რა ხდება ქალაქ სოლედარში, რომლისთვისაც უმძიმესი ბრძოლა მიმდინარეობს? | Allnews.Ge

რა ხდება ქალაქ სოლედარში, რომლისთვისაც უმძიმესი ბრძოლა მიმდინარეობს?

11 და 12 იან­ვარს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი გე­ო­ლო­კა­ცი­უ­რი კად­რე­ბი მი­უ­თი­თებს იმა­ზე, რომ რუ­სუ­ლი ძა­ლე­ბი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, აკონ­ტრო­ლე­ბენ სო­ლე­და­რის უმე­ტეს ნა­წილს, თუ არა მთელ ქა­ლაქს, - ამის შე­სა­ხებ ამე­რი­კის "ომის შეს­წავ­ლის ინ­სტი­ტუ­ტის“ ან­გა­რიშ­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი.

ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ანა­ლი­ტი­კო­სე­ბის გან­მარ­ტე­ბით, 12 იან­ვარს უკ­რა­ი­ნის გე­ნე­რა­ლურ­მა შტაბ­მა გა­ავ­რცე­ლა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ უკ­რა­ი­ნე­ლებ­მა მო­ი­გე­რი­ეს მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის თავ­დას­ხმე­ბი დო­ნეც­კის ოლ­ქის სო­ლის და­სახ­ლე­ბა­ზე, რო­მე­ლიც მდე­ბა­რე­ობს სო­ლე­და­რის ჩრდი­ლო-და­სავ­ლე­თით კი­ლო­მეტ­რის მან­ძილ­ზე, თუმ­ცა გენშტაბ­სა და სხვა უკ­რა­ი­ნელ მა­ღალ­ჩი­ნო­სან სამ­ხედ­რო­ებს არ უთ­ქვამთ, რომ უკ­რა­ი­ნულ­მა ძა­ლებ­მა მო­ი­გე­რი­ეს რუ­სუ­ლი თავ­დას­ხმე­ბი სო­ლე­დარ­ზე, რო­გორც ისი­ნი ამას სხვა დროს აცხა­დებ­დნენ.

soledar1-37796-1673595421.jpg

“რუს­მა ბლო­გე­რებ­მა 12 იან­ვარს გა­მო­აქ­ვეყ­ნეს კად­რე­ბი, სა­დაც ჩანს, რომ "ვაგ­ნე­რის“ ჯგუ­ფის მებ­რძო­ლე­ბი თა­ვი­სუფ­ლად სე­ირ­ნო­ბენ სო­ლე­დარ­ში. რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს რუ­სუ­ლი ძა­ლე­ბის მიერ სო­ლე­და­რის აღე­ბა არ და­უ­დას­ტუ­რე­ბია, მაგ­რამ კრემ­ლის სპი­კერ­მა, დი­მიტ­რი პეს­კოვ­მა რუ­სულ ძა­ლებს და­სახ­ლე­ბა­ში წარ­მა­ტე­ბუ­ლი შე­ტე­ვი­თი ოპე­რა­ცი­ე­ბი მი­უ­ლო­ცა. ყვე­ლა არ­სე­ბუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა მი­უ­თი­თებს იმა­ზე, რომ უკ­რა­ი­ნუ­ლი ძა­ლე­ბი ვე­ღარ ინარ­ჩუ­ნე­ბენ ორ­გა­ნი­ზე­ბულ თავ­დაც­ვას სო­ლე­დარ­ში“, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ან­გა­რიშ­ში.

ამას­თა­ნა­ვე, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში ხაზს უს­ვა­მენ, რომ "რუ­სუ­ლი ძა­ლე­ბის მიერ სო­ლე­და­რის და­კა­ვე­ბა არ არის ოპე­რა­ტი­უ­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნა და ნაკ­ლე­ბად სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ ბახ­მუ­ტის ალ­ყა­ში გარ­და­უვ­ლად მოხ­ვედ­რას მო­ას­წა­ვებ­დეს“.

კვლავ ვხე­დავთ ინ­ტენ­სი­ურ და მძი­მე ბრძო­ლებს სო­ლე­და­რი­სა და ბახ­მუ­ტის გარ­შე­მო. ვერ და­ვა­დას­ტუ­რებთ ინ­ფორ­მა­ცი­ას იმის შე­სა­ხებ, რომ სო­ლე­და­რი რუ­სულ­მა ძა­ლებ­მა აი­ღეს, - ამის შე­სა­ხებ პენ­ტა­გო­ნის პრესმდი­ვან­მა, ბრი­გა­დის გე­ნე­რალ­მა პატ­რიკ რა­ი­დერ­მა ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და.

"ვნა­ხეთ, რომ ზო­გი­ერ­თი მე­დია სა­შუ­ა­ლე­ბა ავ­რცე­ლებ­და ინ­ფორ­მა­ცი­ას ამის შე­სა­ხებ, კერ­ძოდ, სო­ლე­და­რის იმ ძა­ლე­ბის მიერ აღე­ბის შე­სა­ხებ, რომ­ლებ­საც დაჯ­გუ­ფე­ბა "ვაგ­ნე­რი“ ხელ­მძღვა­ნე­ლობს, მაგ­რამ ჩვენ ვი­ცით, რომ უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი აგ­რძე­ლე­ბენ მოქ­მე­დე­ბას სო­ლე­და­რის მი­და­მო­ებ­ში და გა­ნაგ­რძო­ბენ ბრძო­ლას“, - აღ­ნიშ­ნა პატ­რიკ რა­ი­დერ­მა.

მისი თქმით, პენ­ტა­გო­ნი ფო­კუ­სი­რე­ბუ­ლია უკ­რა­ი­ნას­თან და სა­ერ­თა­შო­რი­სო თა­ნა­მე­გობ­რო­ბას­თან მუ­შა­ო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა­ზე, რათა უკ­რა­ი­ნამ უსაფრ­თხო­ე­ბის­თვის სა­ჭი­რო დახ­მა­რე­ბა მი­ი­ღოს.

myquiz