რატომ არ ამუშავდა ამ დრომდე ამერიკული ლენდ-ლიზი უკრაინისთვის? | Allnews.Ge

რატომ არ ამუშავდა ამ დრომდე ამერიკული ლენდ-ლიზი უკრაინისთვის?

"ლენდ-ლი­ზის შე­სა­ხებ კა­ნო­ნის დღე­ვან­დე­ლი ხელ­მო­წე­რა ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­ბი­ჯია. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რომ ჩვენ კვლავ ერ­თად გა­ვი­მარ­ჯვებთ. ჩვენ და­ვი­ცავთ დე­მოკ­რა­ტი­ას უკ­რა­ი­ნა­სა და ევ­რო­პა­ში, ისე­ვე, რო­გორც 77 წლის წინ", - სა­ჯა­როდ ასე გა­და­უ­ხა­და მად­ლო­ბა უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკიმ ჯო ბა­ი­დენს გა­სუ­ლი წლის 9 მა­ისს მი­ღე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის გამო, თუმ­ცა ამ დღი­დან ექვს თვე­ზე მეტი დრო გა­ვი­და, კა­ნო­ნი კი ამ დრომ­დე არ ამოქ­მე­დე­ბუ­ლა.

lend-liz-52127-1673422361.png

დო­კუ­მენ­ტი სა­ხელ­წო­დე­ბით "სეს­ხი-იჯა­რის აქტი 2022 წელს უკ­რა­ი­ნა­ში დე­მოკ­რა­ტი­ის და­სა­ცა­ვად“ აშშ-ს კონ­გრესს ჯერ კი­დევ უკ­რა­ი­ნა­ში რუ­სე­თის სრულ­მას­შტა­ბი­ა­ნი შეჭ­რის და­წყე­ბამ­დე, 2022 წლის იან­ვარ­ში წა­რედ­გი­ნა.

ამა­ვე წლის 3 მა­ისს ის აშშ-ს კონ­გრე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა პა­ლა­ტის ხმა­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბით (417 მომ­ხრე, 10 წი­ნა­აღ­მდეგ) დამ­ტკიც­და, მა­ნამ­დე კი კა­ნონპ­რო­ექ­ტი სე­ნატ­მა გა­ნი­ხი­ლა.

პუ­ტი­ნის რუ­სე­თის უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რის და სრულ­მას­შტა­ბი­ა­ნი ომის და­წყე­ბის შემ­დეგ, 21 დე­კემ­ბერს, ზე­ლენ­სკიმ პირ­ვე­ლად და­ტო­ვა უკ­რა­ი­ნა და აშშ-ში სპე­ცი­ა­ლუ­რი ვი­ზი­ტით გა­ემ­გზავ­რა, თუმ­ცა, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ვა­შინგტონ­ში ვი­ზი­ტი­სას უკ­რა­ი­ნის ხელ­მძღვა­ნელს სა­ჯა­როდ არ და­უ­ყე­ნე­ბია ლენდ-ლიზის სა­კი­თხი.

len-liz345-52390-1673422413.jpg

ვა­რა­უ­დობ­დნენ, რომ ეს კა­ნო­ნი იმუ­შა­ვებ­და ისე­ვე, რო­გორც მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომის დროს, რო­დე­საც შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი გა­ნუ­წყვეტ­ლივ ეხ­მა­რე­ბო­და თა­ვის მო­კავ­ში­რე­ებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით საბ­ჭო­თა კავ­შირს, ია­რაღს, სამ­ხედ­რო აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბას და საკ­ვებს წი­ნას­წა­რი გა­დახ­დის გა­რე­შე.

რა არის ლენდ-ლიზი?

პროგ­რა­მა 1941 წელს პრე­ზი­დენტ ფრანკლინ რუზ­ველ­ტის დროს "და­ი­ბა­და“ და ეს იყო სა­ხელ­მწი­ფო პროგ­რა­მა, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი მე-2 მსოფ­ლიო ომის დროს ამა­რა­გებ­და მო­კავ­ში­რე­ებს (გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ სა­მე­ფოს, საბ­ჭო­თა კავ­შირს, ჩი­ნეთს, საფ­რან­გეთ­სა და სხვ.) დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით შე­ი­ა­რა­ღე­ბით, საბ­რძო­ლო მა­სა­ლით, სა­მე­დი­ცი­ნო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით, სურ­სა­თი­თა და სტრა­ტე­გი­უ­ლი ნედ­ლე­უ­ლით, რო­მელ­მაც გა­დამ­წყვე­ტი როლი შე­ას­რუ­ლა მო­კავ­ში­რე­ე­ბის გა­მარ­ჯვე­ბა­ში.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz