როგორი იქნება ახალი ჩინეთი, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე აშშ-ის ჩანაცვლებას აპირებს - სი ძინპინის "საყოველთაო აყვავების" გეგმა მილიარდერებს, ვარსკვლავებსა და ბავშვებს ეხება | Allnews.Ge

როგორი იქნება ახალი ჩინეთი, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე აშშ-ის ჩანაცვლებას აპირებს - სი ძინპინის "საყოველთაო აყვავების" გეგმა მილიარდერებს, ვარსკვლავებსა და ბავშვებს ეხება

ჩი­ნეთ­ში, რო­გორც ჩანს, არ ჩერ­დე­ბა ცვლი­ლე­ბა­თა ახა­ლი ტალ­ღა, რო­მელ­საც სა­თა­ვე­ში სი ძინ­პი­ნი და კო­მუ­ნის­ტუ­რი პარ­ტია უდ­გას. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ახა­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, "ქვეყ­ნის სა­ყო­ველ­თაო აყ­ვა­ვე­ბის" ახა­ლი გეგ­მა მი­ლი­არ­დე­რებს, შოუ-ბიზ­ნე­სის ვარ­სკვლა­ვებ­სა და ბავ­შვებს ეხე­ბა.

გეგ­მის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია: აი­ძუ­ლონ მდიდ­რე­ბი ქო­ნე­ბა სხვებს გა­უ­ყონ, მი­ა­ტო­ვონ და­სავ­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი, და­უბ­რუ­ნონ ჩი­ნეთს ძვე­ლი დი­დე­ბა და და­უბ­რუ­ნონ ქვე­ყა­ნა სო­ცი­ა­ლიზ­მის გზას, რო­მე­ლიც ქვე­ყა­ნას მსოფ­ლიო ბა­ტო­ნო­ბამ­დე მი­იყ­ვანს.

ჩი­ნეთ­ში ძინ­პი­ნის რე­ფორ­მე­ბი XXI სა­უ­კუ­ნის ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბურ რე­ფორ­მად შე­ფას­და. რო­გორც ამ­ბო­ბენ, სწო­რედ ეს რე­ფორ­მა გა­და­წყვეტს უდი­დე­სი აზი­უ­რი ეკო­ნო­მი­კი­სა და იმ მი­ლი­არ­დერ­თა ბედს, რო­მელ­თა რი­ცხვი აშშ-ის მი­ლი­არ­დერ­თა რი­ცხვს მცი­რე­დით ჩა­მორ­ჩე­ბა. სწო­რედ ისი­ნი არი­ან მსოფ­ლიო ბა­ზარ­ზე ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ლი­დე­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც მო­ქა­ლა­ქე­თა ციფ­რუ­ლი თვალ­თვა­ლის ყვე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბას ფლო­ბენ და წყვე­ტენ, ჰქონ­დეს თუ არა მო­სახ­ლე­ო­ბას წვდო­მა "ზი­ა­ნის მომ­ტან" "გამ­ხრწნელ" ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე.

რო­გორც ჩანს, ჩი­ნეთ­ში კო­მუ­ნის­ტებ­მა გა­და­წყვი­ტეს, პატ­რი­ო­ტიზ­მის თემა გა­აძ­ლი­ე­რონ და ლო­ზუნ­გის ირ­გვლივ, რო­მე­ლიც სი­ღა­რი­ბის შემ­ცი­რე­ბა­სა და "სა­ერ­თო აყ­ვა­ვე­ბას" გუ­ლის­ხმობს, მჭიდ­როდ გა­ა­ერ­თი­ა­ნონ მი­ლი­არ­დე­რე­ბიც. ისი­ნი სა­კუ­თარ თავს დენ სი­ა­ო­პი­ნის მემ­კვიდ­რე­ე­ბად თვლი­ან და ამ­ბო­ბენ, რომ სი­ა­ო­პი­ნის მსგავ­სად, რო­მელ­მაც სა­ბაზ­რო რე­ფორ­მე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა, ქვე­ყა­ნას დიდი სის­წრა­ფით გა­ნა­ვი­თა­რე­ბენ.

კრი­ტი­კოს­თა აზ­რით, ძინ­პი­ნის ახა­ლი რე­ფორ­მა სი­ა­ო­პი­ნის ნაც­ვლად მაო ძე­დუ­ნის კულ­ტუ­რულ რე­ფორ­მას უფრო ჰგავს, რო­მე­ლიც ტე­რო­რი­თა და არე­უ­ლო­ბით დას­რულ­და. ექ­სპერტთა აზ­რით, ამ რე­ფორ­მით ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა კერ­ძო ბიზ­ნეს­სა და ინო­ვა­ცი­ურ ტექ­ნო­ლო­გი­ებს კომ­პარ­ტი­ის ხელ­ში მო­აქ­ცევს.

chineli-komunistebi-48753-1632718530.jpg

მდიდ­რებს ქო­ნე­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბა შეს­თა­ვა­ზესროცა ჩი­ნე­თის სა­თა­ვე­ში სი ძინ­პი­ნი მო­ვი­და, მა­შინ ქვე­ყა­ნა სა­ყო­ველ­თაო სი­ღა­რი­ბეს და­ემ­შვი­დო­ბა. ახალ­მა მმარ­თველ­მა ქვე­ყა­ნა­ში მმარ­თვე­ლი რგო­ლის როლი არ და­ა­სუს­ტა, თუმ­ცა მთა­ვა­რი აქ­ცენ­ტი ინო­ვა­ცი­ებ­ზე გა­ა­კე­თა. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, მა­შინ ქვეყ­ნის სა­თა­ვე­ში ახალ მო­სულ ძინ­პინს ეკო­ნო­მის­ტე­ბი ურ­ჩევ­დნენ, რომ "სა­შუ­ა­ლო შე­მო­სავ­ლის ხა­ფან­გი­დან" თა­ვის და­საღ­წე­ვად, სა­ხელ­მწი­ფო ინ­სტი­ტუ­ტე­ბის მო­დერ­ნი­ზე­ბა და, ასე­ვე, მთავ­რო­ბის გავ­ლე­ნის­გან ეკო­ნო­მი­კის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა იყო.

რჩე­ვის მი­უ­ხე­და­ვად, ძინ­პინ­მა სხვა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო და მო­სახ­ლე­ო­ბას 2035 წლის­თვის "სო­ცი­ა­ლის­ტუ­რი მო­დერ­ნი­ზა­ცი­ის" და­სას­რუ­ლი, ხოლო 2050 წლის­თვის - "დი­ა­დი, თა­ნა­მედ­რო­ვე სო­ცი­ა­ლის­ტუ­რი სა­ხელ­მწი­ფოს" შექ­მნა და­უ­ა­ნონ­სა, რო­მე­ლიც მსოფ­ლიო ბა­ზარ­ზე აშშ-ს ჩა­ა­ნაც­ვლებს.

რო­გორც ექ­სპერ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, და­პი­რე­ბა და­პი­რე­ბად დარ­ჩა. ჩი­ნე­ლე­ბის შე­მო­სა­ვა­ლი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით იზ­რდე­ბა, ღა­რიბ და მდი­დარ ფე­ნას შო­რის ზღვა­რი კი აქამ­დე არ შემ­ცი­რე­ბუ­ლა. ქვე­ყა­ნა­ში მო­სახ­ლე­ო­ბის 20% არ­ცთუ ისე ცუ­დად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია და მათი შე­მო­სა­ვა­ლი ბოლო 5 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში 10-ჯერ გა­ი­ზარ­და, ვიდ­რე - ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის ნაკ­ლე­ბად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი 20%-ის შე­მო­სა­ვა­ლი.

უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ ამ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბა უსაქ­მუ­რად არ მჯდა­რა, სი ძინ­პი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა იღებ­და სხვა­დას­ხვა რე­ფორ­მა­სა თუ კა­ნონს, აწე­სებ­და აკძალ­ვებს, და­ა­კა­ვეს ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბიც.

2021 წლის აგ­ვის­ტო­ში, დას­ვე­ნე­ბის ნაც­ვლად, ქვეყ­ნის მმარ­თველ­მა კო­მუ­ნის­ტუ­რი პარ­ტი­ის ცენ­ტრა­ლუ­რი კო­მი­ტე­ტის სხდო­მა ჩა­ა­ტა­რა და მო­სახ­ლე­ო­ბის სხვა­დას­ხვა ფე­ნებს შო­რის არა­თა­ნა­ბა­რი პი­რო­ბე­ბი გა­ნი­ხი­ლა.

კო­მი­ტე­ტის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი ძინ­პინ­მა ასე გან­სა­ზღვრა: უნდა ჩა­ტარ­დეს რე­ფორ­მე­ბი "სო­ცი­ა­ლუ­რი თა­ნას­წო­რო­ბის ხელ­შე­წყო­ბის­თვის, სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბი­სა და ადა­მი­ა­ნის ყო­ველ­მხრი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის, რათა ყვე­ლამ შეძ­ლოს სა­ყო­ველ­თაო მიზ­ნე­ბის­კენ სწრაფ­ვა და გან­ვი­თა­რე­ბა".

ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი უნდა მოხ­დეს, "მა­ღა­ლი შე­მო­სავ­ლის გო­ნივ­რუ­ლი რე­გუ­ლი­რე­ბით და და­ბალ­შე­მო­სავ­ლი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის შე­მო­სავ­ლის გაზ­რდით". ამ გან­ცხა­დე­ბამ მო­სახ­ლე­ო­ბის გარ­კვე­ულ ნა­წილ­ში უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვია, რამ­დე­ნი­მე დღე­ში კი კომ­პარ­ტი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა ვრცე­ლი გან­მარ­ტე­ბა გა­ა­კე­თა:

განაგრძეთ კითხვა

myquiz