პუტინის რეჟიმს შეწირულები: მკვლელობებისა და უჩვეულო ვითარებაში გარდაცვალების საიდუმლოებით მოცული ამბები - კრემლის კრიტიკოსები, რომლებიც "მოიშორეს" | Allnews.Ge

პუტინის რეჟიმს შეწირულები: მკვლელობებისა და უჩვეულო ვითარებაში გარდაცვალების საიდუმლოებით მოცული ამბები - კრემლის კრიტიკოსები, რომლებიც "მოიშორეს"

დღეს უკვე აღა­რა­ვის ერი­დე­ბა რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის, ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი­სა და მე-20 სა­უ­კუ­ნის ყვე­ლა­ზე სას­ტი­კი დიქ­ტა­ტო­რის, ადოლფ ჰიტ­ლე­რის შე­და­რე­ბა. უფრო მე­ტიც, უკ­რა­ი­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბის ფონ­ზე, ბევ­რის აზ­რით, სი­სას­ტი­კით პუ­ტინ­მა შე­საძ­ლოა, ჰიტ­ლერს გა­და­ა­ჭარ­ბა კი­დეც.

რუ­სეთ­ში მარ­ტი­ვი არ არის პუ­ტი­ნის რე­ჟი­მის წი­ნა­აღ­მდეგ წას­ვლა. კრემ­ლის პო­ლი­ტი­კის მი­მართ ხმა­მა­ღა­ლი კრი­ტი­კა მკაც­რად ის­ჯე­ბა. პუ­ტი­ნი ბავ­შვებ­საც არ ინ­დობს. უკ­რა­ი­ნა­ში ბავ­შვე­ბის მი­მართ გა­მოვ­ლე­ნილ სი­სას­ტი­კე­ზე რომ აღა­რა­ფე­რი ვთქვათ, კრემ­ლი და­უნ­დო­ბე­ლია რუსი ბავ­შვე­ბის მი­მარ­თაც. მთელ­მა მსოფ­ლი­ომ ნახა შემ­ზა­რა­ვი კად­რე­ბი, რო­გორ და­ა­კა­ვეს რუ­სეთ­ში ის ბავ­შვე­ბი, რომ­ლებ­მაც უკ­რა­ი­ნელ­თა მხარ­და­სა­ჭე­რად მოს­კოვ­ში უკ­რა­ი­ნის სა­ელ­ჩოს­თან ყვა­ვი­ლე­ბი მი­ი­ტა­ნეს.

შიში, რო­მე­ლიც რუსი ადა­მი­ა­ნე­ბის დიდ ნა­წილ­შია, სწო­რედ ამ სი­სა­ტი­კე­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კის შე­დე­გია, რო­მელ­საც პუ­ტი­ნი წლე­ბია ატა­რებს. უკვე არა­ერ­თი შემ­თხვე­ვაა, რო­დე­საც პუ­ტი­ნი­სა და კრემ­ლის პო­ლი­ტი­კის კრი­ტი­კო­სებს სა­ეჭ­ვო ვი­თა­რე­ბა­ში აღ­მო­ა­ჩე­ნენ ხოლ­მე გარ­დაც­ვლილს და ასე­თი საქ­მე­ე­ბის უმე­ტე­სო­ბა გა­უხ­სნე­ლი რჩე­ბა.

putini-43096-1651159912.jpg

პუ­ტი­ნის რე­ჟი­მის მსხვერ­პლთა სია ვრცე­ლია, ჩვენ რამ­დე­ნი­მე მათ­გა­ნი გა­ვიხ­სე­ნოთ

ბო­რის ნემ­ცო­ვი - 2015 წელი

1990-იან წლებ­ში ბო­რის ნემ­ცო­ვი პოსტსაბ­ჭო­თა რუ­სე­თის პო­ლი­ტი­კის ვარ­სკვლა­ვი იყო. მას ახალ­გაზ­რდა რე­ფორ­მა­ტორს უწო­დებ­დნენ. იყო ვიცე პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი და გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­ნი­ხი­ლე­ბო­და შე­საძ­ლო მო­მა­ვალ პრე­ზი­დენ­ტად. თუმ­ცა ასე არ მოხ­და - პრე­ზი­დენ­ტის პოსტზე 2000 წელს ბო­რის ელ­ცი­ნი ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა ჩა­ა­ნაც­ვლა.

ნემ­ცოვ­მა თავ­და­პირ­ვე­ლად სა­ჯა­როდ და­უ­ჭი­რა მხა­რი ამ არ­ჩე­ვანს, თუმ­ცა შემ­დეგ, თან­და­თან უფრო და უფრო კრი­ტი­კუ­ლი ხდე­ბო­და, რად­გა­ნაც პუ­ტი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ უკი­დუ­რე­სად შე­ზღუ­და ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბი. 2011 წლის სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის შემ­დეგ ნემ­ცო­ვი ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და რუ­სეთ­ში გა­მარ­თულ საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ებს და მან­ვე ფარ­და ახა­და კო­რუფ­ცი­ას სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო წრე­ებ­ში.

ოპო­ზი­ცი­ის აქ­ცი­ე­ბის დროს, რუ­სულ­მა პო­ლი­ცი­ამ ის რამ­დენ­ჯერ­მე და­ა­კა­ვა. 2015 წლის თე­ბერ­ვალ­ში ნემ­ცო­ვი შე­უ­ერ­თდა რუსი სამ­ხედ­რო­ე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მარ­თულ მარშს, რო­მე­ლიც უკ­რა­ი­ნა­ში რუ­სუ­ლი ძა­ლე­ბის შეჭ­რის გაპ­რო­ტეს­ტე­ბის­კენ იყო მი­მარ­თუ­ლი.

ის 2015 წლის 27 თე­ბერ­ვალს, მოს­კოვ­ში მოკ­ლეს. თავ­დამ­სხმელ­მა ოპო­ზი­ცი­ო­ნერ პო­ლი­ტი­კოსს ზურ­გსა და თავ­ში ოთხჯერ ეს­რო­ლა. პუ­ტინ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ ნემ­ცო­ვის მკვლე­ლო­ბის საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბა "პი­რად კონ­ტროლ­ზე“ აიყ­ვა­ნა. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით და­ა­კა­ვეს ჩეჩ­ნუ­რი წარ­მო­შო­ბის ზაურ და­და­ე­ვი, რო­მე­ლიც სა­სა­მარ­თლომ დამ­ნა­შა­ვედ ცნო და 20-წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა მი­უ­სა­ჯა. კი­დევ 4 პირს თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის 11-დან 19-წლამ­დე აღუკ­ვე­თეს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა. თუმ­ცა რუ­სეთ­შიც და მის ფარ­გლებს გა­რე­თაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი ნა­წი­ლი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რომ ამ მკვლე­ლო­ბის უკან სწო­რედ პუ­ტი­ნი დგას.

nemtsovi-39692-1651159967.jpg

ბო­რის ბე­რე­ზოვ­სკი - 2013 წელი

ით­ვლე­ბა, რომ ბო­რის ბე­რე­ზოვ­სკიმ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი როლი შე­ას­რუ­ლა პუ­ტი­ნის გაპ­რე­ზი­დენ­ტე­ბა­ში. თა­ვი­დან მისი ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მხარ­დამ­ჭე­რი იყო, მაგ­რამ მას შემ­დეგ, რაც პუ­ტინ­მა პრე­ზი­დენ­ტის პოს­ტი ჩა­ი­ბა­რა, ბე­რე­ზოვ­სკის გავ­ლე­ნე­ბი არ იყო ისე­თი, რო­გო­რიც ადრე და ისე­თი, რო­გორ­საც იმე­დოვ­ნებ­და.

პუ­ტინ­თან და­პი­რის­პი­რე­ბის შემ­დეგ, ბე­რე­ზოვ­სკი დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში გა­და­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად, სა­დაც მან პი­რო­ბა დადო, რომ რუ­სე­თის პრე­ზი­დენტს ჩა­მო­აგ­დებ­და. ასე­ვე, ის ადა­ნა­შა­უ­ლებ­და კრემლს ალექ­სან­დრე ლიტ­ვი­ნენ­კოს მკვლე­ლო­ბა­ში, რო­მე­ლიც იყო დაზ­ვერ­ვის ყო­ფი­ლი ოფი­ცე­რი და რო­მე­ლიც 2009 წელს მო­წამ­ლეს.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz