"ყარაბაღი ისევ დენთის კასრზე" - რა ხდება უკრაინაში მიმდინარე ომის კვალდაკვალ მთიან ყარაბაღში? | Allnews.Ge

"ყარაბაღი ისევ დენთის კასრზე" - რა ხდება უკრაინაში მიმდინარე ომის კვალდაკვალ მთიან ყარაბაღში?

უკვე მე­რამ­დე­ნედ, პე­რი­ო­დუ­ლად, მყი­ფე მშვი­დო­ბის ფონ­ზე, მთი­ან ყა­რა­ბაღ­ში ისევ ის­მის სრო­ლის ხმა. რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ცნო­ბე­ბის კვალ­დაკ­ვალ, რუ­სეთ­მა რე­გი­ო­ნი­დან სამ­ხედ­რო ნა­წი­ლე­ბი გა­იყ­ვა­ნა, სომ­ხუ­რი მხა­რე ამ­ბობ­და, რომ "არ­ცა­ხის მო­სახ­ლე­ო­ბას და­უც­ვე­ლო­ბის გან­ცდა აქვს." გუ­შინ ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ მთი­ან ყა­რა­ბაღ­ში აზერ­ბა­ი­ჯა­ნულ­მა მხა­რემ კი­დევ ერთი სო­ფე­ლი და­ი­კა­ვა.

სომ­ხე­თის თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრის, სუ­რენ პა­პი­კი­ა­ნის ცნო­ბით, აზერ­ბა­ი­ჯან­მა 2020 წლის შე­თან­ხმე­ბა და­არ­ღვია და ცე­ცხლი გახ­სნა. სომ­ხუ­რი მე­დი­ის ცნო­ბით, "პა­პი­კი­ა­ნი ესა­უბ­რა რუს კო­ლე­გას, სერ­გეი შო­ი­გუს, რო­მე­ლიც 11 მარ­ტის შემ­დეგ სა­ჯა­როდ არ გა­მო­ჩე­ნი­ლა."

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შო­ი­გუმ სო­მეხ კო­ლე­გას უპა­სუ­ხა, რომ რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო და ზო­გა­დად, რუ­სე­თი, რე­გი­ონ­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სებს აკონ­ტრო­ლებს. "მი­სი­ვე თქმით, ყვე­ლა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნა­ბი­ჯი გა­და­იდ­გმე­ბა სი­ტუ­ა­ცი­ის მშვი­დო­ბი­ა­ნად გა­დაჭ­რის­თვის."

kavkaz-uzel.eu-ს ცნო­ბით, ყა­რა­ბაღ­ში გან­ვი­თა­რე­ბულ პრო­ცე­სებს გან­ცხა­დე­ბით გა­მო­ეხ­მა­უ­რა რუ­სე­თი. შო­უ­გუს უწყე­ბა­ში ამ­ბო­ბენ, რომ - "აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა ბა­ქო­სა და მოს­კო­ვის ორ­მხრი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის არსს და ასე­ვე რუ­სეთ­სა და აზერ­ბა­ი­ჯანს შო­რის 22 თე­ბერ­ვალს ხელ­მო­წე­რილ მო­კავ­ში­რე­ო­ბი­სა და თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის დეკ­ლა­რა­ცი­ას." რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ცნო­ბით, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის არ­მია მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე რუ­სე­თის სამ­შვი­დო­ბო კონ­ტინ­გენ­ტის ზო­ნა­ში შე­ვი­და,

რუ­სე­თის გან­ცხა­დე­ბა უპა­სუ­ხოდ არ და­ტო­ვა აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრომ და ბა­ქომ მოს­კოვს გა­ნუ­მარ­ტა, რომ აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე არა­ნა­ი­რი მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღის ად­მი­ნის­ტა­ცი­უ­ლი და ტე­რი­ტო­რი­ლი ერ­თე­უ­ლი არ არ­სე­ბობს. "რაც შე­ე­ხე­ბა რუ­სე­თის თავ­დაც­ვი სა­მი­ნის­ტროს მიერ ნახ­სე­ნებ სო­ფელს, რო­მელ­საც ფუ­რუ­ხი უწო­დეს, სი­ნამ­დვი­ლე­ში მას ფა­რუ­ხი ჰქვია", - აცხა­დე­ბენ აზერ­ბა­ი­ჯან­ში.

ამას­თან, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვეყ­ნის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო რუ­სულ მხა­რეს მო­უ­წო­დებს, რომ თავი შე­ი­კა­ვოს “მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღის” და­სა­ხე­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის­გან."რო­დე­საც რუ­სუ­ლი მხა­რე ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს გვახ­სე­ნებს, მას მო­ვუ­წო­დებთ, უზ­რუნ­ველ­ყოს აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის სა­ერ­თა­შო­რი­სოდ ცნო­ბი­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი­დან სომ­ხე­თის არ­მი­ი­სა და უკა­ნო­ნო სომ­ხუ­რი შე­ი­რა­ღე­ბუ­ლი რაზ­მე­ბის გაყ­ვა­ნა, რა­საც 2020 წლის 9 ნო­ემ­ბრის სამმხრი­ვი გან­ცხა­დე­ბა ით­ვა­ლის­წი­ნებს", - ნათ­ქვა­მია აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ მი­მარ­თვა­ში.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz