"რუსული ჯარი სულაც არ ყოფილა ისეთი უძლეველი, როგორიც ყველას ეგონა" - რას ფიქრობენ ჩვენში უკრაინის თავდადებასა და შეცვლილ მსოფლიოზე | Allnews.Ge

"რუსული ჯარი სულაც არ ყოფილა ისეთი უძლეველი, როგორიც ყველას ეგონა" - რას ფიქრობენ ჩვენში უკრაინის თავდადებასა და შეცვლილ მსოფლიოზე

უკ­რა­ი­ნე­ლებ­მა მსოფ­ლიო კი­დევ ერთხელ მო­ნუს­ხეს და გა­ა­ო­ცეს: მათ­მა კონ­ტრშე­ტე­ვამ უამ­რავ ადა­მი­ანს შე­უც­ვა­ლა შე­ხე­დუ­ლე­ბა "უძ­ლე­ველ" რუ­სულ არ­მი­ა­ზე. ე.წ. რუ­სე­თუ­მე­ე­ბიც კი მოლბ­ნენ და სხვაგ­ვა­რად აჭი­კ­ჭიკ­დნენ... რამ გა­მო­იწ­ვია მათი უჩ­ვე­უ­ლო სა­ხეც­ვლი­ლე­ბა? - ვკი­თხეთ ჩვენს რეს­პონ­დენ­ტებს:

ვახ­ტანგ ხმა­ლა­ძე, კონ­სტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლის­ტი:

- შიში - ეს არის მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი, რის გა­მოც, ჩვე­ნი თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე­ე­ბის ერთი ნა­წი­ლი რუ­სე­თის უპი­რა­ტე­სო­ბას აღი­ა­რებ­და და დღე­საც აღი­ა­რებს, მაგ­რამ ჩვენს შო­რის არის ხალ­ხი, რო­მელ­საც პრო­რუ­სუ­ლი გან­წყო­ბა აქვს და რუ­სეთ­თან უფრო მეტ სა­ერ­თოს ხე­დავს, ვიდ­რე - და­სავ­ლეთ­თან. ეს ხალ­ხი, მი­იჩ­ნევს, რომ ჩვე­ნი ხსნა რუ­სეთ­შია და არა მგო­ნია, აზრი ასე ად­ვი­ლად შე­იც­ვა­ლოს. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, მათი რი­ცხვი მცი­რეა და რაც უფრო მეტ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევს ამ ომში უკ­რა­ი­ნა, მისი ქო­მა­გე­ბის რი­ცხვი უფრო მე­ტად გა­იზ­რდე­ბა. უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბის სი­მა­მა­ცემ მთე­ლი მსოფ­ლიო გა­აკ­ვირ­ვა, მაგ­რამ ჩემი აზ­რით, ამ ომში, გა­დამ­წყვე­ტი როლი მა­ინც უკ­რა­ი­ნის რუ­სუ­ლე­ნო­ვან­მა მო­სახ­ლე­ო­ბამ შე­ას­რუ­ლა, რო­მელ­მაც პუ­ტი­ნის რუ­სე­თის აგ­რე­სი­ას მხა­რი არ და­უ­ჭი­რა. მათ­მა უმ­რავ­ლე­სო­ბამ უკ­რა­ი­ნას უერ­თგუ­ლა და ეს, ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მი­ზე­ზია უკ­რა­ი­ნის წარ­მა­ტე­ბი­სა. მცდა­რი აღ­მოჩ­ნდა ვა­რა­უ­დი, რომ ეთ­ნი­კუ­რი რუ­სე­ბი პუ­ტი­ნის ჯარს ყვა­ვი­ლე­ბით და ოვა­ცი­ე­ბით შეხ­ვდე­ბოდ­ნენ. ერთი რამ უტყუ­ა­რია: უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი, თა­ვი­ანთ პრე­ზი­დენ­ტთან ერ­თად, მზად არი­ან სამ­შობ­ლოს და­სა­ცა­ვად და ამ თავ­გან­წირ­ვის გამო, უამ­რა­ვი მომ­ხრე და გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი გა­ი­ჩი­ნეს. ამით აიხ­სნე­ბა სამ­ხედ­რო დახ­მა­რე­ბა, რო­მე­ლიც ამ ქვე­ყა­ნას და­სავ­ლეთ­მა გა­უ­წია. შე­დე­გად, რა მი­ვი­ღეთ? - მთელ­მა მსოფ­ლი­ომ აღ­მო­ა­ჩი­ნა, რომ რუ­სუ­ლი ჯარი სუ­ლაც არ ყო­ფი­ლა ისე­თი უძ­ლე­ვე­ლი, რო­გო­რიც ყვე­ლას ეგო­ნა.

ზაზა ხა­ტი­აშ­ვი­ლი, ად­ვო­კა­ტი:

- პრობ­ლე­მას ვერ ვხე­დავ იმა­ში, რომ უკ­რა­ი­ნის მი­მართ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ბოლო ხა­ნებ­ში ბევ­რმა შე­იც­ვა­ლა, პი­რი­ქით, თუ ადა­მი­ა­ნი სწორ აზ­რზე დგე­ბა, ეს მი­სა­სალ­მე­ბე­ლი ამ­ბა­ვია. რო­დე­საც რუ­სე­თი უკ­რა­ი­ნა­ში შე­იჭ­რა, მე ყველ­გან ვამ­ბობ­დი, რომ ეს არის ვან­და­ლიზ­მი, რომ ეს სირ­ცხვი­ლი და ბო­რო­ტე­ბაა! რაც უფრო მეტი ადა­მი­ა­ნი იტყვის ამას, მით უკე­თე­სი, რად­გან არ შე­იძ­ლე­ბა აგ­რე­სია და ძა­ლა­დო­ბა გა­ა­მარ­თლო. შე­უძ­ლე­ბე­ლია, არ აღი­ა­რო, რომ უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი მებ­რძო­ლი და თავ­და­დე­ბუ­ლი ხალ­ხია. ჩვენ ვნა­ხეთ კად­რე­ბი, რო­დე­საც უკ­რა­ი­ნელ­მა დე­დამ და­ღუ­პულ შვილ­ზე თქვა, ბედ­ნი­ე­რი ვარ, რომ ჩემი შვი­ლი სამ­შობ­ლოს თა­ვი­სუფ­ლე­ბას შე­ე­წი­რაო... ბევ­რი ისე­თი კად­რი ვნა­ხეთ, რო­მელ­საც გულ­გრი­ლად ვე­რა­ვინ უყუ­რებ­და! ცხა­დია, როცა ერი ასე ერ­თი­ან­დე­ბა და თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის იბ­რძვის, სა­ყო­ველ­თაო პა­ტი­ვის­ცე­მას და სიყ­ვა­რულს იმ­სა­ხუ­რებს. მე უკ­რა­ი­ნე­ლებს კარ­გად ვიც­ნობ და ვიცი, რომ ისი­ნი ბო­ლომ­დე იბ­რძო­ლე­ბენ. ალ­ბათ, რუ­სე­თიც იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­დე­ბა, თა­ვის დამ­პყრობ­ლურ პო­ლი­ტი­კას გა­და­ხე­დოს. ხომ არ შე­იძ­ლე­ბა, პუ­ტინს სა­დაც მო­უნ­დე­ბა, ბომ­ბი იქ ჩა­აგ­დოს და ვინც არ მო­ე­წო­ნე­ბა, ყვე­ლა და­ი­ჭი­როს?! ქუ­ჩა­ში პა­ტა­რა ბავ­შვი რომ გა­მო­ვი­და და თქვა, ომი არ გვინ­დაო, მა­შინ­ვე და­ა­კა­ვეს, მაგ­რამ როცა პუ­ტი­ნის მხარ­დამ­ჭერ­თა მი­ტინ­გი გა­ი­მარ­თა, 50 ათა­სი კა­ცი­დან არა­ვინ და­უ­ჭე­რი­ათ. არა­ვინ უარ­ყოფს, რომ რუს ხალ­ხს დიდი კულ­ტუ­რა აქვს შექ­მნი­ლი, რომ ეს ტოლსტო­ის და დოს­ტო­ევ­სკის ერია, მაგ­რამ პუ­ტი­ნის რე­ჟი­მის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მოს­ვლას რუ­სე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ვერ ბე­დავს. ამ ფონ­ზე, ჩვენ ვხე­დავთ, რა თავ­და­დე­ბით იბ­რძვი­ან უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი, რომ მთე­ლი მსოფ­ლიო მათ გვერ­დით დად­გა. 24 თე­ბერ­ვლის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, დღეს უკვე ბევ­რს სჯე­რა, რომ უკ­რა­ი­ნა გა­ი­მარ­ჯვებს და "მსოფ­ლი­ოს მე­ო­რე არ­მია" და­მარ­ცხდე­ბა.

იხილეთ სრულად

myquiz