"ვლადიმერ ჟირინოვსკის თავის ტვინის ანთება დაუდგინდა" - რა ინფორმაცია ვრცელდება რუსულ მედიაში | Allnews.Ge

"ვლადიმერ ჟირინოვსკის თავის ტვინის ანთება დაუდგინდა" - რა ინფორმაცია ვრცელდება რუსულ მედიაში

რუ­სე­თის "ლი­ბე­რალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პარ­ტი­ის" ლი­დე­რის, ვლა­დი­მერ ჟი­რი­ნოვ­სკის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ რუ­სულ მე­დი­ა­ში ურ­თი­ერ­თგა­მომ­რი­ცხა­ვი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი ვრცელ­დე­ბა. ამ­ჯე­რად lenta.ru წერს, რომ ჟი­რი­ნოვ­სკის თა­ვის ტვი­ნის ან­თე­ბა და­უდ­გინ­და.. თა­ვის მხრივ კი, გა­მო­ცე­მა "ტე­ლეგ­რა­მის" არხზე "112-"-ზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ეყ­რდნო­ბა.

"ტე­ლეგ­რამ­ზე" გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ცნო­ბის თა­ნახ­მად, პო­ლი­ტი­კო­სის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა სტა­ბი­ლუ­რად მძი­მეა და ის ექი­მე­ბის მუდ­მი­ვი მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბის ქვე­შაა. ჟი­რი­ნოვ­სკის ჟანგბა­დი შე­სა­ბა­მი­სი აპა­რა­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით მი­ე­წო­დე­ბა.

lenta.ru-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რუ­სე­თის ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო პო­ლი­ტი­კო­სის მდგო­მა­რე­ო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­სხვა­ვე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ავ­რცე­ლებს და მას სტა­ბი­ლურს უწო­დებს. უწყე­ბის ცნო­ბით, ექი­მე­ბი მას ყვე­ლა სა­ჭი­რო სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბას უწე­ვენ

ამას­თან, რამ­დე­ნი­მე დღის წინ "რია ნო­ვოს­ტი" წერ­და, რომ პო­ლი­ტი­კო­სი ახ­ლობ­ლებს ვე­ღარ სცნობს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია ჟი­რი­ნოვ­სკის პარ­ტი­ა­ში კა­ტე­გო­რი­უ­ლად უარ­ყვეს და სპე­ცი­ა­ლუ­რი გან­ცხა­დე­ბაც გა­ავ­რცე­ლეს. -0:06 "კა­ტე­გო­რი­უ­ლად უარ­ვყოფთ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ ვლა­დი­მერ ჟი­რი­ნოვ­სკი ახ­ლობ­ლებს ვე­ღარ ცნობს,“- აცხა­დებ­დნენ "ლი­ბე­რალ-დე­მოკ­რა­ტი­ულ პარ­ტი­ა­ში." გან­ხა­დე­ბა­ში ასე­ვე აღ­ნიშ­ნუ­ლი იყო, რომ მე­დი­ა­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია ჟი­რი­ნოვ­სკის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ "საგ­რძნობ­ლად გაზ­ვი­ა­დე­ბუ­ლია და სენ­სა­ცი­ურ ეფექ­ტზეა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი."

რუ­სე­თის ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ვლა­დი­მერ ჟი­რი­ნოვ­სკი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში 2 თე­ბერ­ვალს მო­ა­თავ­სეს კო­რო­ნა­ვირუ­სის ომიკ­რო­ნის შტა­მით გა­მოწ­ვე­უ­ლი გარ­თუ­ლე­ბე­ბის გამო.

myquiz