"ახალი შანსი და მორყეული რუსეთისგან თავის დაძვრენის შესაძლებლობა..." - ბრიუსელის შეხვედრის დეტალები | Allnews.Ge

"ახალი შანსი და მორყეული რუსეთისგან თავის დაძვრენის შესაძლებლობა..." - ბრიუსელის შეხვედრის დეტალები

7 აპ­რილს, შარლ მი­შე­ლის შუ­ა­მავ­ლო­ბით, სომ­ხე­თი­სა და აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ლი­დე­რე­ბი "სამ­შვი­დო­ბო შე­თან­ხმე­ბის" შე­მუ­შა­ვე­ბა­ზე შე­თან­ხმდნენ. მშვი­დო­ბის­კენ გა­დად­გმუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­ბი­ჯი და მიღ­წე­უ­ლი პროგ­რე­სი უწო­და ევ­რო­საბ­ჭოს პრე­ზი­დენ­ტმა ბრი­უ­სელ­ში გა­მარ­თულ შეხ­ვედ­რას.

არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ფა­ში­ნი­ან­მა და ალი­ევ­მა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა აი­ღეს, ყა­რა­ბა­ღის კონ­ფლიქ­ტის და­სა­რე­გუ­ლი­რებ­ლად სა­ჭი­რო ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლი შე­თან­ხმე­ბის­კენ ქმე­დი­თი ნა­ბი­ჯე­ბი ძა­ლი­ან სწრა­ფად გა­დად­გან. ოღონდ უც­ნო­ბია, კონ­კრე­ტუ­ლად რა სა­კი­თხებ­ზე და­ი­წყე­ბა მსჯე­ლო­ბა და შევა შე­თან­ხმე­ბა­ში.

აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლი მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ალი­ე­ვის გუნ­დი აპი­რებ­და შე­თან­ხმე­ბის­თვის წა­რედ­გი­ნა რამ­დე­ნი­მე პუნ­ქტი, მათ შო­რის, ერ­თმა­ნე­თის ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მის შე­სა­ხებ, თუმ­ცა ამ ვერ­სი­ას, სომ­ხეთ­ში მწვა­ვე კრი­ტი­კა მოჰ­ყვა, რად­გან ად­გი­ლობ­რივ­მა მო­სახ­ლე­ო­ბამ ეს "2020 წლის ყა­რა­ბა­ღის ომში მი­ღე­ბუ­ლი შე­დე­გის სა­ბო­ლოო გა­ფორ­მე­ბა და ყა­რა­ბა­ღის აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის­თვის ჩა­ბა­რე­ბად" მი­იჩ­ნია.

თა­ვად სომ­ხუ­რი მხა­რე, ბრი­უ­სე­ლის შეხ­ვედ­რამ­დე აცხა­დებ­და, რომ ევ­რო­საბ­ჭოს პრე­ზი­დენ­ტის ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თა და შუ­ა­მავ­ლო­ბით და­გეგ­მილ შეხ­ვედ­რა­ზე, ფა­ში­ნი­ა­ნი მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღის სტა­ტუ­სის სა­კითხს და­ა­ყე­ნებ­და, თუმ­ცა ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ცნო­ბით, ეს სა­კი­თხი ბრი­უ­სელ­ში არც კი გა­ნუ­ხი­ლავთ.

ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­ფორ­მე­ბის გარ­და, სომ­ხე­თი­სა და აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბე­ბი შე­თან­ხმდნენ, რომ უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ორ­მხრივ კო­მი­სი­ას შექ­მნი­ან, რო­მე­ლიც ქვეყ­ნებს შო­რის სა­ზღვრის დე­ლი­მი­ტა­ცი­ა­ზე იმუ­შა­ვებს, რაც ძალ­ზე სა­ინ­ტე­რე­სოა. უც­ნო­ბია, იქ­ნე­ბა თუ არა ამ პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლი რუ­სუ­ლი მხა­რე, რო­მე­ლიც მხა­რე­ებს შო­რის ერთ-ერთ მთა­ვარ მომ­რი­გე­ბელ როლს თა­მა­შობს. აქვე უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ მისი პო­ზი­ცი­ო­ნი­რე­ბით ორი­ვე მხა­რე უკ­მა­ყო­ფი­ლო იყო.

აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლი ექ­სპერ­ტე­ბის მო­საზ­რე­ბით, ერთხელ და სა­მუ­და­მოდ სა­ზღვრის დე­ლი­მი­ტა­ცია სამ­ხედ­რო შე­ტა­კე­ბე­ბის რისკს მი­ნი­მუ­მამ­დე ამ­ცი­რებს. სა­ზღვრის და­ზუს­ტე­ბა კი, სატ­რან­სპორ­ტო კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის განბ­ლოკ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს იძ­ლე­ვა.

სომ­ხეთ­ში მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ომში წა­გე­ბუ­ლი ქვეყ­ნის კვა­ლო­ბა­ზე სომ­ხეთს კი­დევ უფრო მეტი და­ფიქ­რე­ბა და წინ­და­ხე­დუ­ლე­ბა მარ­თებს, რად­გან აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის უკან დიდი და ძლი­ე­რი თურ­ქე­თი დგას, რო­მე­ლიც ნა­ტოს წევ­რი ქვე­ყა­ნაა. მას ყვე­ლა უწევს ან­გა­რიშს და და­სა­კარ­გი არა­ფე­რი აქვს.

სომ­ხე­თი კი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, მარ­ტოა, თუ არ ჩავ­თვლით, რუ­სე­თის ოფი­ცი­ა­ლურ გან­ცხა­დე­ბებს, რო­მე­ლიც სი­ნამ­დვი­ლე­ში სა­კუ­თა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მოქ­მე­დებს და ამის დას­ტუ­რი იყო მისი პო­ზი­ცია 2020 წელს, ყა­რა­ბა­ღის ომის დროს... შე­სა­ბა­მი­სად, დროა, სომ­ხეთ­მა რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გას.

"ახლა ძა­ლი­ან ცივი გო­ნე­ბით უნდა ვიმ­სჯე­ლოთ და ვი­მოქ­მე­დოთ. რო­გორ­ღაც შან­სი მოგ­ვე­ცა ევ­რო­პა და­ინ­ტე­რეს­დეს ჩვე­ნით, რე­გი­ონ­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბით, აქ მშვი­დო­ბის არ­სე­ბო­ბით, ხოლო სომ­ხეთს კი, ევ­რო­პას­თან და­ახ­ლო­ე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცა. სწო­რედ ახლა - რო­დე­საც რუ­სეთს ომი აქვს უკ­რა­ი­ნა­ში და მისი ყუ­რა­დღე­ბა, სამ­ხედ­რო ტექ­ნი­კა და ცო­ცხა­ლი ძა­ლე­ბი უკ­რა­ი­ნის­კენ არის გა­დარ­თუ­ლი და იქ პო­ზი­ცი­ე­ბის არ­დათ­მო­ბა მის­თვის უპირ­ვე­ლე­სია.

ამი­ტომ თუ ომი დიდ­ხანს გაგ­რძელ­და, სა­სურ­ვე­ლია და დიდი ალ­ბა­თო­ბით, უმე­ტე­სად რუ­სუ­ლი და­ნა­კარ­გე­ბით, არც გი­უმ­რის ხუ­თი­ა­თას­კა­ცი­ა­ნი ბა­ზის და­ცა­რი­ე­ლე­ბაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი. ასე რომ, არც ისე გრძელ­ვა­დი­ან პერ­სპექ­ტი­ვა­ში გვაქვს მცი­რე­დი შან­სი, რო­გორ­მე და­ვუძ­ვრეთ უკ­რა­ი­ნის დამ­სა­ხუ­რე­ბით, ამ ქვეყ­ნის დიდი შრო­მი­სა და და­ნა­კარ­გის წყა­ლო­ბით, კარ­გად მორ­ყე­ულ პუ­ტი­ნის რუ­სეთს. ასეთ დროს კი, ევ­რო­პა ინ­ტე­რეს­დე­ბა ჩვე­ნით. ეს კი ძა­ლი­ან კარ­გი შან­სია, რო­მე­ლიც უნდა გა­მო­ვი­ყე­ნოთ. ასეა თუ ისე, სამ­ხრეთ კავ­კა­სი­ა­ში ევ­რო­პის და­ინ­ტე­რე­სე­ბა რე­გი­ო­ნი­დან, ჩვე­ნი ქვეყ­ნი­დან რუ­სე­თის გა­ძე­ვე­ბის იმედს აჩენს..." - ამ­ბობს AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტი, გორ არ­მა­თუ­ნი.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz