"რუსეთო, ხელები შორს სომხეთისგან!" - აქცია გიუმრის ბაზასთან და 70-მდე დაკავებული აქტივისტი: სომხები აცხადებენ, რომ ეს პროტესტის დასაწყისია... | Allnews.Ge

"რუსეთო, ხელები შორს სომხეთისგან!" - აქცია გიუმრის ბაზასთან და 70-მდე დაკავებული აქტივისტი: სომხები აცხადებენ, რომ ეს პროტესტის დასაწყისია...

სომ­ხუ­რი მე­დი­ის ცნო­ბით, გი­უმ­რის სამ­ხედ­რო ბა­ზას­თან გა­მარ­თულ ან­ტი­რუ­სულ აქ­ცი­ა­ზე და­კა­ვე­ბუ­ლი 70-მდე ადა­მი­ა­ნი­დან, ნა­წი­ლი უკვე გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლია.

მე­დი­ის ცნო­ბით, აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ქა­ლაქ გი­უმ­რი­ში შე­სას­ვლე­ლის ჩა­კეტ­ვას ცდი­ლობ­დნენ. პრო­ტეს­ტის მი­ზე­ზი ან­ტი­რუ­სუ­ლი გან­წყო­ბე­ბი გახ­და, რო­მე­ლიც აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლი ეკო­აქ­ტი­ვის­ტე­ბის მიერ ლა­ჩი­ნის დე­რეფ­ნის ჩა­კეტვის შემ­დეგ, კი­დევ უფრო გამ­წვავ­და.

kavkazuzel.eu -ს ცნო­ბით, უკვე მე­ო­თხე კვი­რაა მთი­ან ყა­რა­ბაღ­ში ლა­ჩი­ნის დე­რე­ფა­ნი ბლო­კი­რე­ბუ­ლია, რა­მაც რე­გი­ონ­ში სურ­სა­თის და მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის დე­ფი­ცი­ტი გა­მო­იწ­ვია. არ არ­სე­ბობს სა­რე­ზერ­ვო ფონ­დე­ბი.

somxeti345-41996-1673345744.jpg

პო­ლი­ტი­კუ­რი მოძ­რა­ო­ბა, "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პო­ლუ­სის" წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა სომ­ხეთ­ში რუ­სე­თის 102-ე ბა­ზის შე­სას­ვლე­ლის დაბ­ლოკ­ვის მცდე­ლო­ბი­სას, რუ­სეთს სომ­ხე­თი­დან გას­ვლის­კენ მო­უ­წო­დეს.

აქ­ცია მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და დე­ვი­ზით: "ბლო­კი­რე­ბა ბლო­კა­დის დას­რუ­ლე­ბის­თვის!" აქ­ტი­ვის­ტებ­მა რუ­სუ­ლი ბა­ზის ყვე­ლა შე­სას­ვლელ-გა­მო­სას­ვლე­ლის გა­და­კეტ­ვა სცა­დეს.

"რუ­სე­თო, ხე­ლე­ბი შორს სომ­ხე­თის­გან!" "გახ­სე­ნით სი­ცო­ცხლს გზა!" "არა რუ­სულ-თურ­ქულ ოკუ­პა­ცი­ას!" "სა­ერ­თა­შო­რი­სო მშვი­დო­ბის­მყო­ფე­ლე­ბი გვჭირ­დე­ბა!.." "მო­კავ­ში­რე კი არა, ოკუ­პან­ტი ხარ!" - ამ და სხვა, მსგავ­სი ში­ნა­არ­სის საპ­რო­ტეს­ტო მი­მარ­თვებს, რო­გორც ჩანს, გი­უმ­რის რუ­სუ­ლი ბა­ზის ბი­ნად­რე­ბი კი­დევ არა­ერ­თხელ მო­ის­მე­ნენ... ლა­ჩი­ნის დე­რე­ფა­ნი მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღის სომ­ხეთ­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი ერ­თა­დერ­თი გზაა. სომ­ხეთ­სა და აზერ­ბა­ი­ჯანს შო­რის 2020 წლის ომის შემ­დეგ და­დე­ბუ­ლი შე­თან­ხმე­ბის თა­ნახ­მად, ლა­ჩი­ნის დე­რე­ფანს აკონ­ტრო­ლებს ბაქო, რო­მელ­თაც რუ­სე­თის სამ­შვი­დო­ბო ძა­ლე­ბი მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბენ.

ად­გი­ლობ­რი­ვი კვლე­ვის ცენ­ტრის "მო­დუს ვი­ვენ­დის" ცნო­ბით, რუ­სე­თი რომ ას­რუ­ლებ­დეს შე­თან­ხმე­ბას სომ­ხეთ­თან, მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღის მო­სახ­ლე­ო­ბა ამ დღე­ში არ ჩა­ვარ­დე­ბო­და. განაგრძეთ კითხვა

myquiz