"შესაძლოა, დაიწყოს კამპანია - "რამზან, არ წახვიდე!" - რას ემსახურება კადიროვის მინიშნება გადადგომის შესახებ? | Allnews.Ge

"შესაძლოა, დაიწყოს კამპანია - "რამზან, არ წახვიდე!" - რას ემსახურება კადიროვის მინიშნება გადადგომის შესახებ?

"15 წე­ლია ვხელ­მძღვა­ნე­ლობ რეს­პუბ­ლი­კას, უკვე მო­ხუ­ცი ვარ და მგო­ნია, რომ ჩემი დროც დად­გა, ვეც­დე­ბი დრო­უ­ლად წა­ვი­დე", - ამ სი­ტყვე­ბით ჩეჩ­ნე­თის ლი­დერ­მა, რამ­ზან კა­დი­როვ­მა თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან წას­ვლის შე­სა­ხებ მი­ა­ნიშ­ნა, თუმ­ცა სხვა­დას­ხვა შე­ფა­სე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, ეს ნამ­დვი­ლად არ ნიშ­ნავს, რომ ის პენ­სი­ა­ზე გას­ვლას აპი­რებს.

კა­დი­რო­ვის ფრა­ზას, რომ "თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ყოფ­ნა ძა­ლი­ან დიდ­ხანს მო­უ­წია, უვა­დო და ხან­გრძლი­ვი შვე­ბუ­ლე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა და იმე­დი აქვს, რომ მხარს და­უ­ჭე­რენ და გა­უ­გე­ბენ", - უკვე ეჭვქვეშ აყე­ნებს გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ცნო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მის შე­საძ­ლო სა­მო­მავ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბას უკავ­შირ­დე­ბა.

kavkaz-uzel.eu-ს ცნო­ბით, ჩეჩ­ნე­თის ლი­დე­რის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ი­დან გა­მო­სუ­ლი კუ­ლუ­ა­რუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ნახ­მად, კა­დი­რო­ვის კან­დი­და­ტუ­რა "Росгвардии-ს" ხელ­მძღვა­ნე­ლის პოსტზე გა­ნი­ხი­ლე­ბა. იგი­ვე მო­საზ­რე­ბის შე­სა­ხებ წერს ინ­ტერ­ნეტ­გა­მო­ცე­მა Медуза.

kadirovi-59831-1662362459.jpg

"სი­ნამ­დვი­ლე­ში, კა­დი­რო­ვი არ­სად წას­ვლას არ აპი­რებს, უბ­რა­ლოდ, ასე­თი გან­ცხა­დე­ბე­ბით ცდი­ლობს ფე­დე­რა­ლურ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა­ზე ზე­წო­ლა მო­ახ­დი­ნოს", - ამ­ბობს გა­მო­ცე­მას­თან სა­უ­ბარ­ში "Чечня инсайд-ის" ბლო­გე­რი.

მი­სი­ვე ცნო­ბით, რამ­ზან კა­დი­რო­ვი 2021 წელს გუ­ბერ­ნა­ტო­რე­ბის რე­ი­ტინ­გში ლი­დე­რობ­და. იმა­ვე წლის სექ­ტემ­ბერ­ში, ის ჩეჩ­ნე­თის მე­თა­უ­რად კი­დევ ხუთი წლით აირ­ჩი­ეს, ად­გი­ლობ­რი­ვი ცეს­კო-ს მო­ნა­ცე­მე­ბით, კა­დი­როვ­მა ხმა­თა სა­ერ­თო რა­ო­დე­ნო­ბის 99,7% მი­ი­ღო, რი­თაც მან თა­ვი­სი­ვე, 2016 წლის "რე­კორ­დი" მოხ­სნა, 2016 წელს მან ხმე­ბის 97% აიღო.

მა­შინ ამის შე­სა­ხებ ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ბევ­რს წერ­დნენ, ოღონდ ძა­ლი­ან ფრთხი­ლობ­დნენ, რად­გან კა­დი­რო­ვის მიდ­გო­მა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი აზ­რის მი­მართ თით­ქმის ყო­ველ­თვის ცუ­დად სრულ­დე­ბა - უკე­თეს შემ­თხვე­ვა­ში, კრი­ტი­კუ­ლი აზ­რის ავ­ტო­რი, სა­ბო­დი­შო ვი­დე­ო­მი­მარ­თვას წერს და ამ­ბობს, რომ შეც­და, ნას­ვა­მი იყო, ან ვი­ღა­ცის გავ­ლე­ნის ქვეშ მო­ექ­ცა, უა­რეს შემ­თხვე­ვა­ში კი, კრი­ტი­კუ­ლი აზ­რის ავ­ტო­რი გროზ­ნო­ში, ე.წ. კა­დი­რო­ვის სარ­დაფ­ში შეჰ­ყავთ, სა­ი­და­ნაც მისი კვა­ლი ქრე­ბა.

რამ­ზან კა­დი­რო­ვი ჩეჩ­ნე­თის მე­თა­უ­რის მო­ვა­ლე­ო­ბის დრო­ე­ბით შემ­სრუ­ლებ­ლად 2007 წლის 15 თე­ბერ­ვალს და­ნიშ­ნეს, იმა­ვე წლის მარ­ტში კი, უკვე ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­ამ­ტკი­ცეს. 2011 წელს, ჩეჩ­ნე­თის პარ­ლა­მენ­ტის დე­პუ­ტა­ტებ­მა ის კი­დევ ხუთი წლით და­ამ­ტკი­ცეს რეს­პუბ­ლი­კის ლი­დე­რად.7 აპ­რილს რუ­სე­თის ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი გვარ­დი­ის ჩრდი­ლო-კავ­კა­სი­ის ოლ­ქის გე­ნე­რალ-ლე­ი­ტე­ნან­ტმა სერ­გეი ზა­ხა­როვ­მა კა­დი­როვს გე­ნე­რალ-ლე­ი­ტე­ნან­ტის წო­დე­ბა მი­ა­ნი­ჭა. მა­შინ კა­დი­როვ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ ეს წო­დე­ბა მას "უფრო მე­ტის გა­კე­თე­ბის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას ანი­ჭებს."

განაგრძეთ კითხვა

myquiz