"გადავდგე თუ არა "ტვიტერის" დირექტორის პოზიციიდან?“ - რა შედეგით დასრულდა მასკის გამოკითხვა და მოუწევს თუ არა მას მართლაც წასვლა? | Allnews.Ge

"გადავდგე თუ არა "ტვიტერის" დირექტორის პოზიციიდან?“ - რა შედეგით დასრულდა მასკის გამოკითხვა და მოუწევს თუ არა მას მართლაც წასვლა?

"ტვი­ტე­რის" ახალ დი­რექ­ტორს, შე­საძ­ლოა, და­ნიშ­ვნი­დან 2 თვე­ში მო­უ­წი­ოს თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­დად­გო­მა. რო­გორც თა­ვად ილონ მას­კი ამ­ბობს, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­კი­თხვის შე­დე­გებ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. მი­ლი­არ­დე­რის მიერ "ტვი­ტერ­ზე" გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი გა­მო­კი­თხვა კვი­რას და­ი­წყო და დღეს დას­რულ­და. მას­ში 17.5-მა მი­ლი­ონ­მა მომ­ხმა­რე­ბელ­მა მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა და მათ­მა უმე­ტე­სო­ბამ, 57.5%-მა, მას­კის თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­დად­გო­მას და­უ­ჭი­რა მხა­რი.

ილონ მასკმა ხალ­ხს მარ­ტი­ვად და­უს­ვა კი­თხვა, "გა­დავ­დგე თუ არა "ტვი­ტე­რის" დი­რექ­ტო­რის პო­ზი­ცი­ი­დან?“ მი­ლი­არ­დე­რი ამ­ბობს, რომ ის ხალ­ხის ნე­ბას დაჰ­ყვე­ბა და ისე მო­იქ­ცე­ვა, რო­გორც მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა გა­და­წყვეტს.

musk-1671513096.png

მომ­დევ­ნო "ტვი­ტებ­ში" მასკმა და­ა­ზუს­ტა, რომ გა­მო­კი­თხვას ის სე­რი­ო­ზუ­ლად უყუ­რებს, მაგ­რამ ხალ­ხს გაფრ­თხი­ლე­ბა მის­ცა იმ გა­ურ­კვე­ვე­ლი სა­შიშ­რო­ე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც კომ­პა­ნი­ი­დან მის წას­ვლას შე­იძ­ლე­ბა მოჰ­ყვეს: "რო­გორც ამ­ბო­ბენ, სა­ნამ რა­მეს ისურ­ვებთ, ფრთხი­ლად იყა­ვით, რად­გან შე­საძ­ლოა ის რე­ა­ლო­ბად იქ­ცეს“, - და­წე­რა "ტეს­ლას“ დი­რექ­ტორ­მა.

Twitter-ის 44$ მი­ლი­არ­დად ყიდ­ვის შემ­დეგ, ილონ მას­კი არა­ერთ სკან­დალ­ში გა­ეხ­ვია. პლატ­ფორ­მა უამ­რავ­მა ცნო­ბილ­მა ადა­მი­ან­მა და­ტო­ვა ახა­ლი დი­რექ­ტო­რის "დიქ­ტა­ტო­რუ­ლი რე­ჟი­მის" მიერ შე­ტა­ნი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის გამო. აგ­რეთ­ვე, სამ­სა­ხუ­რი "ტვი­ტე­რის“ ათა­სო­ბით თა­ნამ­შრო­მელ­მა და­ტო­ვა და სა­ბო­ლო­ოდ ამ ყვე­ლა­ფერ­მა მას­კის სხვა კომ­პა­ნი­ე­ბის იმიჯ­სა და აქ­ცი­ე­ბის ფას­ზეც იქო­ნია გავ­ლე­ნა: კვი­რა ღა­მის მდგო­მა­რე­ო­ბით, "ტეს­ლას“ აქ­ცი­ე­ბი 60%-ით და­ე­ცა. Tesla-ს უმ­სხვი­ლეს­მა მე­წი­ლემ, ლეო კო­გუ­ან­მა 14 დე­კემ­ბერს "ტვი­ტერ­ზე“ და­წე­რა, რომ ილონ­მა "ტეს­ლა" მი­ა­ტო­ვა და კომ­პა­ნი­ას აღარ ჰყავს მო­მუ­შა­ვე აღ­მას­რუ­ლებ­ლი დი­რექ­ტო­რი.

myquiz