"რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება ტერორიზმის გამოვლინება და შანტაჟის მცდელობაა" - რა მიზანი აქვს ოკუპანტი პუტინის ბირთვულ მუქარას? | Allnews.Ge

"რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება ტერორიზმის გამოვლინება და შანტაჟის მცდელობაა" - რა მიზანი აქვს ოკუპანტი პუტინის ბირთვულ მუქარას?

27 თე­ბერ­ვალს, რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა ვლა­დი­მირ პუ­ტინ­მა ბრძა­ნე­ბა გას­ცა, რომ რუ­სე­თის არ­მი­ის შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ძა­ლე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბულ რე­ჟიმ­ში გა­და­ვიდ­ნენ. ამის შე­სა­ხებ მან კრემლში, თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრ სერ­გეი შო­ი­გუს­თან და გენშტა­ბის უფ­როს­თან, ვა­ლე­რი გე­რა­სი­მოვ­თან შეხ­ვედ­რა­ზე გა­ნა­ცხა­და. მი­ზე­ზად პუ­ტინ­მა და­ა­სა­ხე­ლა და­სავ­ლე­თის ლი­დერ­თა "აგ­რე­სი­უ­ლი გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბი“ რუ­სე­თის მი­სა­მარ­თით.

"ნა­ტოს წამ­ყვა­ნი ქვეყ­ნე­ბის უმაღ­ლე­სი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მი­სა­მარ­თით აგ­რე­სი­ულ გა­მო­ნათ­ქვა­მებს უშ­ვე­ბენ, ამი­ტომ თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრსა და გენშტა­ბის უფ­როსს ვუბ­რძა­ნებ, რუ­სე­თის არ­მი­ის შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ძა­ლე­ბი მო­რი­გე­ო­ბის სა­გან­გე­ბო რე­ჟიმ­ში გა­და­ვიდ­ნენ“, - თქვა პუ­ტინ­მა.

და­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნებ­მა მწვა­ვედ გა­აკ­რი­ტი­კეს უკ­რა­ი­ნა­ში რუ­სე­თის შეჭ­რა. რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ აწე­სე­ბენ სან­ქცი­ებს და აცხა­დე­ბენ, რომ უკ­რა­ი­ნას ია­რა­ღის მი­წო­დე­ბას უზ­რდი­ან. ამას­თან, ისი­ნი ამ­ბო­ბენ, რომ ნა­ტოს სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე­ებს არ გაგ­ზავ­ნი­ან უკ­რა­ი­ნა­ში რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ საბ­რძოლ­ვე­ლად.

რო­გორც ირ­კვე­ვა, შე­მა­კა­ვე­ბელ ძა­ლებ­ში შე­დის სტრა­ტე­გი­უ­ლი ბირ­თვუ­ლი ძა­ლე­ბი, მათ შო­რის სტრა­ტე­გი­უ­ლი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის სა­რა­კე­ტო ჯა­რე­ბი.

ექ­სპერ­ტი უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხებ­ში და­ვით კუ­ხა­ლაშ­ვი­ლი რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის ამ გან­ცხა­დე­ბას მისი სა­ო­მა­რის სტრა­ტე­გი­ის ნა­წი­ლად და სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი ტე­რო­რიზ­მის გა­მოვ­ლი­ნე­ბად მი­იჩ­ნევს, რი­თაც ის და­სავ­ლეთს აშან­ტა­ჟებს.

- პირ­და­პირ უნდა ვთქვათ, ეს არის რუ­სე­თის სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან ტე­რო­რიზ­მის გა­მოვ­ლი­ნე­ბა, რო­დე­საც სა­ხელ­მწი­ფო მმარ­თვე­ლო­ბი­თი აპა­რა­ტი სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე მო­ნა­წი­ლე­ობს სა­ხელ­მწი­ფო­თა მე­თა­უ­რე­ბის, ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის შან­ტაჟ­სა და ტე­რო­რიზ­მში. რე­ა­ლუ­რად, მიმ­დი­ნა­რე­ობს ბრძო­ლა ორ ფრონტზე ეს არის უშუ­ა­ლოდ უკ­რა­ი­ნა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ას­პა­რე­ზი. რამ­დე­ნად შორს წავა პუ­ტი­ნი, ეს და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმ მყარ პო­ზი­ცი­ა­ზე, რო­მელ­საც ამე­რი­კა და გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ევ­რო­პუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო­ე­ბი და­ი­კა­ვე­ბენ. მა­ინც ვფიქ­რობ, რომ პუ­ტი­ნის შან­ტა­ჟი მათ­ზე, ე.წ. კომ­ფორ­ტის ზო­ნა­ზეა გათ­ვლი­ლი იმი­ტომ, რომ და­ნარ­ჩენ პოსტსაბ­ჭო­ურ სივ­რცე­ზე (სა­დაც კონ­ფლიქ­ტე­ბი აქვს რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას, ისე­დაც ტე­რო­რი­ზე­ბუ­ლია მო­სახ­ლე­ო­ბა, ანექ­სი­რე­ბუ­ლია ამ ქვეყ­ნე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი) უკვე "მოგ­ვა­რე­ბუ­ლი“ აქვს საქ­მე. მა­ინც მი­ვიჩ­ნევ, რომ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ არა­საკ­მა­რი­სი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა აღ­ნიშ­ნუ­ლი კონ­ფლიქ­ტის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად.

davit-kukhalashvili2-41569-1646114023.jpg

- რუ­სე­თის ლი­დერ­მა ბირ­თვუ­ლი ია­რა­ღის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე დოქ­ტრი­ნა­ში რა წე­რია, არ იცის? თავ­დამ­სხმელ ქვე­ყა­ნას აქვს მისი გა­მო­ყე­ნე­ბის უფ­ლე­ბა?

- გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის ანა­ლი­ზი აჩ­ვე­ნებს, რომ კა­ნო­ნი­ერ ქმე­დე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ილუ­ზი­ე­ბი არ უნდა შე­ვიქ­მნათ, უკ­რა­ი­ნას­თან სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბით ყვე­ლა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ნორ­მა დარ­ღვე­უ­ლია. უკ­რა­ი­ნი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა ნა­ტო­ში შე­საძ­ლოა რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ი­სათ­ვის აღიქ­მე­ბო­დეს საფრ­თხედ, მაგ­რამ პუ­ტი­ნის ქმე­დე­ბე­ბი ყვე­ლა ჩარ­ჩოს გას­ცდა და სა­ო­მარ მოქ­მე­დე­ბამ­დე სა­დაზ­ვერ­ვო პრო­პა­გან­დის კონ­ტექ­სტში მისი უშუ­ა­ლო გა­მოს­ვლა, მის­თვის სა­სარ­გებ­ლო სა­ერ­თა­შო­რი­სო აზ­რის მო­ბი­ლი­ზე­ბი­სათ­ვის საკ­მა­რი­სი არ იყო. ზო­გა­დად, კონ­კრე­ტულ სა­ხელ­მწი­ფო­ზე ზე­გავ­ლე­ნი­სათ­ვის სა­ხელ­მწი­ფო­ე­ბი სა­დაზ­ვერ­ვო მე­თო­დებ­სა და ხერ­ხებს იყე­ნე­ბენ, რო­გორც ჩანს, ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით რუ­სეთს გარ­კვე­უ­ლი ვა­კუ­უ­მი ჰქონ­და შექ­მნი­ლი, რაც უკ­რა­ი­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მისი მხარ­და­ჭე­რის თვალ­საზ­რი­სით, უცხო ქვეყ­ნე­ბის სა­დაზ­ვერ­ვო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბა­ცაა. რო­დე­საც სა­ხე­ზეა სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბის ინ­სპი­რი­რე­ბა, ამ დროს სა­მარ­თალ­ზე, სამ­წუ­ხა­როდ, ლა­პა­რა­კი გვი­ა­ნია. აღარ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა, გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დი მა­ინც, არც სა­ერ­თა­შო­რი­სო აქ­ტებს, რა წე­რია დოქ­ტრი­ნა­ში, რაც ომი­სა და მშვი­დო­ბის პრო­ცეს­ში ნაკ­ლე­ბი და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლი შე­დე­გე­ბის მა­ორ­გა­ნი­ზე­ბე­ლია, რად­გან სა­ში­ნელ ძა­ლას­თან და უმ­ძი­მეს სა­ო­მარ კონ­ფლიქტთან გვაქვს საქ­მე.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz