სატელევიზიო შოუების ყურების სანაცვლოდ, ბრიტანული კომპანია თვეში 4 000 დოლარს გადაგიხდით - რა მოეთხოვება აპლიკანტს | Allnews.Ge

სატელევიზიო შოუების ყურების სანაცვლოდ, ბრიტანული კომპანია თვეში 4 000 დოლარს გადაგიხდით - რა მოეთხოვება აპლიკანტს

ბრი­ტა­ნუ­ლი გაც­ნო­ბის აპ­ლი­კა­ცია POM, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნებს ერ­თმა­ნეთ­თან მუ­სი­კა­ლუ­რი გე­მოვ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით აწყვი­ლებს, სა­ინ­ტე­რე­სო ვა­კან­სი­ას აცხა­დებს.

ვა­კან­სია ით­ვა­ლის­წი­ნებს გაც­ნო­ბის შე­სა­ხებ ბრი­ტა­ნუ­ლი სა­ტე­ლე­ვი­ზიო შო­უ­ე­ბის ყუ­რე­ბას, იმის­თვის, რომ შემ­დეგ შექ­მნან კონ­ტენ­ტი კომ­პა­ნი­ის ბლო­გი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დი­ის არ­ხე­ბის­თვის.

და­საქ­მე­ბულს მო­ე­თხო­ვე­ბა უყუ­როს ისეთ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო შო­უ­ებს, რო­გო­რე­ბი­ცაა - The Cabins, Too Hot to Handle და Love Island. შოუს ნახ­ვის შემ­დეგ კი უნდა და­წე­როს ანა­ლი­ზი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის შე­სა­ხებ.

და­საქ­მე­ბულს დღე­ში 7 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­უ­წევს მუ­შა­ო­ბა, ხოლო ანა­ზღა­უ­რე­ბა თვე­ში 4000 დო­ლა­რი იქ­ნე­ბა.

აპ­ლი­კან­ტი უნდა იყოს 18 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი, უნდა ფლობ­დეს ინ­გლი­სურ ენა­ზე გა­მარ­თუ­ლად წე­რის უნარს და ასე­ვე ჰქონ­დეს კომ­პი­უ­ტერ­თან მუ­შა­ო­ბის უნა­რე­ბი.

წყა­რო: businessinsider.com

myquiz