"რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ დიდია - თუ ეს მოხდება, მსოფლიო არ დაივიწყებს, რომ რუსეთმა აირჩია უაზრო სიკვდილი და ნგრევა" - ჯო ბაიდენი | Allnews.Ge

"რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ დიდია - თუ ეს მოხდება, მსოფლიო არ დაივიწყებს, რომ რუსეთმა აირჩია უაზრო სიკვდილი და ნგრევა" - ჯო ბაიდენი

აშშ-ის პრე­ზი­დენ­ტმა ჯო ბა­ი­დენ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ აშშ მზა­დაა ყვე­ლაფ­რის­თვის "რაც არ უნდა მოხ­დეს". ამის შე­სა­ხებ ბა­ი­დენ­მა თეთ­რი სახ­ლი­დან რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის კრი­ზის­ზე სი­ტყვით გა­მოს­ვლი­სას თქვა.

"ჩვენ მზად ვართ დიპ­ლო­მა­ტი­ის­თვის რუ­სეთ­თან და ჩვენს მო­კავ­ში­რე­ებ­თან და პარტნი­ო­რებ­თან, რათა გა­ვა­უმ­ჯო­ბე­სოთ სტა­ბი­ლუ­რო­ბა და უსაფრ­თხო­ე­ბა მთელ ევ­რო­პა­ში და ჩვენ მზად ვართ, მტკი­ცედ ვუ­პა­სუ­ხოთ რუ­სეთს უკ­რა­ი­ნა­ზე თავ­დას­ხმის­თვის, რისი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც ჯერ კი­დევ ძა­ლი­ან დი­დია. ბოლო რამ­დე­ნი­მე კვი­რი­სა და თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ეს იყო ჩვე­ნი მიდ­გო­მა და რჩე­ბა ახ­ლაც“, - გა­ნა­ცხა­და პრე­ზი­დენ­ტმა.

პრე­ზი­დენ­ტმა ბა­ი­დენ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ რუ­სეთ­თან "დიპ­ლო­მა­ტი­ის სივ­რცე არის", რო­მელ­საც შე­უძ­ლია თა­ვი­დან აი­ცი­ლოს კონ­ფლიქ­ტი ევ­რო­პა­ში.

სა­კუ­თარ გა­მოს­ვლა­ში ბა­ი­დენ­მა და­ა­სა­ხე­ლა ის სფე­რო­ე­ბი, სა­დაც ვა­შინგტონ­სა და მოს­კოვს შე­უძ­ლი­ათ გა­აგ­რძე­ლონ სა­უ­ბა­რი..

ბა­ი­დე­ნის თქმით, მან ისა­უბ­რა პრე­ზი­დენტ პუ­ტინ­თან გა­სულ შა­ბათ-კვი­რას და ცხად­ყო, რომ აშშ მზა­დაა "გა­ნაგ­რძოს მა­ღა­ლი დო­ნის დიპ­ლო­მა­ტია" რუ­სეთ­თან "წე­რი­ლო­ბი­თი ურ­თი­ერ­თო­ბის" მო­ლა­პა­რა­კე­ბის მიზ­ნით.

"გუ­შინ რუ­სე­თის მთავ­რო­ბამ სა­ჯა­როდ გა­ა­კე­თა დიპ­ლო­მა­ტი­ის გაგ­რძე­ლე­ბის წი­ნა­და­დე­ბა. ვე­თან­ხმე­ბი", - თქვა ბა­ი­დენ­მა.

მან დას­ძი­ნა, რომ "დიპ­ლო­მა­ტი­ას უნდა მივ­ცეთ წარ­მა­ტე­ბის ყვე­ლა შან­სი".

ბა­ი­დე­ნის გან­ცხა­დე­ბით, მას სჯე­რა, რომ არ­სე­ბობს გზე­ბი "უსაფრ­თხო­ე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად“.

"შე­ერ­თე­ბულ­მა შტა­ტებ­მა მა­გი­და­ზე წა­მო­ა­ყე­ნა კონ­კრე­ტუ­ლი იდე­ე­ბი ევ­რო­პა­ში უსაფრ­თხო­ე­ბის გა­რე­მოს და­სამ­ყა­რებ­ლად. ჩვენ ვთა­ვა­ზობთ შე­ი­ა­რა­ღე­ბის კონ­ტრო­ლის ზო­მებს, ახა­ლი გამჭვირ­ვა­ლო­ბის ზო­მებს, ახა­ლი სტრა­ტე­გი­უ­ლი სტა­ბი­ლუ­რო­ბის ზო­მებს", - აღ­ნიშ­ნა ბა­ი­დენ­მა და დას­ძი­ნა: "თუმ­ცა აშშ არ გა­წი­რავს ძი­რი­თად პრინ­ცი­პებს“.

აშშ-ს პრე­ზი­დენ­ტის თქმით, დიპ­ლო­მა­ტია "ყვე­ლა მხა­რის­თვის სა­უ­კე­თე­სო გზაა".

"ჩვენ გა­ვაგ­რძე­ლებთ დიპ­ლო­მა­ტი­ურ ძა­ლის­ხმე­ვას ჩვენს მო­კავ­ში­რე­ებ­თან და პარტნი­ო­რებ­თან მჭიდ­რო კონ­სულ­ტა­ცი­ით“, - გა­ნა­ცხა­და ბა­ი­დენ­მა.

"სა­ნამ არ­სე­ბობს დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი რე­ზო­ლუ­ცი­ის იმე­დი, რო­მე­ლიც ხელს შე­უშ­ლის ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბას და თა­ვი­დან აი­ცი­ლებს წარ­მო­უდ­გე­ნელ ადა­მი­ა­ნურ ტან­ჯვას, რო­მე­ლიც მოჰ­ყვე­ბა, ჩვენ ამას მი­ვაღ­წევთ“, - დას­ძი­ნა ბა­ი­დენ­მა.

პრე­ზი­დენტ ბა­ი­დე­ნის თქმით, თუ რუ­სე­თი შე­იჭ­რე­ბა უკ­რა­ი­ნა­ში უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში ან კვი­რებ­ში, "მას შეხ­ვდე­ბა აბ­სო­ლუ­ტუ­რი სა­ერ­თა­შო­რი­სო გმო­ბა".

”ან­გა­რიშ­ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. თუ რუ­სე­თი შე­იჭ­რე­ბა მომ­დევ­ნო დღე­ებ­სა და კვი­რებ­ში, უკ­რა­ი­ნის­თვის ადა­მი­ა­ნუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა იქ­ნე­ბა უზარ­მა­ზა­რი. ასე­ვე დიდი იქ­ნე­ბა რუ­სე­თის­თვის სტრა­ტე­გი­უ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა. თუ რუ­სე­თი თავს და­ეს­ხმე­ბა უკ­რა­ი­ნას, მას სა­ერ­თა­შო­რი­სო დაგ­მო­ბა მოჰ­ყვე­ბა. მსოფ­ლიო არ და­ი­ვი­წყებს, რომ რუ­სეთ­მა აირ­ჩია უაზ­რო სიკ­ვდი­ლი და ნგრე­ვა“, - გა­ნა­ცხა­და აშშ-ის პრე­ზი­დენ­ტმა თეთრ სახ­ლში სი­ტყვით გა­მოვ­ლი­სას.

მი­სი­ვე თქმით, დღეს აშშ, ნა­ტოს მო­კავ­ში­რე­ე­ბი და პარტნი­ო­რე­ბი ერ­თი­ა­ნე­ბი არი­ან.

"უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რა აღ­მოჩ­ნდე­ბა რო­გორც თვით­მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ჭრი­ლო­ბა. შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი, ჩვე­ნი მო­კავ­ში­რე­ე­ბი და პარტნი­ო­რე­ბი მტკი­ცედ უპა­სუ­ხე­ბენ. და­სავ­ლე­თი ერ­თი­ა­ნია. დღეს აშშ, ნა­ტოს მო­კავ­ში­რე­ე­ბი და პარტნი­ო­რე­ბი არი­ან ერ­თი­ა­ნე­ბი, რო­გორც არას­დროს", - ამ­ბობს ბა­ი­დე­ნი.

myquiz