"ყირიმი ზაფხულისთვის თავისუფალი იქნება" - რას ამბობს ევროპაში აშშ-ის არმიის ყოფილი სარდალი? | Allnews.Ge

"ყირიმი ზაფხულისთვის თავისუფალი იქნება" - რას ამბობს ევროპაში აშშ-ის არმიის ყოფილი სარდალი?

ევ­რო­პა­ში აშშ-ის არ­მი­ის ყო­ფი­ლი სარ­და­ლი, ბენ ჰო­ჯე­სი აცხა­დებს, რომ ყი­რი­მი ზა­ფხუ­ლის­თვის თა­ვი­სუ­ფა­ლი იქ­ნე­ბა.

"რო­დე­საც სი­ტუ­ა­ცი­ას ვაკ­ვირ­დე­ბი, ვხე­დავ, რომ რუ­სე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა ყო­ველ კვი­რას უა­რეს­დე­ბა. ამ­ბო­ბენ, რომ ომი ნე­ბის­ყო­ფი­სა და ლო­გის­ტი­კის გა­მოც­დაა - და ორი­ვე თვალ­საზ­რი­სით უკ­რა­ი­ნა ბევ­რად უკე­თე­სია", - გა­ნა­ცხა­და ჰო­ჯეს­მა გერ­მა­ნულ გა­მო­ცე­მა FAZ-ის­თვის მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში.

მისი თქმით, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რუ­სებ­მა ომი წა­ა­გონ, წი­ნა­აღ­დეგ შემ­თხვე­ვა­ში, ისი­ნი „ისევ შე­ეც­დე­ბი­ან ამას ორ-სამ წე­ლი­წად­ში“.

ბენ ჰო­ჯე­სის მტკი­ცე­ბით, რუ­სე­თის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას იმე­დი აქვს, რომ კი­ე­ვი­სად­მი და­სავ­ლე­თის მხარ­და­ჭე­რის შემ­ცი­რე­ბა.

"ასე რომ, ისი­ნი ყვე­ლა­ფერს აკე­თე­ბენ ომის გა­სა­ხან­გრძლი­ვებ­ლად და და­სავ­ლეთ­ში ში­ში­სა და და­უც­ვე­ლო­ბის გა­სავ­რცე­ლებ­ლად. ნე­ბის­მი­ერ სა­შუ­ა­ლე­ბას გა­მო­ი­ყე­ნე­ბენ, მათ შო­რის ახალ­გაზ­რდებს, რომ­ლებ­საც სა­ზარ­ბაზ­ნე ხორ­ცად იწ­ვე­ვენ, ასე­ვე თავ­დას­ხმებს და­სავ­ლე­თის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა­ზე", - აცხა­დებს ჰო­ჯე­სი.

მისი თქმით, უახ­ლო­ეს კვი­რებ­სა და თვე­ებ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია კი­დევ უფრო მეტი დი­ვერ­სი­უ­ლი აქტი და თავ­დას­ხმა.

myquiz