10 პუნქტი მშვიდობისთვის - როგორია უკრაინული ფორმულა: რას წერს ზელენსკი? | Allnews.Ge

10 პუნქტი მშვიდობისთვის - როგორია უკრაინული ფორმულა: რას წერს ზელენსკი?

"მშვი­დო­ბის უკ­რა­ი­ნუ­ლი ფორ­მუ­ლა არ­სე­ბობს - უკ­რა­ი­ნის, ევ­რო­პი­სა და მსოფ­ლი­ოს მშვი­დო­ბის­თვის არ­სე­ბობს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა გან­ხორ­ცი­ელ­დეს", - ამის შე­სა­ხებ უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტი, ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკი "ტე­ლეგ­რამ­ში“ წერს.

მისი თქმით, "დიდი ოცე­უ­ლის“ სა­მი­ტში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბი­სას ასე­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ წი­ნა­და­დე­ბე­ბი წა­რად­გი­ნა.

"წარ­მო­ვად­გი­ნე წი­ნა­და­დე­ბე­ბი ასე­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ - კონ­კრე­ტუ­ლი და გულ­წრფე­ლი. უკ­რა­ი­ნა მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვან სა­ხელ­მწი­ფო­ებს სთა­ვა­ზობს ჩვენ­თან ერ­თად იყ­ვნენ მშვი­დო­ბის თა­ნა­შემ­ქმნე­ლე­ბი“, - აცხა­დებს ზე­ლენ­სკი, რო­მე­ლიც მშვი­დო­ბის უკ­რა­ი­ნულ ფორ­მუ­ლის დე­ტა­ლებს აქ­ვეყ­ნებს.

"უკ­რა­ი­ნის წი­ნა­და­დე­ბე­ბი ასე­თია :

1. რა­დი­ა­ცი­უ­ლი და ბირ­თვუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბა;

2. სურ­სა­თის უვ­ნებ­ლო­ბა;

3. ენერ­გე­ტი­კუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბა;

4. ყვე­ლა პა­ტიმ­რი­სა და დე­პორ­ტი­რე­ბუ­ლის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა;

5. გა­ე­რო-ს წეს­დე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და უკ­რა­ი­ნის ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბი­სა და მსოფ­ლიო წეს­რი­გის აღ­დგე­ნა;

6. რუ­სუ­ლი ჯა­რე­ბის გაყ­ვა­ნა და სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­წყვე­ტა;

7. სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნა;

8. ანტი-ეკო­ცი­დი;

9. ეს­კა­ლა­ცი­ის პრე­ვენ­ცია;

10. ომის დას­რუ­ლე­ბის და­ფიქ­სი­რე­ბა“, - წერს ზე­ლენ­სკი.

მისი თქმითმ უკ­რა­ი­ნა "მინ­სკი 3-ს“ არ და­უშ­ვებს.

"ჩვენ არ მივ­ცემთ უფ­ლე­ბას რუ­სეთს გა­აძ­ლი­ე­როს თა­ვი­სი ძა­ლე­ბი და შემ­დეგ და­ი­წყოს ტე­რო­რი­სა და გლო­ბა­ლუ­რი დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ის ახა­ლი სე­რია. არ იქ­ნე­ბა "მინ­სკი-3“, რო­მელ­საც რუ­სე­თი შე­თან­ხმე­ბის­თა­ნა­ვე და­არ­ღვევს“, - აღ­ნიშ­ნა ზე­ლენ­სკიმ.

myquiz