"კრემლის შეშლილი ფიურერი აგონიაშია" - რამ შეიძლება შეიტანოს გარდამტეხი როლი ომში: უკრაინელი პოლიტოლოგის შეფასება | Allnews.Ge

"კრემლის შეშლილი ფიურერი აგონიაშია" - რამ შეიძლება შეიტანოს გარდამტეხი როლი ომში: უკრაინელი პოლიტოლოგის შეფასება

10 ოქ­ტომ­ბრი­დან, რუ­სე­თის შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ­მა ძა­ლებ­მა არა­ერთ უკ­რა­ი­ნულ სა­მო­ქა­ლა­ქო ობი­ექტსა და სტრა­ტე­გი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა­ზე მი­ი­ტა­ნეს იე­რი­ში... ად­გი­ლობ­რივ­მა მე­დი­ამ, მას აგ­რე­სო­რი ქვეყ­ნის პა­სუ­ხი უწო­და, რო­მელ­საც აუ­ცი­ლებ­ლად მოჰ­ყვე­ბა უკუ­შე­დე­გი.

პრე­ზი­დენტ ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკის მრჩევ­ლის, მი­ხა­ილ პო­დო­ლი­ა­კის მო­საზ­რე­ბით, რუ­სეთს არ შე­უძ­ლია ბრძო­ლის ველ­ზე ბრძო­ლა, მაგ­რამ სა­მო­ქა­ლა­ქო პი­რე­ბის და­ხოც­ვა შე­უძ­ლია!

უკ­რა­ი­ნუ­ლი მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ცნო­ბით, სა­რა­კე­ტო თავ­დას­ხმე­ბის შე­დე­გად 19 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა 200-მდე და­შავ­და. და­ღუ­პულ­თა და და­შა­ვე­ბულ­თა შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია ზუს­ტდე­ბა.

უკ­რა­ი­ნე­ლი პო­ლი­ტო­ლო­გი ოლე­სია იახ­ნო AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბის შე­ფა­სე­ბი­სას ამ­ბობს, რომ ომში გარ­და­ტე­ხას შე­ი­ტანს პირ­ველ რიგ­ში, უკ­რა­ი­ნე­ლი ხალ­ხის ერ­თო­ბა, და­სავ­ლე­თის მხარ­და­ჭე­რა და რაც მთა­ვა­რია, შიდა და­პი­რის­პი­რე­ბა რუ­სეთ­ში, რო­მე­ლიც მო­ბი­ლი­ზა­ცი­ის ფონ­ზე და­ი­წყო.

olesia-iaxno-35782-1665557731.jpg

- ოლე­სია, ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ბოლო დღე­ებ­ში კი­ევ­სა და სხვა რე­გი­ო­ნებ­ზე გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი სა­რა­კე­ტო თავ­დას­ხმე­ბი, 24 თე­ბერ­ვლის შემ­დგომ დღე­ებ­ში გან­ვი­თა­რე­ბულ პრო­ცე­სებს ახ­სე­ნებთ. თქვენ რას ფიქ­რობთ?

- დიახ, ნა­წი­ლობ­რივ, რად­გან კი­ე­ვე­ლე­ბი მა­ში­ნაც თავ­შე­საფ­რებს აფა­რებ­დნენ თავს, მეტ­როს ახ­ლაც ბომბსაფ­რე­ბად იყე­ნე­ბენ. მე, თით­ქმის მარ­ტის ბო­ლომ­დე კი­ევ­ში ვი­ყა­ვი და ყვე­ლა­ფე­რი ნათ­ლად მახ­სოვს... ახლა, რო­დე­საც ქუ­ჩა­ში გა­მოვ­დი­ვარ, თით­ქმის ცა­რი­ე­ლია. მა­ში­ნაც ისე იყო. ამი­ტომ, ჩვენ­თვის ახა­ლი არა­ფე­რია...

მე­ო­რეს მხრივ მა­შინ ეს თავ­დას­ხმე­ბი უფრო მას­შტა­ბუ­რი იყო და ახლა, ასეა თუ ისე, სა­რა­კე­ტო თავ­დას­ხმე­ბის პროგ­ნო­ზი­რე­ბა და გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია. იმ ფონ­ზე, რო­დე­საც რუ­სე­თი ბრძო­ლის ველ­ზე მარ­ცხდე­ბა, მით უფრო იმ და­ნა­კარ­გე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რაც შე­მოდ­გო­მა-ზამ­თრის პე­რი­ოდს ახ­ლავს თან.

რუ­სეთს ხომ მთა­ვა­რი გათ­ვლა ქა­ლა­ქე­ბის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის, კერ­ძოდ, ენერ­გე­ტი­კის და­ზი­ა­ნე­ბა და გა­თიშ­ვაა. რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ომი ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლია და ის კი­დევ დიდ­ხანს გაგ­რძელ­დე­ბა... უკ­რა­ი­ნის გა­მარ­ჯვე­ბა­ში, ძალ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ქვეყ­ნის სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვის თემა, რა­შიც გა­დამ­წყვე­ტი როლი და­სავ­ლეთ­მა უნდა შე­ი­ტა­ნოს. შე­დე­გი იქ­ნე­ბა ერთი - რუ­სე­თის და­მარ­ცხე­ბა გარ­და­უ­ვა­ლია. ამა­ში მთე­ლი უკ­რა­ი­ნა დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რად­გან სხვა გზა არ გვაქვს.

- რა შე­იძ­ლე­ბა და­სავ­ლურ­მა სამ­ყა­რომ აგ­რე­სორ ქვე­ყა­ნას და­უ­პი­რის­პი­როს?

- ამა­ზე ხში­რად ვფიქ­რობ, რა შე­იძ­ლე­ბა და­ვუ­პი­რის­პი­როთ ცი­ვი­ლურ­მა სამ­ყა­რომ ტე­რო­რის­ტულ სამ­ყა­როს, ალ­ბათ ყვე­ლა­ფე­რი ერ­თად, კომ­პლექ­სუ­რად - ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია "ჰა­ი­მერ­სე­ბი" და სხვა თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნი­კა. ძალ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რუ­სეთ­ში, შიგ­ნით და­წყე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი და სამ­ხედ­რო პრო­ცე­სე­ბი, რო­მელ­მაც უნდა შექ­მნას საპ­რო­ტეს­ტო მუხ­ტი. პრო­პა­გან­დას გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი რე­ა­ლო­ბის შექ­მნის სა­ფუძ­ვე­ლი უნდა გა­მო­ე­ცა­ლოს. შიდა პრო­ცე­სე­ბის კვალ­დაკ­ვალ, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, სა­გა­რეო პრო­ცე­სე­ბიც, კერ­ძოდ, ჩი­ნეთ­მა და ინ­დო­ეთ­მა ნავ­თო­ბის ყიდ­ვა უნდა შე­წყვი­ტონ, რაც მძი­მე დარ­ტყმას მი­ა­ყე­ნებს რუ­სეთს.

იხილეთ სრულად

myquiz