მესი, თანაგუნდელებთან ერთად, კატარში სტუდენტურ საცხოვრებელში დაბინავდა - რატომ თქვა უარი არგენტინის ნაკრებმა 5-ვარსკვლავიან სასტუმროზე | Allnews.Ge

მესი, თანაგუნდელებთან ერთად, კატარში სტუდენტურ საცხოვრებელში დაბინავდა - რატომ თქვა უარი არგენტინის ნაკრებმა 5-ვარსკვლავიან სასტუმროზე

20 ნო­ემ­ბერს ფეხ­ბურთში მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნა­ტი და­ი­წყე­ბა. 2022 წლის მუნ­დი­ალს კა­ტა­რი მას­პინ­ძლობს, სა­დაც უკვე ჩა­ვიდ­ნენ ჩემ­პი­ო­ნატ­ში მო­ნა­წი­ლე გუნ­დე­ბი. 17 ნო­ემ­ბერს, დი­ლით, კა­ტარ­ში ჩა­ვი­და არ­გენ­ტი­ნის ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბი.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ ლი­ო­ნელ მე­სიმ და მის­მა თა­ნა­გუნ­დე­ლებ­მა 5-ვარ­სკვლა­ვი­ან სას­ტუმ­რო­ში ცხოვ­რე­ბა­ზე უარი თქვეს და ისი­ნი კა­ტა­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტურ სა­ცხოვ­რე­ბელ­ში და­ბი­ნავ­დნენ. რო­გორც Daily Mail-ი არ­გენ­ტი­ნის ფეხ­ბურ­თის ფე­დე­რა­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­ზე დაყ­რდნო­ბით წერს, ასე იმი­ტომ მო­იქ­ცნენ, რომ ეს შე­ნო­ბა იდე­ა­ლუ­რია ტრა­დი­ცი­უ­ლი არ­გენ­ტი­ნუ­ლი კერ­ძის, "ასა­დოს" მო­სამ­ზა­დებ­ლად.

mesi2-71512-1668758266.jpg

სამ­ხრეთ ამე­რი­კელ სპორ­ტსმენ­თა ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ბევ­რის­თვის მო­უ­ლოდ­ნე­ლი იყო, თუმ­ცა ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბის­თვის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია, რომ თავი ისე იგ­რძნონ, რო­გორც სა­კუ­თარ სახ­ლში, ამის მიღ­წე­ვა კი ტრა­დი­ცი­უ­ლი არ­გენ­ტი­ნუ­ლი კერ­ძის მირ­თმე­ვით ყო­ფი­ლა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მო­ა­წყვეს სპე­ცი­ა­ლუ­რი ად­გი­ლი ბარ­ბე­ქი­უს­თვის, სა­დაც ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი შე­იკ­რი­ბე­ბი­ან და არ­გენ­ტი­ნუ­ლი წე­სით მომ­ზა­დე­ბულ კერძს მი­ირ­თმე­ვენ. რო­გორც "დე­ი­ლი მე­ი­ლი" წერს, ტრა­დი­ცი­უ­ლი არ­გენ­ტი­ნუ­ლი "ასა­დოს" მო­სამ­ზა­დებ­ლად სა­უ­კე­თე­სო არ­გენ­ტი­ნუ­ლი ხორ­ცი კა­ტარ­ში არ­გენ­ტი­ნი­დან წა­ი­ღეს და ასე­ვე თან წა­იყ­ვა­ნეს "ასა­დოს" მას­ტე­რიც, სა­უ­კე­თე­სო შეფ-მზა­რე­უ­ლი.

asado-71796-1668758282.jpg

"რამ­დენ­ჯერ­მე ვეს­ტუმ­რეთ კამ­პუსს და ავირ­ჩი­ეთ ის, რად­გან მხო­ლოდ აქ არის სა­ჭი­რო პი­რო­ბე­ბი (ასა­დოს მო­სამ­ზა­დებ­ლად) და ასე­ვე გარე სივ­რცე, რო­მე­ლიც ჩვენ­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. ეს კერ­ძი ჩვე­ნი კულ­ტუ­რის ნა­წი­ლია. ჩგვსურს, რომ ფეხ­ბურ­თე­ლებ­მა თავი ისე იგ­რძნონ, რო­გორც სახ­ლში და უფრო მე­ტად კონ­ცენ­ტრირ­დნენ ფეხ­ბურთზე". - ამ­ბობს "დე­ი­ლი მე­ილ­თან" წყა­რო, რო­მე­ლიც გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, არ­გენ­ტი­ნის ფეხ­ბურ­თის ფე­დე­რა­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია.

კა­ტა­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კამ­პუ­სი შედ­გე­ბა 90 ოთა­ხის­გან. აქვს სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზი, რო­მე­ლიც თა­ნა­მედ­რო­ვე ინ­ვენ­ტა­რი­თაა აღ­ჭურ­ვი­ლი, ასე­ვე იქ არის ოლიმ­პი­უ­რი ზო­მის სა­ცუ­რაო აუზი, სა­ფეხ­ბურ­თო მო­ე­და­ნი. უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მდე­ბა­რე­ობს დო­ჰას გა­რე­უ­ბან­ში და რე­გი­ო­ნის ერთ-ერთ წამ­ყვან უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლად მი­იჩ­ნე­ვა, რო­მე­ლიც 1973 წელს და­არ­სდა.

არ­გენ­ტი­ნის ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბი მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე პირ­ველ შეხ­ვედ­რას სა­უ­დის არა­ბე­თის ნაკ­რე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მარ­თავს.

myquiz