რას ამბობენ რუსეთში პუტინის ჩავარდნილ გეგმებსა და შოიგუს პოლიტიკურ ამბიციებზე? | Allnews.Ge

რას ამბობენ რუსეთში პუტინის ჩავარდნილ გეგმებსა და შოიგუს პოლიტიკურ ამბიციებზე?

პუ­ტი­ნის რე­ჟი­მის მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე რუსი სამ­ხედ­რო ექ­სპერ­ტე­ბი და პო­ლი­ტო­ლო­გე­ბი მსჯე­ლო­ბენ რუ­სე­თის მიერ უკ­რა­ი­ნა­ში წარ­მო­ე­ბულ ომზე, მისი მო­სა­ლოდ­ნე­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სცე­ნა­რებ­სა და შე­დე­გებ­ზე.

ნა­წი­ლის თქმით, ან­ტი­პუ­ტი­ნის­ტუ­რად გან­წყო­ბილ მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში, რუ­სუ­ლი შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის მიერ ჩა­დე­ნილ არა­ა­და­მი­ა­ნურ ქმე­დე­ბებს მწვა­ვედ აკ­რი­ტი­კე­ბენ და მი­აჩ­ნი­ათ, რომ მსოფ­ლი­ო­ში რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის მი­მართ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შე­საც­ვლე­ლად გა­მო­სა­ვა­ლი ერ­თია - პო­ლი­ტი­კუ­რი ცვლი­ლე­ბა.

თუმ­ცა, სხვე­ბის თქმით, ეს არ არის მთა­ვა­რი გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის - იმარ­ჯვებს ის, ვინც სა­მარ­თლი­ა­ნად იბ­რძვის, ეს არის უკ­რა­ი­ნა, რუ­სე­თის არ­მია კი, სხვის ტე­რი­ტო­რი­ა­სა და მშვი­დო­ბი­ან მო­სახ­ლე­ო­ბას ბომ­ბავს.

ივან პრე­ობ­რა­ჟენ­სკი, რუსი პო­ლი­ტო­ლო­გი გა­მო­ცე­მა nv.ua-სთან ამ­ბობს, რომ პირ­ვე­ლი ეტა­პი იყო ომამ­დე არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბა, მე­ო­რე ფაზა კი და­ი­წყო მარ­ტის შუა რი­ცხვებ­ში, რო­დე­საც ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნი რუ­სე­თის შიგ­ნით ეროვ­ნულ მო­ღა­ლა­ტე­ებ­ზე ალა­პა­რაკ­და, რად­გან სწო­რედ მა­შინ გა­ი­გო, რა ხდე­ბა ფრონტზე და დე-ფაქ­ტოდ აღი­ა­რა, რომ კრემლში შედ­გე­ნი­ლი ომის თავ­და­პირ­ვე­ლი გეგ­მა ჩა­ვარ­და.

"ასე­თი გა­მოთ­ქმე­ბით, მან უკვე დე-ფაქ­ტოდ აღი­ა­რა რუ­სე­თის და­მარ­ცხე­ბა, რა­საც მოჰ­ყვა აქამ­დე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი და­კა­ვე­ბე­ბი და რეპ­რე­სი­ე­ბი მა­ღა­ლი რან­გის პო­ლი­ტი­კურ ელი­ტა­სა და გე­ნე­რა­ლი­ტეტ­ში. მე­სა­მე ეტა­პი და­ი­წყო 12 აპ­რილს, რო­დე­საც პუ­ტინ­მა ვოს­ტოჩ­ნის კოს­მოდ­რო­მი­დან რუ­სე­თის მო­სახ­ლე­ო­ბას კი­დევ ერთხელ მი­მარ­თა და გა­ნა­ცხა­და, რომ ის სამ­ხედ­რო მოქ­მე­დე­ბე­ბის საქ­მის კურ­სშია და ეს სა­კი­თხი სა­ერ­თოდ არ აღელ­ვებს. ის ცდი­ლობს ამო­ძირ­კვოს ნე­ო­ნა­ციზ­მის ფეს­ვე­ბი, რაც მისი მტკი­ცე­ბით, და­სავ­ლეთ უკ­რა­ი­ნა­ში წარ­მო­იშ­ვა...

ახლა მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, სად­მე იპო­ვოს ომის დრო­ე­ბი­თი სა­ზღვა­რი, სა­დაც ასე­ვე დრო­ე­ბით გა­მო­ა­ცხა­დებს გა­მარ­ჯვე­ბას, იქამ­დე, ვიდ­რე რუ­სე­თი ძა­ლებს ხე­ლახ­ლა მო­იკ­რებს... აშ­კა­რაა, რომ მას უკვე არ შეს­წევს უნა­რი, ძალა და რე­სურ­სი თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­წე­ლოს სამ­ხედ­რო კონ­ფლიქ­ტი. პუ­ტინს უკვე აქვს რე­ა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია თა­ვის არ­მი­ა­ში არ­სე­ბულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ზე, ასე­ვე - ფრონტზე. ერთი-ორი გაბ­რძო­ლე­ბის ძალა აქვს, ამი­ტომ რა­ი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პო­ზი­ცი­ე­ბის და­კა­ვე­ბა სჭირ­დე­ბა, რათა იქი­დან აწარ­მო­ოს მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz