"მათ დავალება აქვთ პუტინისგან..." - რა მიზანი აქვს რუსულ-ბელარუსულ საჰერო წვრთნებს შოიგუ-გერასიმოვის დუეტსა და პრიგოჟინ-კადიროვ-სუროვიკინს შორის დაპირისპირების ფონზე? | Allnews.Ge

"მათ დავალება აქვთ პუტინისგან..." - რა მიზანი აქვს რუსულ-ბელარუსულ საჰერო წვრთნებს შოიგუ-გერასიმოვის დუეტსა და პრიგოჟინ-კადიროვ-სუროვიკინს შორის დაპირისპირების ფონზე?

16 იან­ვარს, ბე­ლა­რუ­სის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე რუ­სეთ-ბე­ლა­რუ­სის ერ­თობ­ლი­ვი სა­ჰა­ე­რო წვრთნე­ბი და­ი­წყო, რო­მე­ლიც 1-ლ თე­ბერ­ვლამ­დე გაგ­რძელ­დე­ბა. ბე­ლა­რუ­სის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო ირ­წმუ­ნე­ბა, რომ ის თავ­დაც­ვი­თი ხა­სი­ა­თი­საა. "სწავ­ლე­ბა წმინ­და თავ­დაც­ვი­თი ხა­სი­ა­თი­საა, ეს იქ­ნე­ბა ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბა ჩვე­ნი და რუ­სუ­ლი ავი­ა­ცი­ის მო­სამ­ზა­დებ­ლად შე­სა­ბა­მი­სი საბ­რძო­ლო და­ვა­ლე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად“, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ბე­ლა­რუ­სის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს "ტე­ლეგ­რამ­გვერ­დზე“ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ პოს­ტში. უწყე­ბა გან­მარ­ტავს, რომ წვრთნე­ბი მო­ი­ცავს მომ­ზა­დე­ბას სა­ჰა­ე­რო დაზ­ვერ­ვის­თვის, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ობი­ექ­ტე­ბის სა­ჰა­ე­რო დაც­ვი­სა და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის­თვის.

რო­გორც სამ­ხედ­რო-ანა­ლი­ტი­კუ­რი ჟურ­ნალ "არ­სე­ნა­ლის“ მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი ირაკ­ლი ალა­დაშ­ვი­ლი გვე­უბ­ნე­ბა, ეს უფრო იმის საჩ­ვე­ნებ­ლად კეთ­დე­ბა, რომ უკ­რა­ი­ნა მუ­დამ ელო­დოს საფრ­თხეს ბე­ლა­რუ­სი­დან, რათა მან ფრონ­ტის ხა­ზი­დან თა­ვი­სი ჯა­რე­ბის ნა­წი­ლი ბე­ლა­რუ­სის სა­ზღვრის­კენ გა­და­ის­რო­ლოს. ამას­თა­ნა­ვე, რო­გორც ალა­დაშ­ვი­ლი გვე­უბ­ნე­ბა, 20 იან­ვარს გა­ი­მარ­თე­ბა რამშტე­ი­ნის მო­რი­გი შეხ­ვედ­რა, სა­დაც გა­და­წყდე­ბა, სა­ბო­ლო­ოდ, რო­გორ და რა სა­ხის დახ­მა­რე­ბა წავა უკ­რა­ი­ნა­ში.

belarus111-39107-1674026886.jpg

- ნე­ბის­მი­ე­რი სამ­ხედ­რო სწავ­ლე­ბა ან წვრთნა შე­იძ­ლე­ბა ფა­რუ­ლად იქ­ნას გა­მო­ყე­ნე­ბულ სამ­ხედ­რო ძა­ლე­ბის კონ­ცენ­ტრი­რე­ბის­თვის, რათა შემ­დგომ რა­ი­მე საბ­რძო­ლო ოპე­რა­ცია გან­ხორ­ცი­ელ­დეს. მა­გა­ლი­თად, ასე მოხ­და 2008 წელს აგ­ვის­ტოს ომის წინ, რო­დე­საც რუ­სეთ­მა სამ­ხედ­რო სწავ­ლე­ბა "კავ­კა­სია -2008“ ჩა­ა­ტა­რა ჩრდი­ლო ოსეთ­ში, რო­კის გვი­რაბ­თან ჰყავ­და ჯარი მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი და შემ­დეგ ვი­ცით, რო­გორ შე­მო­ვიდ­ნენ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ოკუ­პან­ტე­ბი. უკ­რა­ი­ნის ტე­რი­ტო­რი­ის და­ბომბვა ბე­ლა­რუ­სი­დან ომის პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან მოხ­და, იქი­დან შე­ვიდ­ნენ რუსი ოკუ­პან­ტე­ბი და შემ­დგო­მაც რუ­სე­ბი ხში­რად უშ­ვებ­დნენ ბე­ლა­რუ­სის მხრი­დან ხან რა­კე­ტებს, ხან კი­დევ იქე­დან აფ­რე­ნი­ლი თვითმფრი­ნა­ვე­ბი ბომ­ბავ­დნენ უკ­რა­ი­ნის ტე­რი­ტო­რი­ას.

ბოლო 3 თვეა, რაც ბე­ლა­რუ­სის მხრი­დან რუ­სეთს არ გა­ნუ­ხორ­ცი­ე­ლე­ბია სა­ჰა­ე­რო დარ­ტყმე­ბი, რაც შე­ე­ხე­ბა ამ სა­ჰა­ე­რო წვრთნებს, მას­ში მო­ნა­წი­ლე ძა­ლე­ბი არ არის იმ რა­ო­დე­ნო­ბის, ვინ­მემ იფიქ­როს, რომ რუ­სე­თი ბე­ლა­რუ­სი­დან უკ­რა­ი­ნა­ზე ისე­თი­ვე მას­შტა­ბის შე­ტე­ვას აპი­რებს, რო­გო­რიც ეს იყო გა­სუ­ლი წლის 24 თე­ბერ­ვალს. ბო­ლოს რუ­სებ­მა ბე­ლა­რუს­ში 8 თვითმფრი­ნა­ვი ჩა­იყ­ვა­ნეს, რომ­ლე­ბი­თაც შე­იძ­ლე­ბა რა­კე­ტე­ბის გაშ­ვე­ბა ბე­ლა­რუ­სის სა­ჰა­ე­რო სივ­რცი­დან უკ­რა­ი­ნის­კენ. მა­ინც მგო­ნია, ეს არის უფრო იმის საჩ­ვე­ნე­ბე­ლი, უკ­რა­ი­ნა მუ­დამ ელო­დოს საფრ­თხეს ბე­ლა­რუ­სი­დან, რათა მან თა­ვი­სი ჯა­რე­ბის მო­ბი­ლი­ზე­ბა ფრონ­ტის ხა­ზი­დან უკ­რა­ი­ნა-ბე­ლა­რუ­სის სა­ზღვარ­ზე მო­ახ­დი­ნოს, ეს ეშ­მა­კუ­რი გათ­ვლაა. თუმ­ცა გა­ზა­ფხულ­ზე, როცა მიწა გა­მოშ­რე­ბა და მძი­მე ტექ­ნი­კის გა­და­ად­გი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, მა­შინ მო­სა­ლოდ­ნე­ლია უკვე შე­ტე­ვი­თი ოპე­რა­ცი­ე­ბი რო­გორც რუ­სე­თის, ისე უკ­რა­ი­ნის მხრი­დან. ვინ და­ას­წრებს, ვინ რო­გორ იმოქ­მე­დებს, ეს მალე გა­მოჩ­ნდე­ბა.

- ომის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა­ზე რას იტყვით, რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს სო­ლე­და­რის აღე­ბას რუ­სე­ბის­თვის, რო­მელ­საც ექ­სპერ­ტე­ბი დიდი სტრა­ტე­გი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბის ობი­ექ­ტად არ აღიქ­ვა­მენ?

- მარ­თა­ლია, უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ჯერ ოფი­ცი­ა­ლუ­რად არ უღი­ა­რე­ბია, თუმ­ცა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, სო­ლე­დარს უკვე რუსი ოკუ­პან­ტე­ბი აკონ­ტრო­ლე­ბენ. ეს იმი­თაა ცუდი, რომ სო­ლე­და­რი მდე­ბა­რე­ობს ბახ­მუ­ტის ჩრდი­ლო­ეთ მხა­რეს და ოკუ­პან­ტე­ბი შე­ეც­დე­ბი­ან გა­დაჭ­რან ის ძი­რი­თა­დი გზა, რაც ბახ­მუტს კრა­მა­ტორსკ-იზი­უმ­თან აკავ­ში­რებს. განაგრძეთ კითხვა

myquiz