ავღანეთის ახალი რეალობა: პრეზიდენტმა ქვეყანა დატოვა, "თალიბანი" მთელ ტერიტორიას აკონტროლებს - რა ბედი ელით ქალებს და რისი ეშინიათ მათ | Allnews.Ge

ავღანეთის ახალი რეალობა: პრეზიდენტმა ქვეყანა დატოვა, "თალიბანი" მთელ ტერიტორიას აკონტროლებს - რა ბედი ელით ქალებს და რისი ეშინიათ მათ

დაჯ­გუ­ფე­ბა "თა­ლი­ბან­მა" დღეს გა­მო­ა­ცხა­და, რომ ავ­ღა­ნე­თის მთელ ტე­რი­ტო­რი­ას აკონ­ტრო­ლებს. ამის შე­სა­ხებ ტე­ლე­არ­ხი "ალ-არა­ბია" იუ­წყე­ბა.

თა­ლი­ბე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, ქვეყ­ნის დე­და­ქა­ლაქ­ში საბ­რძო­ლო მოქ­მე­დე­ბე­ბი არ მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მა­თი­ვე გან­ცხა­დე­ბით, მოძ­რა­ო­ბა "თა­ლი­ბან­მა" კონ­ტრო­ლი ავ­ღა­ნე­თის მთელ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე და­ამ­ყა­რა.

ამა­ვე ტე­ლე­არ­ხის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, დაჯ­გუ­ფე­ბამ და­ი­კა­ვა ქვეყ­ნის ყვე­ლა­ზე დიდი ბაგ­რა­მის ავი­ა­ბა­ზა. მათ გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს ად­გი­ლობ­რივ ცი­ხე­ებ­ში მყო­ფი პა­ტიმ­რე­ბიც.

გარ­და ამი­სა, ად­გი­ლობ­რივ წყა­რო­ზე დაყ­რდნო­ბით, BBC იტყო­ბი­ნე­ბა, რომ ავ­ღა­ნე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა აშ­რაფ ღა­ნიმ ქვე­ყა­ნა და­ტო­ვა. მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პრე­ზი­დენ­ტი ტა­ჯი­კე­თის­კენ გაფ­რინ­და. ქა­ბულ­ში "თა­ლი­ბებ­მა" პრე­ზი­დენ­ტის სა­სახ­ლეც და­ი­კა­ვეს. ად­გი­ლობ­რი­ვი ჟურ­ნა­ლის­ტის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, "თა­ლი­ბებ­სა" და ავ­ღა­ნე­თის მთავ­რო­ბას შო­რის შე­თან­ხმე­ბის ნა­წი­ლი იყო ის, რომ ავ­ღა­ნე­თის პრე­ზი­დენ­ტი შე­უ­ერ­თდე­ბო­და სა­სახ­ლე­ში ძა­ლა­უფ­ლე­ბის გა­და­ცე­მის ცე­რე­მო­ნი­ალს, მაგ­რამ მან და მის­მა თა­ნა­შემ­წე­ებ­მა ქვე­ყა­ნა და­ტო­ვეს.

დაჯ­გუ­ფე­ბა "თა­ლი­ბა­ნის" წევ­რებ­მა ავ­ღა­ნე­თის დე­და­ქა­ლაქ ქა­ბულ­ში შეს­ვლა და­ი­წყეს. BBC-ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, დაჯ­გუ­ფე­ბის წევ­რე­ბი ქა­ლაქ­ში სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბი­დან შე­დი­ან, რომ­ლებ­საც სამ­თავ­რო­ბო ძა­ლე­ბის­გან მხო­ლოდ მცი­რე წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბე­ბი ხვდე­ბათ. გა­მო­ცე­მა წერს, რომ „თა­ლი­ბა­ნის“ ლი­დე­რებ­მა მებ­რძო­ლებს ნაკ­ლე­ბი ძა­ლა­დო­ბის­კენ მო­უ­წო­დეს.

140005241439537723391604-77253-1629092506.png

მათი თქმით, მშვი­დო­ბი­ან მო­სახ­ლე­ო­ბას შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვს ქა­ლა­ქი და­ტო­ვოს. რო­გორც "თა­ლი­ბა­ნის" პრესს­პი­კე­რი სუ­ჰა­ილ შა­ჰე­ნი აცხა­დებს, ავ­ღა­ნე­ლი ხალ­ხის მი­მართ შუ­რის­ძი­ე­ბა არ მოხ­დე­ბა.

„ჩვენ გვინ­და ავ­ღა­ნეთ­ში მცხოვ­რებ ხალ­ხს, ძი­რი­თა­დად ქა­ბულ­ში მყო­ფებს ვუ­თხრათ რომ, მათ სი­ცო­ცხლეს, უსაფრ­თხო­ე­ბა­სა და ქო­ნე­ბას საფრ­თხე არ ემუქ­რე­ბა. ისი­ნი შუ­რის­ძი­ე­ბის მო­ტი­ვით მომ­ხდა­რი თავ­დას­ხმის მსხვერ­პლე­ბი არ გახ­დე­ბი­ან. ჩვენ ხალ­ხი­სა და ამ ქვეყ­ნის მსა­ხუ­რე­ბი ვართ“, - გა­ნა­ცხა­და პრეს-სპი­კერ­მა.

სუ­ჰა­ილ შა­ჰენ­მა ასე­ვე აღ­ნიშ­ნა, რომ „თა­ლი­ბა­ნის“ ლი­დე­რებ­მა მკაც­რად გა­აფრ­თხი­ლეს მებ­რძო­ლე­ბი ქა­ბუ­ლის შე­სას­ვლე­ლებ­ში დარ­ჩნენ, რათა მშვი­დო­ბი­ან მო­სახ­ლე­ო­ბას ქა­ლა­ქის და­ტო­ვე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცეთ.

პრესს­პი­კე­რის თქმით, უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ავ­ღა­ნე­თის ის­ლა­მუ­რი მთავ­რო­ბა შე­იქ­მნე­ბა, რომ­ლის წევ­რე­ბიც მხო­ლოდ "თა­ლი­ბა­ნის" წევ­რე­ბი არ იქ­ნე­ბი­ან.

ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ხელ­მწი­ფო მდი­ვან­მა ენ­ტო­ნი ბლინ­კენ­მა CNN-ს გა­ნუ­ცხა­და, რომ შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის ინ­ტე­რე­სებ­ში არ შე­დის ავ­ღა­ნეთ­ში დარ­ჩე­ნა, რად­გან „თა­ლი­ბა­ნი” დე­და­ქა­ლაქ ქა­ბულ­ში შე­ვი­და.

ბლინ­კენ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ ვა­შინგტონ­მა მი­ლი­არ­დო­ბით დო­ლა­რი და­ხარ­ჯა აშშ-ს ოთხი ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში ავ­ღა­ნე­თის სამ­თავ­რო­ბო ძა­ლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბა­ში, რათა მათ უპი­რა­ტე­სო­ბა ჰქო­ნო­დათ „თა­ლი­ბან­თან“ მი­მარ­თე­ბა­ში, მაგ­რამ მათ ვერ შეძ­ლეს თა­ლი­ბა­ნის წინსვლის შე­ჩე­რე­ბა.

"საქ­მე ის არის, ჩვენ და­ვი­ნა­ხეთ, რომ სა­ხელ­მწი­ფო ძა­ლებს არ შე­უძ­ლი­ათ და­იც­ვან ქვე­ყა­ნა", - აღ­ნიშ­ნა ბლინ­კენ­მა და დას­ძი­ნა, რომ "ეს მოხ­და იმა­ზე სწრა­ფად, ვიდ­რე ჩვენ ვვა­რა­უ­დობ­დით".

shutterstock-1153073093-77295-1629092547.jpg

***

ბოლო დროს თა­ლი­ბებ­მა საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვან გა­მარ­ჯვე­ბებს მი­აღ­წი­ეს, მათ ისარ­გებ­ლეს ავ­ღა­ნე­თის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის არ­მი­ის დე­მო­რა­ლი­ზე­ბით და ზე­დი­ზედ და­ი­კა­ვეს ავ­ღა­ნე­თის დიდი ქა­ლა­ქე­ბი. ახლა კი უკვე ქა­ბუ­ლიც მათ ხელ­შია.

რაც უფრო ახ­ლოვ­დე­ბა ავ­ღა­ნე­თი­დან აშშ-ის ჯა­რე­ბის ბოლო ქვე­და­ნა­ყო­ფე­ბის გა­მოყ­ვა­ნის თა­რი­ღი - 31 აგ­ვის­ტო, სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრე­სა­ში მით უფრო მა­ტუ­ლობს პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბი, რომ­ლებ­შიც ქვეყ­ნის საკ­მა­ოდ უი­მე­დო მო­მა­ვალ­ზეა სა­უ­ბა­რი.

გთა­ვა­ზობთ უცხო­უ­რი პრე­სის რამ­დე­ნი­მე პუბ­ლი­კა­ცი­ას, შე­მოკ­ლე­ბუ­ლი სა­ხით:

თურ­ქულ გა­ზეთ „ჰუ­რი­ეთ“-ში (Hürriyet) გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლია სტა­ტია სა­თა­უ­რით „სიბ­ნე­ლე, რო­მე­ლიც ავ­ღა­ნელ სკო­ლის მოს­წავ­ლე გო­გო­ნებს და სა­ერ­თოდ ქა­ლებს ელო­დე­ბათ თა­ლი­ბე­ბის მიერ ქა­ბუ­ლის აღე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში“ (ავ­ტო­რი - სე­დაქ ერ­გი­ნი). პუბ­ლი­კა­ცი­ა­ში სა­უ­ბა­რია იმ „შავ-ბნელ“ პერ­სპექ­ტი­ვა­ზე, რო­მელ­შიც ავ­ღა­ნე­ლი ქა­ლე­ბი აღ­მოჩ­ნდე­ბი­ან, თუ ქვეყ­ნის დე­და­ქა­ლაქ ქა­ბულს თა­ლი­ბე­ბი და­ი­კა­ვე­ბენ.

რო­გორც ჩანს, ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ­მა შტა­ტებ­მა თა­ლი­ბა­ნის გა­მარ­ჯვე­ბა აღი­ა­რა და 20 წლის შემ­დეგ იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ისევ მათ­თვის გა­და­ე­ცა. რის­თვის და­ი­წყო ამე­რი­კამ 2001 წელს ომი „ალ-ქა­ი­და­სა“ და „თა­ლი­ბა­ნის“ წი­ნა­აღ­მდეგ, თუ ასე სირ­ცხვი­ლით და­ას­რუ­ლებ­და?

თა­ლი­ბე­ბი ირ­წმუ­ნე­ბი­ან, რომ ისი­ნი ბნელ ძა­ლას არ წარ­მო­ად­გე­ნენ (რო­გორც მათ და­სავ­ლე­თი უწო­დებ­და) და ბოლო მე­ო­თხე­დი სა­უ­კუ­ნის გან­მავ­ლო­ბა­ში მათი იდე­ო­ლო­გია მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შე­იც­ვა­ლა. შე­საძ­ლოა, მარ­თლაც ასეა, რა­ღაც მარ­თლაც შე­იც­ვა­ლა, მაგ­რამ არა ქა­ლე­ბის მი­მართ.

გა­ე­რო­ში ამას წი­ნათ ავ­ღა­ნე­თის შე­სა­ხებ სპე­ცი­ა­ლუ­რი სე­სია გა­ი­მარ­თა, რო­მელ­ზეც მოხ­სე­ნე­ბით გა­მო­ვი­და გა­ე­როს გენმდივ­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი დე­ბო­რა ლა­ი­ონ­სი, რომ­ლის თქმით, თუ და­სავ­ლეთ­მა რა­ი­მე ზო­მე­ბი არ მი­ი­ღო, ავ­ღა­ნეთს კა­ტას­ტრო­ფა ემუქ­რე­ბა - ისე­თი, რო­მე­ლიც ნე­გა­ტი­ურ გავ­ლე­ნას ქვეყ­ნის სა­ზღვრებსგა­რე­თაც მო­ახ­დენს.

შიში "თა­ლი­ბა­ნი­სად­მი" - რა­ტომ ეში­ნი­ათ გან­სა­კუთ­რე­ბით ქა­ლებს?არის კი­დევ ერთი სა­კი­თხი, რო­მელ­ზეც გა­ე­როს წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­ა­მახ­ვი­ლა ყუ­რა­დღე­ბა: ავ­ღა­ნე­ლი ქა­ლე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა თა­ლი­ბე­ბის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში. რო­გორც დე­ბო­რა ლა­ი­ონ­სი ამ­ბობს, ბევ­რმა ავ­ღა­ნელ­მა ქალ­მა შეს­ჩივ­ლა მას, რომ თუ თა­ლი­ბე­ბი ქვეყ­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოვ­ლენ, ისი­ნი ავ­ღა­ნელ ქა­ლებს ან და­ხო­ცა­ვენ, ან ისევ უუფ­ლე­ბოდ გა­და­აქ­ცე­ვენ - და ეს მხო­ლოდ იმის გამო, რომ ისი­ნი სა­ხელ­მწი­ფო სტრუქ­ტუ­რებ­ში და არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში მუ­შა­ო­ბენ. დიდი ალ­ბა­თო­ბით, ქა­ლებს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და ჯან­დაც­ვის უფ­ლე­ბებ­ში ძა­ლი­ან შე­ზღუ­და­ვენ.

„ავ­ღა­ნუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა შეშ­ფო­თე­ბით ელო­დე­ბა, რომ მათ ოც­ნე­ბებს ნა­თელ მო­მა­ვალ­ზე, რომ­ლის იმე­დიც ჰქონ­დათ, სიბ­ნე­ლის ჩრდი­ლი და­ფა­რავს. ჩემ­თვის ძნე­ლია გად­მოგ­ცეთ ის შიში, რომ­ლებ­საც ქა­ბულ­ში ყოფ­ნის დროს, ქა­ლებ­თან სა­უბ­რი­სას ვა­წყდე­ბო­დი“, - ამ­ბობს დე­ბო­რა ლა­ი­ონ­სი. - „ისი­ნი უკვე სა­კუ­თარ თავ­ზე კი არა, სა­კუ­თა­რი გო­გო­ნე­ბის ბედ­ზე დარ­დო­ბენ. ერ­თმა ავ­ღა­ნელ­მა ქალ­მა მი­თხრა - ვნა­ნობ, რომ ქა­ლიშ­ვილს გა­ნათ­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ვე­ცი, რად­გან ახლა ის შე­იძ­ლე­ბა ძა­ლი­ან ცუდ დღე­ში აღ­მოჩ­ნდეს“. ამ ფრა­ზის შემ­დეგ დე­ბო­რა ლა­ი­ონსმა გა­ე­როს უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭოს წევ­რებს მი­მარ­თა: „საბ­ჭოს წევ­რე­ბო, ვი­საც გო­გო­ნე­ბი გყავთ, განა მო­გის­მე­ნი­ათ ამა­ზე უფრო უი­მე­დო ფრა­ზა, როცა მშო­ბე­ლი გო­გო­ნას გა­ნათ­ლე­ბას ნა­ნობს?“.

თუ ავ­ღა­ნეთ­ში მმარ­თვე­ლო­ბა სრუ­ლად „თა­ლი­ბა­ნის“ ხელ­ში გა­და­ვა, ყვე­ლა ერ­თხმად ამ­ბობს, რომ ქვე­ყა­ნა და­კარ­გავს იმ მიღ­წე­ვებს, იმ პო­ლი­ტი­კურ და სო­ცი­ა­ლურ უფ­ლე­ბებს, რაც 2002-2021 წლებ­ში მო­ი­პო­ვა. ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე დიდ შეშ­ფო­თე­ბას იწ­ვევს თა­ლი­ბე­ბის იდე­ო­ლო­გია, რომ­ლის მი­ხედ­ვით ქა­ლე­ბი შა­რი­ა­თის კა­ნო­ნებს უნდა და­ე­მორ­ჩი­ლონ და გო­გო­ნებს სწავ­ლა-გა­ნათ­ლე­ბა აეკ­რძა­ლოთ. გახ­შირ­და თა­ლი­ბე­ბის თავ­დას­ხმე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის იმ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ზე, სა­დაც გო­გო­ნე­ბი სწავ­ლო­ბენ. ყვე­ლას ახ­სოვს სა­ზა­რე­ლი ფაქ­ტი, როცა 10 მა­ისს ქა­ბულ­ში ტე­რო­რის­ტებ­მა გო­გო­ნე­ბის სკო­ლა აა­ფეთ­ქეს. და­ი­ღუ­პა 85 გო­გო­ნა, 13-დან 18 წლამ­დე. მარ­თა­ლია, თა­ლი­ბებ­მა უარ­ყვეს თა­ვი­ან­თი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, მაგ­რამ გა­მო­ძი­ე­ბამ და­ა­დას­ტუ­რა, რომ სწო­რედ მათი ჩა­დე­ნი­ლი იყო.

მა­მა­კა­ცე­ბი გარ­ბი­ან, ქა­ლე­ბი კი რჩე­ბი­ან...ამას წი­ნათ გა­ზეთ „ვა­შინგტონ პოს­ტში“ და­ი­ბეჭ­და მა­სა­ლა, რო­მელ­შიც გად­მო­ცე­მუ­ლია ამე­რი­კე­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი, როცა იგი ქა­ბუ­ლის გო­გო­ნა­თა სკო­ლას ეწ­ვია და მოს­წავ­ლე­ებს ესა­უბ­რა. მათ ყვე­ლა­ზე მე­ტად აშ­ფო­თებთ ის, რომ ვა­ი­თუ თა­ლი­ბებ­მა ისევ ჩად­რი­სა და ფა­რან­ჯის ტა­რე­ბა მო­ი­თხო­ვო­ნო. ერთ-ერ­თმა მოს­წავ­ლე, 17 წლის ბელ­ქის ნი­ა­ზი ამ­ბობს, რომ "თა­ლი­ბე­ბის" ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოს­ვლით ქვე­ყა­ნა 100 წლით უკან და­ი­ხევს“. 18 წლის სა­ფიე ჰუ­სე­ი­ნი რა­დი­კა­ლუ­რად არის გან­წყო­ბი­ლი თა­ლი­ბე­ბის მი­მართ: „რაც უფრო მე­ტად შე­ა­ვიწ­რო­ვე­ბენ ქა­ლებს, უფრო მეტ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბას მი­ი­ღე­ბენ. ჩვენ ისე­თე­ბი აღარ ვართ, რო­გორც 20 წლის წინ ვი­ყა­ვით“. სა­ფი­ეს თა­ნა­ტო­ლი ბე­ხიშ­ტე ამი­ნი ამა­ტებს: „მე არ ვიცი, გა­ვაგ­რძე­ლებს თუ არა სწავ­ლას, მაგ­რამ თუ მა­მა­კა­ცებს შე­უძ­ლი­ათ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის გა­წე­ვა, ჩვენ არა­ნაკ­ლებს შევ­ძლებთ“.

თუმ­ცა... მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ გო­გო­ნე­ბი თა­მა­მად ლა­პა­რა­კო­ბენ, მა­ინც ძნე­ლი არ არის იმის მიხ­ვედ­რა, რომ თუ, რა ელო­დე­ბათ ახლა ბელ­ქისს, სა­ფი­ე­სა და ბე­ხიშ­ტეს. სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი ნეს­რინ ნურ­ზაი მწა­რედ ამ­ბობს: „ბი­ჭე­ბი ქვეყ­ნი­დან გარ­ბი­ან, გო­გო­ნე­ბი კი რჩე­ბი­ან“.

ავ­ღა­ნე­თი ხვა­ლის შემ­დეგ...ფრან­გუ­ლი გა­ზე­თის „ლე ფი­გა­როს“ (Le Figaro) მიერ 12 აგ­ვის­ტოს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ სტა­ტი­ა­ში (სა­თა­უ­რით „ავ­ღა­ნე­თი ხვა­ლის შემ­დეგ“) ქვეყ­ნის არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო პერ­სპექ­ტი­ვაა გად­მო­ცე­მუ­ლი „თა­ლი­ბა­ნის“ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში (ავ­ტო­რი - ჟან-ლუი ტრამ­ბლე).

"რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ავ­ღა­ნე­თი ამე­რი­კე­ლე­ბის სა­ბო­ლო­ოდ წას­ვლი­სა და „თა­ლი­ბა­ნის“ დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დეგ? ვა­შინგტონს თა­ლი­ბე­ბის დას­ჯა სურ­და 2001 წლის ტე­რაქ­ტე­ბის გამო, მაგ­რამ დღეს ისი­ნი უფრო ძლი­ე­რე­ბი ბრუნ­დე­ბი­ან, რო­გორც არას­დროს. რო­გორც თა­ლი­ბე­ბი აცხა­დე­ბენ, უკვე ავ­ღა­ნე­თის მთელ ტე­რი­ტო­რი­ას აკონ­ტრო­ლე­ბენ. რო­გო­რია ამე­რი­კელ­თა ოდი­სე­ის შე­დე­გე­ბი? 150 ათა­სი და­ღუ­პუ­ლი და და ქარს გა­ტა­ნე­ბუ­ლი 2 ტრი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი, - წერს ავ­ტო­რი, - გარ­და ამი­სა, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია, რომ პოს­ტა­მე­რი­კუ­ლი ავ­ღა­ნე­თი უკვე ნარ­კო­სა­ხელ­მწი­ფოდ გა­და­იქ­ცე­ვა, რო­მე­ლიც დღე­საც კი მსოფ­ლი­ო­ში ჰე­რო­ი­ნის ერთ-ერთი უდი­დე­სი მწარ­მო­ე­ბე­ლია".

რო­გორც ავ­ტო­რი აღ­ნიშ­ნავს, ამე­რი­კე­ლე­ბის წას­ვლის შემ­დეგ ცა­რი­ე­ლი ად­გი­ლი არ დარ­ჩე­ბა, მათ ნა­წი­ლობ­რივ თურ­ქე­თი ჩა­ა­ნაც­ვლებს.

„თურ­ქეთს იმე­დი აქვს, რომ ავ­ღა­ნე­თის მთა­ვარ აე­რო­პორ­ტს გა­ა­კონ­ტრო­ლებს და ემიგ­რან­ტებს ქვეყ­ნი­დან არ გა­უშ­ვებს, რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­დღი­უ­რად გარ­ბი­ან. თვით თურ­ქეთ­ში ამ­ჟა­მად რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი ათა­სი ავ­ღა­ნე­ლი მიგ­რან­ტი იმ­ყო­ფე­ბა“. ამას­თან, პა­რა­დოქ­სუ­ლია, რომ არც ჩი­ნეთს და არც ირანს, ანუ ამე­რი­კე­ლე­ბის კონ­კუ­რენ­ტებს, ასე­თი სი­ტუ­ა­ცია - ამე­რი­კის მარ­ცხი ავ­ღა­ნეთ­ში - არ სი­ა­მოვ­ნებთ: ჩი­ნეთს, რო­მელ­საც ავ­ღა­ნეთ­თან 75-კი­ლო­მეტ­რი­ა­ნი სა­ზღვა­რი აქვს, ში­შობს, რომ თა­ლი­ბე­ბი მხარს და­უ­ჭე­რენ მო­სა­ზღვრე სინ­ძი­ან-უი­ღუ­რელ ის­ლა­მისტ სე­პა­რა­ტის­ტებს, ხოლო ირანს, ავ­ღა­ნეთ­თან 900-კი­ლო­მეტ­რი­ა­ნი სა­ზღვრით, ასი ათა­სო­ბით ავ­ღა­ნე­ლი ლტოლ­ვი­ლე­ბი­სა და მიგ­რან­ტე­ბის მა­ტე­ბა არ სურს. რაც შე­ე­ხე­ბა რუ­სეთს: კრემ­ლი გრძნობს, რომ ამე­რი­კე­ლე­ბის წას­ვლით ავ­ღა­ნუ­რი საფრ­თხე მის „ახლო სა­ზღვარ­გა­რეთს“, ანუ შუა აზი­ას და­მუქ­რე­ბა, იქი­დან კი უშუ­ა­ლოდ თვი­თონ რუ­სეთს. ამი­ტო­მაც მოს­კო­ვი სას­წრა­ფოდ ამაგ­რებს თა­ვი­სი შუა­ა­ზი­ე­ლი მო­კავ­ში­რე­ე­ბის სა­ზღვრებს, აწყობს ერ­თობ­ლივ წრთვნებს“, - აღ­ნიშ­ნავს გა­ზე­თი.