ვლადიმერ პუტინმა ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა - რა განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა? | Allnews.Ge

ვლადიმერ პუტინმა ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა - რა განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა?

რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა ნა­წი­ლობ­რი­ვი მო­ბი­ლი­ზა­ცია გა­მო­ა­ცხა­და. ამის შე­სა­ხებ სა­ხელ­მწი­ფო სა­ა­გენ­ტო Tass იტყო­ბი­ნე­ბა.

"მოგ­მარ­თავთ თქვენ, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბას, ჩვე­ნი დიდი სამ­შობ­ლოს ხალ­ხს, ყვე­ლას, ვი­საც აერ­თი­ა­ნებს დიდი ის­ტო­რი­უ­ლი რუ­სე­თი. ჯა­რის­კა­ცებს და ოფიც­რებს, რომ­ლე­ბიც ფრონ­ტის ხაზ­ზე არი­ან, ჩვენს ძმებ­სა და დებს დო­ნეც­კი­სა და ლუ­განსკის სა­ხალ­ხო რეს­პუბ­ლი­კე­ბი­დან.

ვი­ცით ზო­გი­ერ­თი და­სავ­ლუ­რი ელი­ტის აგ­რე­სი­უ­ლი პო­ლი­ტი­კის შე­სა­ხებ.

და­სავ­ლე­თის მი­ზა­ნი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის გა­ნად­გუ­რე­ბაა. უკვე ღიად ამ­ბო­ბენ, რომ 1991 წელს საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დან­გრე­ვა შეძ­ლეს და ახლა ამას რუ­სეთ­ში გეგ­მა­ვენ. მათ ია­რა­ღად აქ­ცი­ეს ტო­ტა­ლუ­რი რუ­სო­ფო­ბია, მათ შო­რის უკ­რა­ი­ნა­შიც.

იქ რუ­სე­თის მი­მართ სი­ძულ­ვი­ლის კულ­ტი­ვი­რე­ბით და იქ უკ­რა­ი­ნე­ლი ხალ­ხის ქვე­მე­ხის საკ­ვე­ბად გა­დაქ­ცე­ვით. მათ ომი 2014 წელს და­ი­წყეს", - გა­ნა­ცხა­და სი­ტყვით გა­მოს­ვლი­სას პუ­ტინ­მა.

ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა ხელი მო­ა­წე­რა გან­კარ­გუ­ლე­ბას რუ­სეთ­ში ნა­წი­ლობ­რი­ვი მო­ბი­ლი­ზა­ცი­ის შე­სა­ხებ.

მო­ბი­ლი­ზა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი 21 სექ­ტემ­ბერს და­ი­წყე­ბა.

დად­გე­ნი­ლე­ბა ით­ვა­ლის­წი­ნებს და­მა­ტე­ბით ზო­მებს სა­ხელ­მწი­ფო თავ­დაც­ვის ბრძა­ნე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად.

პრე­ზი­დენ­ტის ბრძა­ნე­ბუ­ლე­ბით, სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხურს მხო­ლოდ ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან, რომ­ლე­ბიც რე­ზერვში არი­ან და პირ­ველ რიგ­ში, შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში მსა­ხუ­რობ­დნენ, აქვთ გარ­კვე­უ­ლი სამ­ხედ­რო სპე­ცი­ა­ლო­ბა და შე­სა­ბა­მი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა.

myquiz