"კადიროვ, მოვიდა დრო, რომლისაც ასე გეშინოდა" - იჩქერიის მომხრეებმა ჩეჩნეთის ლიდერს ჯიჰადი გამოუცხადეს: იგეგმება იატაკქვეშა წინააღმდეგობის მოძრაობის დაწყება | Allnews.Ge

"კადიროვ, მოვიდა დრო, რომლისაც ასე გეშინოდა" - იჩქერიის მომხრეებმა ჩეჩნეთის ლიდერს ჯიჰადი გამოუცხადეს: იგეგმება იატაკქვეშა წინააღმდეგობის მოძრაობის დაწყება

ვინც უკ­რა­ი­ნა­ში რუ­სე­თის მიერ წარ­მო­ე­ბულ სამ­ხედ­რო მოქ­მე­დე­ბებს ადევ­ნებს თვალ-ყურს, არ გა­მორ­ჩე­ბო­და, უკ­რა­ი­ნა­ში შეიხ მან­სუ­რის სა­ხე­ლო­ბის ჩეჩ­ნუ­რი ბა­ტა­ლი­ო­ნის აქ­ტი­უ­რო­ბა რუ­სე­თის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ. ამის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ვრცელ­დე­ბა ცნო­ბე­ბი, რომ იჩ­ქე­რი­ის რეს­პუბ­ლი­კის მომ­ხრე­ებ­მა ჩეჩ­ნე­თის ლი­დერ რამ­ზან კა­დი­როვ­სა და მის რე­ჟიმს ჯი­ჰა­დი გა­მო­უ­ცხა­დეს.

glavred.info-ს ცნო­ბით, ამის შე­სა­ხებ ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი იჩ­ქე­რი­ის პატ­რი­ო­ტე­ბი აცხა­დე­ბენ. ინ­ტერ­ნეტ­ში გავ­რცე­ლე­ბულ ვი­დე­ო­ში ჩე­ჩე­ნი პატ­რი­ო­ტე­ბი უარს ამ­ბო­ბენ რუ­სე­თის ოკუ­პა­ცი­ის რე­ჟიმ­ში იცხოვ­რონ.

"არ ვი­ცხოვ­რებთ ოკუ­პან­ტებ­თან ერ­თად!" - ამ­ბო­ბენ ისი­ნი ვი­დე­ო­მი­მარ­თვა­ში, რო­მელ­შიც ჩანს, რო­გორ წვა­ვენ კა­დი­რო­ვე­ლე­ბის დრო­შას და მის ნაც­ვლად ხელ­ში იჩ­ქე­რი­ის დრო­შას იჭე­რენ.

მი­მარ­თვში ისი­ნი ასე­ვე ამ­ბო­ბენ, რომ ჯი­ჰა­დის გა­მო­ცხა­დე­ბის­თა­ნა­ვე, ია­ტაკ­ქვე­შა მოძ­რა­ო­ბას და­ი­წყე­ბენ. ჩე­ჩე­ნი პატ­რი­ო­ტე­ბის თქმით, მათი მომ­ხრე­ე­ბი კა­დი­რო­ვის ახლო გა­რე­მოც­ვა­შიც არი­ან.

"ჩვენ იჩ­ქე­რი­ის შვი­ლე­ბი ვართ და უარს ვა­ცხა­დებთ ოკუ­პან­ტის დრო­შის ქვეშ ვი­ცხოვ­როთ, ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა, იჩ­ქე­რია, მალე და­ი­კა­ვებს თა­ვის კა­ნო­ნი­ერ ად­გილს. კა­დი­როვ, მო­ვი­და ის დრო, რომ­ლი­საც ასე გე­ში­ნო­და", - აცხა­დე­ბენ ისი­ნი თა­ვი­ანთ მი­მარ­თვა­ში.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, სე­ვე­რო­დო­ნეცკ­ში, "კა­დი­რო­ვე­ლებ­მა" მე­ჩე­თი გა­ა­ნად­გუ­რეს, რა დრო­საც ქა­ლა­ქის მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ბი და­ი­ღუპ­ნენ. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, კა­დი­რო­ვი გას­ცემ­და ბრძა­ნე­ბებს, "რწმე­ნი­სა და პო­ლი­ტი­კუ­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, არა­ვინ და­ენ­დოთ!.."

ამას­თა­ნა­ვე, რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, უკ­რა­ი­ნე­ლებ­მა წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ა­ტა­რეს საბ­რძო­ლო ოპე­რა­ცია, რომ­ლის შე­დე­გა­დაც კა­დი­რო­ვე­ლებ­მა 10 ადა­მი­ა­ნი და­კარ­გეს, ამ­დე­ნი­ვე მძი­მედ და­იჭ­რა. ვი­დე­ო­ში ჩანს, თუ რო­გორ შე­დი­ან უკ­რა­ი­ნა­ში მებ­რძო­ლი იჩ­ქე­რი­ის აღ­დგე­ნის მომ­ხრე­ე­ბი კა­დი­რო­ვე­ლე­ბის შტაბ­ში, წვა­ვენ დრო­შას და იქა­უ­რო­ბას ანად­გუ­რე­ბენ.

რეს­პუბ­ლი­კის მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში ია­ტაკ­ქვე­შა მოძ­რა­ო­ბის სამ­ზა­დი­სის და­წყე­ბის შე­სა­ხებ იჩ­ქე­რი­ის ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის, ას­ლან მას­ხა­დო­ვის ვაჟი, ან­ზორ მას­ხა­დო­ვი და უკ­რა­ი­ნის მხა­რეს მებ­რძო­ლი შეიხ მან­სუ­რის სა­ხე­ლო­ბის ჩეჩ­ნუ­რი ბა­ტა­ლი­ო­ნის სპი­კე­რი, ის­ლამ ბე­ლო­კი­ე­ვიც აკე­თე­ბენ გან­ცხა­დე­ბას. მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მომ­ზა­დე­ბის მი­ზა­ნი იჩ­ქე­რი­ის დე­ო­კუ­პა­ცია და და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბაა."

რამ­დე­ნი­მე დღით ადრე, მათ "იუ­თუ­ბარხზე" აჩ­ვე­ნეს რუკა, სა­დაც ჩეჩ­ნე­თი და­ყო­ფი­ლია სამ ფრონ­ტად (ჩრდი­ლო­ე­თი, ცენ­ტრა­ლუ­რი, სამ­ხრე­თი) და 16 სექ­ტო­რად. ბე­ლო­კი­ე­ვის თქმით, სა­მო­ქა­ლა­ქო მო­სახ­ლე­ო­ბას­თან მუ­შა­ო­ბა და­ი­წყო, რათა თი­თო­ე­ულ ამ სექ­ტორ­ში ე.წ. უსაფრ­თხო­ე­ბის ძა­ლე­ბი გან­ლაგ­დეს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, სა­ა­გენ­ტო "ბელ­სა­ტის" არ­ხის ეთერ­ში არა­ღი­ა­რე­ბუ­ლი იჩ­ქე­რი­ის ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის შვილ­მა, ან­ზორ მას­ხა­დოვ­მა და­ა­დას­ტუ­რა.

"ომს თა­ვი­სი სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი აქვს და მათი გა­ცე­მა არ შე­იძ­ლე­ბა. ამი­ტომ, იმა­ზე მეტს, რაც ბე­ლო­კი­ევ­მა თქვა, ვერ ვი­ტყვი. ერ­თმა­ნეთ­თან მუდ­მი­ვი კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი გვაქვს, ასე­ვე აქ­ტი­უ­რი მუ­შა­ო­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს მო­სახ­ლე­ო­ბას­თა­ნაც" - გა­ნა­ცხა­და მას­ხა­დოვ­მა.

radiotavisupleba.ge-ს ცნო­ბით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია "კავ­კაზ­რე­ა­ლი­ის" ჩეჩ­ნუ­რი ბა­ტა­ლი­ო­ნის სა­ინ­ფორ­მა­ციო სამ­სა­ხუ­რის უფ­როს­მა ბოგ­დან ჩე­ჩენ­სკი­მაც და­ა­დას­ტუ­რა.

მისი თქმით, რუ­სე­თის მიერ ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი იჩ­ქე­რი­ის დე­ო­კუ­პა­ცი­ის პრობ­ლე­მის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, რამ­დე­ნი­მე ეტა­პის გავ­ლა იგეგ­მე­ბა.

"შევ­ჩერ­დე­ბი პირ­ვე­ლო სამ ფუნ­და­მენ­ტურ ეტაპ­ზე - უკ­რა­ი­ნის გა­მარ­ჯვე­ბა, ჩე­ჩე­ნი ხალ­ხის მომ­ზა­დე­ბა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის, თა­ნა­მედ­რო­ვე ომის მე­თო­დე­ბის­თვის კარ­გად შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი და გაწ­ვრთნი­ლი ჩეჩ­ნე­თის გან­მა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბე­ლი არ­მი­ის შექ­მნა", - თქვა ბოგ­დან ჩე­ჩენ­სკიმ.

ცნო­ბის­თვის, 12 ივ­ლისს, უკ­რა­ი­ნის პარ­ლა­მენ­ტში შე­ვი­და დად­გე­ნი­ლე­ბის პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც არა­ღი­ა­რე­ბუ­ლი ჩეჩ­ნე­თის რეს­პუბ­ლი­კა იჩ­ქე­რი­ის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის ცნო­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

პრო­ექ­ტის თა­ნა­ავ­ტო­რია ამა­ვე ჯგუ­ფის წევ­რი, უკ­რა­ი­ნის სა­ხალ­ხო დე­პუ­ტა­ტი მუსა მა­გო­მე­დო­ვი.

უკ­რა­ი­ნის მხა­რეს ჯო­ხარ დუ­და­ე­ვი­სა და შეიხ მან­სუ­რის სა­ხე­ლო­ბის ჩეჩ­ნუ­რი მო­ხა­ლი­სე­თა ბა­ტა­ლი­ო­ნე­ბი იბ­რძვი­ან. მათ არა მხო­ლოდ კრემ­ლის ხელ­ქვე­ი­თი რამ­ზან კა­დი­რო­ვი ეს­ხმის თავს, არა­მედ ადრე მათ უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბაც დევ­ნი­და - გა­სულ წელს ეროვ­ნუ­ლი უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭომ ამ ჯგუ­ფე­ბის მებ­რძო­ლებს სან­ქცი­ე­ბი და­უ­წე­სა.

myquiz