ზამთარი რუსული გაზის გარეშე - როგორ ემზადება ევროპა | Allnews.Ge

ზამთარი რუსული გაზის გარეშე - როგორ ემზადება ევროპა

პოსტსაბ­ჭო­თა ქვეყ­ნებ­ში მცხოვ­რებ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლებ­მაც 90-იანი წლე­ბის უშუ­ქო­ბა, გა­ზის გა­რე­შე ცხოვ­რე­ბა, ეკო­ნო­მი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი გა­მო­ი­ა­რეს, არა­ფე­რი გა­აკ­ვირ­ვებთ. მსგავ­სი პრობ­ლე­მე­ბის წი­ნა­შე კი, შე­საძ­ლოა, ახლა ევ­რო­პის გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი აღ­მოჩ­დნენ. ანა­ლი­ტი­კო­სე­ბი ევ­რო­პა­ში მკაცრ ზამ­თარს პროგ­ნო­ზი­რე­ბენ, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხვა ფაქ­ტო­რით იქ­ნე­ბა გა­მოწ­ვე­უ­ლი. მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი კი რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის ომი და პუ­ტი­ნის მიერ ბუ­ნებ­რი­ვი აი­რის ია­რა­ღად გა­მო­ყე­ნე­ბაა.

ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა ევ­რო­პას გა­ზის მი­წო­დე­ბა შე­უ­წყვი­ტა. ეს ერ­თგვა­რი ფა­სია, რომ­ლის გა­დახ­დაც ცი­ვი­ლურ სამ­ყა­როს რუ­სე­თის­თვის და­წე­სე­ბუ­ლი სან­ქცი­ე­ბის სა­პა­სუ­ხოდ უწევს.

rusuligazi-39492-1664539338.jpg

ვე­რო­პე­ლი ლი­დე­რე­ბი ეძე­ბენ ალ­ტერ­ნა­ტი­ულ ენერ­გე­ტი­კულ წყა­რო­ებს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ არ­სე­ბობს გარ­კვე­უ­ლი რე­სურ­სი და მა­რა­გი, რო­გორც ჩანს, კრი­ზი­სი მა­ინც გა­ურ­და­უ­ვა­ლია და ლი­დე­რე­ბი სა­ზო­გა­დო­ე­ბას აფრ­თხი­ლე­ბენ, რომ ზამ­თარ­ში შე­საძ­ლოა, რო­გორც შუქი, ასე­ვე გაზი დად­გე­ნი­ლი გრა­ფი­კით მი­ე­წო­დოთ. ისი­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ებს მო­უ­წო­დე­ბენ, რომ ეკო­ნო­მი­უ­რად გა­მო­ი­ყე­ნონ ენერ­გე­ტი­კუ­ლი რე­სურ­სე­ბი.ბერ­ლინ­ში მცხოვ­რე­ბი იორგ მერ­ტენ­სი washingtonpost-თან ამ­ბობს, რომ იცო­და, რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ და­სავ­ლე­თის წას­ვლას თა­ვი­სი ფასი ექ­ნე­ბო­და და რომ ყო­ვე­ლი­ვე ენერ­გე­ტი­კულ რე­სურ­სებ­ზე და მის ფას­ზე აი­სა­ხე­ბო­და, მაგ­რამ გა­და­სა­ხა­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბამ, რო­მე­ლიც აგ­ვის­ტო­ში მი­ი­ღო, მა­ინც ყო­ველ­გვარ მო­ლო­დინს გა­და­ა­ჭარ­ბა. მერ­ტენ­სი ამ­ბობს, რომ 70%-ით უფრო მეტი გა­და­ი­ხა­და წინა თვეს­თან შე­და­რე­ბით.

zamtari-47286-1664539363.jpg

გარ­და ენერ­გე­ტი­კუ­ლი რე­სურ­სე­ბის კუ­თხით არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი­სა, გერ­მა­ნი­ა­ში 1970 წლის შემ­დეგ ყვე­ლა­ზე უფრო უა­რე­სი ვი­თა­რე­ბაა ინფლა­ცი­ის კუ­თხით, რაც კი­დევ უფრო მეტ ეკო­ნო­მი­კურ პრობ­ლე­მას ქმნის. ექ­სპერტთა შე­ფა­სე­ბით, მა­ღა­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბის მქო­ნე ოჯა­ხე­ბი გა­უძ­ლე­ბენ ამას, თუმ­ცა სა­შუ­ა­ლო და და­ბა­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი სა­ფე­ხუ­რის მქო­ნე ოჯა­ხე­ბის­თვის ყვე­ლა­ზე დიდი დარ­ტყმა იქ­ნე­ბა.

რო­გორც washingtonpost-ი წერს, ზი­ა­ნი მთელ ევ­რო­პას მი­ად­გე­ბა, თუმ­ცა ყვე­ლა­ზე მე­ტად და­ზა­რა­ლე­ბულ ქვეყ­ნებს შო­რის იქ­ნე­ბი­ან გერ­მა­ნია, საფ­რან­გე­თი, იტა­ლია, ნი­დერ­ლან­დე­ბი და დიდი ბრი­ტა­ნე­თი მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს უკა­ნას­კნე­ლი დიდ­წი­ლად რუ­სულ გაზ­ზე არ არის და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ეკო­ნო­მი­კის სა­კი­თხთა ექ­სპერ­ტე­ბის გა­მოთ­ვლე­ბით, გა­და­სა­ხა­დე­ბი ზამ­თარ­ში ევ­რო­პის მას­შტა­ბით 210 პრო­ცენ­ტით მო­ი­მა­ტებს..

განაგრძეთ კითხვა

myquiz