სომხები ყარაბაღში ევროკავშირის სამშვიდობოების განთავსებას ითხოვენ | Allnews.Ge

სომხები ყარაბაღში ევროკავშირის სამშვიდობოების განთავსებას ითხოვენ

სომ­ხეთ­ში, ყა­რა­ბა­ღის რა­ი­ო­ნის კონ­ფლიქ­ტის ზო­ნა­ში ევ­რო­კავ­ში­რის სამ­შვი­დო­ბო­ე­ბის შეყ­ვა­ნის მო­თხოვ­ნით აქ­ცია გა­ი­მარ­თა. აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ სომ­ხეთ-აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის სა­ზღვარ­ზე თით­ქმის მუდ­მი­ვი სამ­ხედ­რო მოქ­მე­დე­ბე­ბის გამო, ადა­მი­ა­ნე­ბი ყო­ველ­დღე იღუ­პე­ბი­ან, ამ ფონ­ზე კი, რუსი სამ­შვი­დო­ბო­ე­ბის იქ ყოფ­ნა სრუ­ლი­ად არა­ე­ფექ­ტუ­რია. სო­მეხ­მა აქ­ტი­ვის­ტებ­მა და უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლებ­მა მო­ამ­ზა­დეს მი­მარ­თვა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, ისი­ნი ორი ქვეყ­ნის სა­ზღვარ­ზე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ძა­ლე­ბის ჩა­ყე­ნე­ბას ითხო­ვენ. მათ სომ­ხე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას მოს­თხო­ვეს, აღ­ნიშ­ნულ დო­კუ­მენტს ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ონ.

ამას­თან, სო­მე­ხი ექ­სპერ­ტე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, იმ ფაქ­ტმა, რომ ფა­ში­ნი­ან­მა ხელი მო­ა­წე­რა ყა­ზა­ხეთ­ში კუხო-ს (კო­ლექ­ტი­უ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის) სამ­შვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის, სი­ნამ­დვი­ლე­ში კი, რუ­სე­თის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის შეს­ვლას, რო­მე­ლიც ვი­თომ ქვე­ყა­ნა­ში პო­ლი­ტი­კუ­რი კრი­ზი­სის გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და, სა­პი­რის­პი­რო შე­დე­გი გა­მო­იწ­ვია.

ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ კი­დევ უფრო გა­ზარ­და, რო­გორც ყა­ზა­ხეთ­ში, ასე­ვე სომ­ხეთ­ში ან­ტი­რუ­სუ­ლი გან­წყო­ბე­ბი და და­სავ­ლე­თის თვალ­ში სომ­ხე­თის რე­პუ­ტა­ცია და­ა­ზი­ა­ნა.

"რის­თვის ხელ­მძღვა­ნე­ლობ კუ­ხოს?!, არა­ვი­თა­რი ახალ­წვე­უ­ლე­ბი სა­ზღვარ­ზე, შე­წყდეს ხოც­ვა, ან მო­აგ­ვა­რეთ ჩვე­ნი უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხი ან წა­დით!" - ამ ში­ნა­არ­სის ლო­ზუნ­გე­ბით შე­იკ­რიბ­ნენ ერევ­ნის ცენ­ტრში, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის სა­ზღვარ­ზე სი­ტუ­ა­ცი­ის კი­დევ ერთხელ გამ­წვა­ვე­ბის შემ­დეგ.

kavkaz-uzel.eu-თან სა­უ­ბარ­ში სომ­ხე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას უმოქ­მე­დო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებს უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლი ზა­რუი ოვა­ნე­სი­ა­ნი, რომ­ლის თქმი­თაც, კონ­ფლიქ­ტის ზო­ნა­ში არ უნდა იდ­გნენ ახალ­წვე­უ­ლე­ბი და გა­მო­უც­დე­ლი ბი­ჭე­ბის პირ­და­პირ, სა­ზღვარ­ზე არ­სე­ბულ სა­საკ­ლა­ო­ზე გაშ­ვე­ბა უსა­მარ­თლო­ბაა...

"კე­თი­ლი ინე­ბოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ და გა­მო­სა­ვა­ლი იპო­ვოს. ეს მისი სა­მუ­შა­ოა. რო­დე­საც ყა­ზა­ხეთ­ში შეს­ვლის­თვის მი­ზე­ზი იყო სა­ჭი­რო, მა­შინ­ვე მო­ი­ფიქ­რეს სა­ჭი­რო მე­თო­დე­ბი, ახლა კი სა­კუ­თა­რი ხალ­ხის და­სა­ცა­ვად ვთხოვთ ხე­ლის გან­ძრე­ვას" - ამ­ბობს ის. მი­სი­ვე თქმით, შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში რე­ფორ­მე­ბი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია.

ჰელ­სინ­კის ასო­ცი­ა­ცი­ის სომ­ხე­თის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლი ნინა კა­რა­პე­ტი­ა­ნი ამ­ბობს, რომ სა­კუ­თა­რი ქვეყ­ნის პრობ­ლე­მებს გაქ­ცე­უ­ლი ფა­ში­ნი­ა­ნი, ყა­ზა­ხეთ­ში ვი­თა­რე­ბის დამ­შვი­დე­ბა­ზეა გა­დარ­თუ­ლი.

"ის სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც ვი­თომ ამ ქვეყ­ნებ­მა ყა­რა­ბა­ღის მე­ო­რე ომის შემ­დეგ ვი­თა­რე­ბის და­სამ­შვი­დებ­ლად შე­ი­მუ­შა­ვეს, არ მუ­შა­ობს, ვერც რუსი სამ­შვი­დო­ბო­ე­ბის იქ ყოფ­ნა წყვეტს მთა­ვარ პრობ­ლე­მას - ჩვე­ნი ახალ­წვე­უ­ლე­ბი ლა­მის ყო­ველ­დღი­უ­რად იხო­ცე­ბი­ან. ამი­ტომ, რა­ღაც გა­მო­სა­ვა­ლი ხომ უნდა არ­სე­ბობ­დეს?.. ჩვენ არც "კუ­ხოს" რე­აქ­ცი­ებს მი­ვი­ღებთ და არც რუ­სე­თის" - აცხა­დებს კა­რა­პე­ტი­ა­ნი.

მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წი­ლის მო­საზ­რე­ბით, იმის გამო, რომ ფა­ში­ნი­ა­ნი პუ­ტი­ნის უსი­ტყვო ვა­სა­ლად იქცა, სომ­ხეთ­ში არ­სე­ბულ პრობ­ლე­მებ­ზე და საფრ­თხე­ებ­ზე, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­საც არ აქვს რე­აქ­ცია.

"დიდი დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი გარ­ღვე­ვის მო­ლო­დი­ნი არც ფა­ში­ნი­ა­ნის პრე­მი­ე­რო­ბის პი­რო­ბებ­ში გვქონ­და, ვი­ნა­ი­დან გა­აზ­რე­ბუ­ლი გვაქვს ქვეყ­ნის ბექგ­რა­უნ­დი. რუ­სე­თი ასე ად­ვი­ლად არა­ვის უშ­ვებს ხელს, პი­რი­ქით, ცდი­ლობს გავ­ლე­ნე­ბის ზონა გა­ა­ფარ­თო­ვოს. გვე­უბ­ნე­ბი­ან, რაც მეტს გა­აკ­რი­ტი­კებთ რუ­სეთს, უფრო გა­უ­ა­რეს­დე­ბა ვი­თა­რე­ბა, რო­გორც შინ­გით, ასე გა­რე­თო... მეტი რა უნდა მოხ­დეს, ყო­ველ­დღე გვე­ხო­ცე­ბი­ან ბი­ჭე­ბი, თით­ქოს შარ­შან შე­მოდ­გო­მა­ზე მომ­ხდა­რი ტრა­გე­დია არ იყოს საკ­მა­რი­სი. ამი­ტომ, ვამ­ბობთ ხმა­მაღ­ლა - წა­ვიდ­ნენ რუსი სამ­შვი­დო­ბო­ე­ბი, წა­ვიდ­ნენ და შე­მო­ვი­დეს ევ­რო­კავ­ში­რის ნა­წი­ლე­ბი. თუ ჩვე­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა არ ბე­დავს, ხალ­ხი ბე­დავს იმის თქმას, რომ რუ­სე­თი არ არის ჩვე­ნი მე­გო­ბა­რი, თუმ­ცა, ჩვენ გვა­ი­ძუ­ლებს მე­გობ­რო­ბას" - მი­აჩ­ნია ჰას­მიკ ვარ­და­ნი­ანს.

"და­სა­კარ­გი დრო არ გვაქვს, რაც დრო გა­დის, უფრო მე­ტად აძ­ლი­ე­რებს წნეხს რუ­სე­თი. ცუ­დის­კენ მივ­დი­ვართ... ამი­ტომ, აქ­ცი­ის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­საც უნდა გა­ვუგ­ზავ­ნოთ - რუსი სამ­შვი­დო­ბო­ე­ბის კონ­ტი­გენ­ტი ვერ უზ­რუნ­ველ­ყოფს ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბას, ისი­ნი ყა­რა­ბაღ­ში თა­ვი­ანთ ფუნ­ქცი­ას ვერ ას­რუ­ლე­ბენ, ამი­ტომ ერ­თა­დერ­თი გა­მო­სა­ვა­ლი დაგ­ვრჩა - ევ­რო­კავ­შირ­შია ჩვე­ნი ხსნა. "კუხო" ეს არის დე ფაქ­ტო რუ­სე­თი - რუ­სე­თი კი, არ მუ­შა­ობს" - აცხა­დებს მა­რი­ა­ნა კუ­ლო­ი­ა­ნი.

myquiz