".ყველაფერი გაძვირდა, დაიწყო ყაჩაღობები" - რას ჰყვება პეტერბურგში მცხოვრები ქართველი მძიმე ეკონომიკურ სიტუაციაზე? | Allnews.Ge

".ყველაფერი გაძვირდა, დაიწყო ყაჩაღობები" - რას ჰყვება პეტერბურგში მცხოვრები ქართველი მძიმე ეკონომიკურ სიტუაციაზე?

და­ი­წყე­ბა თუ არა ეკო­ნო­მი­კუ­რი კრი­ზი­სი რუ­სეთ­ში და და­უბ­რუნ­დე­ბა თუ არა ოკუ­პან­ტი ქვე­ყა­ნა 2000-იანი წლე­ბის დრო­ინ­დელ ნიშ­ნულს - ეს არის თემა, რომ­ლის გარ­შე­მოც, უკ­რა­ი­ნა­ში ინ­ტერ­ვენ­ცი­ის პა­რა­ლე­ლუ­რად, რუ­სე­თის მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში კა­მა­თი არ წყდე­ბა.

ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევს, რომ რუ­სეთს აქვს იმის რე­სურ­სი, და­სავ­ლე­თის მიერ და­წე­სე­ბულ ან­ტი­რუ­სულ სან­ქცი­ებს ღირ­სე­უ­ლად უპა­სუ­ხოს. სხვე­ბის მო­საზ­რე­ბით, არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბა­ში, რუ­სე­თი ლო­გი­კუ­რად და­უბ­რუნ­დე­ბა 90-იანი წლე­ბის დრო­ინ­დელ მდგო­მა­რე­ო­ბას, რად­გან სრულ იზო­ლა­ცი­ა­შია...

mk.ru-სთან სა­უ­ბარ­ში, ეკო­ნო­მი­კუ­რი ექ­სპერ­ტი, ეკო­ნო­მი­კუ­რი კვლე­ვის ცენ­ტრის ექ­სპერ­ტი ოლეგ ბუკ­ლე­მი­შე­ვი ამ­ბობს, რომ იმ ვი­თა­რე­ბა­ში, რო­დე­საც რუ­სე­თის ეკო­ნო­მი­კამ პან­დე­მი­ის უზარ­მა­ზარ ტალ­ღას გა­უძ­ლო, ან­ტი­რუ­სულ სან­ქცი­ებ­საც გა­უძ­ლებს.

"შე­საძ­ლოა, რა­ღაც დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში ამან ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბა და­ა­მუხ­რუ­ჭოს, თუმ­ცა არა­ნაკ­ლებ მწვა­ვედ აი­სა­ხე­ბა თა­ვად და­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნებ­ზე, რომ­ლე­ბიც სა­ერ­თო რი­ტო­რი­კას აყვნენ. სი­ნამ­დვი­ლე­ში, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მსოფ­ლიო ბა­ზა­რი ძა­ლი­ან დიდ პრობ­ლე­მებს შე­ე­ჯა­ხე­ბა, რად­გან სან­ქცი­ე­ბი წარ­მო­შობს დე­ფი­ციტს და მის კვალ­დაკ­ვალ, კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი გაძ­ვი­რე­ბა გარ­და­უ­ვა­ლია. ეს იქ­ნე­ბა ბურ­ღუ­ლე­უ­ლი, ზეთი თუ სხვა სა­სი­ცო­ცხლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სურ­სა­თი..." - ამ­ბობს ბუკ­ლე­მი­შე­ვი.

კი­დევ ერთი ეკო­ნო­მი­კუ­რი ექ­სპერ­ტის, იური გრი­გო­რენ­კოს მი­მო­ხილ­ვა­ში, რო­მე­ლიც gmk.cente-მ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა წე­რია, რომ რუ­სე­თი მზად არ იყო ასე­თი მას­შტა­ბის სან­ქცი­ე­ბის­თვის და ახლა მას კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კრი­ზი­სი ელო­დე­ბა.

"უპ­რე­ცე­დენ­ტო სან­ქცი­ე­ბის ფონ­ზე, კრემ­ლი ცდი­ლობს ამ ძა­ლი­ან ცუდ თა­მაშ­ში შე­და­რე­ბით კარ­გი სვლა გა­ა­კე­თოს და ეს ყვე­ლა­ფე­რი მო­სახ­ლე­ო­ბას ისე მი­ა­წო­დოს, თით­ქოს ეს სან­ქცი­ე­ბი ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კას გა­აძ­ლი­ე­რებს, მაგ­რამ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო პრო­პა­გან­დას არ შე­უძ­ლია მა­ღა­ზი­ე­ბი­დან გამ­ქრა­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი­სა და ვა­ლუ­ტის გა­დამ­ცვლე­ლი პუნ­ქტე­ბი­დან ამო­ღე­ბუ­ლი დო­ლა­რის დაბ­რუ­ნე­ბა..." - მი­აჩ­ნია გრი­გო­რენ­კოს,

276024953-1786729671517534-5464577478894222134-n-65806-1647583399.gif

ად­გი­ლობ­რი­ვი ქარ­თვე­ლი, რო­მე­ლიც 20 წელ­ზე მე­ტია სან­ქტ-პე­ტერ­ბურ­გში ცხოვ­რობს, ამ­ბობს, რომ მოს­კოვ­ში, სოჭ­ში, როს­ტოვ­ში, პე­ტერ­ბურ­გსა და სხვა მსგავ­სი მას­შტა­ბის ქა­ლა­ქებ­ში სურ­სა­თის ნაკ­ლე­ბო­ბა და მით უფრო, დე­ფი­ცი­ტი არ შე­ი­ნიშ­ნე­ბა, მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი 5-6 ჯერ გაძ­ვირ­და, რაც ად­გი­ლობ­რი­ვებს ძა­ლი­ან აღი­ზი­ა­ნებთ.

"აქ ჩემს გარ­შე­მო, უამ­რავ­მა ადა­მი­ან­მა არც კი იცის, თუ უკ­რა­ი­ნა­ში ასე­თი მას­შტა­ბუ­რი ომი მიმ­დი­ნა­რე­ობს და ადა­მი­ა­ნე­ბი იხო­ცე­ბი­ან. ად­გი­ლობ­რი­ვი პრო­პა­გან­და ისე აწ­ვდის მიმ­დი­ნა­რე ამ­ბებს, თით­ქოს პუ­ტი­ნის რე­ჟიმ­მა იმი­ტომ და­ხუ­რა ოპო­ზი­ცი­უ­რი არ­ხე­ბი და დაბ­ლო­კა სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბი, რომ თა­ვი­სი მო­სახ­ლე­ო­ბა გარ­ყვნი­ლი და­სავ­ლუ­რი პრო­პა­გან­დის­გან და­ეც­ვა, რად­გან თურ­მე ქვე­ყა­ნა­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით ახალ­გაზ­რდებ­ში გა­ჩე­ნი­ლი აგ­რე­სია, სუ­ი­ცი­დი, მკვლე­ლო­ბე­ბი, ნარ­კო­ტი­კე­ბი­სად­მი ლტოლ­ვა და ათა­სი უბე­დუ­რე­ბა, იქი­დან მო­დის.

ჩემი მე­გობ­რე­ბი, ვინც პუ­ტი­ნის რე­ჟიმს ადეკ­ვა­ტუ­რად აფა­სებს, ში­შობს, რომ შორს არ არის იქამ­დე, რომ საკ­ვებს საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის წლე­ბი­ვით ტა­ლო­ნე­ბით მი­ი­ღე­ბენ... თუმ­ცა, ისე­თე­ბიც არი­ან, ვი­საც მარ­თლა სჯე­რა, რომ და­სავ­ლე­თი ცუდ გავ­ლე­ნას ახ­დენს ახალ­გაზ­რდებ­ზე და ამ პრო­პა­გან­დის კვალ­დაკ­ვალ, უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი მა­რაგს ყი­დუ­ლობს. ძი­რი­თა­დად, ყი­დუ­ლო­ბენ მარ­კე­ტებ­ში დარ­ჩე­ნილ უცხო­უ­რი წარ­მო­ე­ბის პრო­დუქ­ტებ­სა და ჰი­გი­ე­ნის ნივ­თებს... განაგრძეთ კითხვა

myquiz