და შტა­ტე­ბი აღიქ­მე­ბი­ან გა­ცი­ლე­ბით დიდ მო­თა­მა­შე­ე­ბად. ეს არის ის დიდი გარ­და­ტე­ხა, რაც ამ ომმა მო­ი­ტა­ნა.

უკვე ყვე­ლა ხვდე­ბა, რომ რუ­სე­თი ამ ომს ვერ მო­ი­გებს. კრემ­ლმა შე­იძ­ლე­ბა რა­ღაც პა­რი­ტეტს მი­აღ­წი­ოს, ეს არის მაქ­სი­მუ­მი, რაც ამ ვი­თა­რე­ბი­დან შე­იძ­ლე­ბა რუ­სეთ­მა მი­ი­ღოს. იხილეთ სრულად

myquiz