"სიმპტომები ერთი შეხედვით მწვავეა" - როგორ მოვიქცეთ თუ აქციაზე ცრემლმდენი გაზი და ე.წ. წიწაკის სპრეი გამოიყენეს: ექიმის რჩევები | Allnews.Ge

"სიმპტომები ერთი შეხედვით მწვავეა" - როგორ მოვიქცეთ თუ აქციაზე ცრემლმდენი გაზი და ე.წ. წიწაკის სპრეი გამოიყენეს: ექიმის რჩევები

უკვე მე­ო­რე კვი­რაა, რაც პარ­ლა­მენ­ტის წინ შეკ­რე­ბი­ლი აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი პარ­ლა­მენ­ტთან "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ" კა­ნონპ­რო­ექტს აპ­რო­ტეს­ტე­ბენ. წუ­ხელ აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის დაშ­ლა და­ახ­ლო­ე­ბით 21:30 სა­ა­თი­დან და­ი­წყო. სპეც­რაზმმა მათ წი­ნა­აღ­მდეგ 6 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ე.წ. წი­წა­კის სპრეი, წყლის ჭავ­ლი და ცრემლსა­დე­ნი გაზი არა­ერ­თხელ გა­მო­ი­ყე­ნა. და­შავ­და ათე­უ­ლო­ბით ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­თაც პირ­ვე­ლა­დი დახ­მა­რე­ბა სას­წრა­ფოს ბრი­გა­დებ­მა ად­გილ­ზე­ვე აღ­მო­უ­ჩი­ნეს. აქ­ცი­ის მსვლე­ლო­ბი­სას არა­ერ­თი მო­მი­ტინ­გეც და­ა­კა­ვეს.

ექი­მი არ­ჩილ მარ­შა­ნია გვაძ­ლევს რჩე­ვებს, რო­გორ მო­ვიქ­ცეთ წი­წა­კის სპრე­ის ან ცრემლსა­დე­ნი გა­ზით მო­წამ­ვლის შემ­თხვე­ვა­ში

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ წი­წა­კის სპრე­ის და/ან ცრემლსა­დე­ნი გა­ზის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სწრაფ­მოქ­მე­დი ან­ტი­დო­ტი არ არ­სე­ბობს და სიმპტო­მე­ბი ერთი შე­ხედ­ვით მწვა­ვეა, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბით, წვის შეგ­რძნე­ბით, მხედ­ვე­ლო­ბის დრო­ე­ბი­თი გა­უ­ა­რე­სე­ბით, ხვე­ლით და ა.შ. ის აბ­სო­ლუ­ტურ უმ­რავ­ლეს შემ­თხვე­ვა­ში, არ არის სა­სიკ­ვდი­ლო და პირ­ველ რიგ­ში, ეცა­დეთ, არ აჰ­ყვეთ პა­ნი­კას.

გე­კე­თოთ ნი­ღა­ბი და დამ­ცა­ვი სათ­ვა­ლე.

უმ­ჯო­ბე­სია, მო­იხ­სნათ ლინ­ზე­ბი.

სპრე­ით/გა­ზით და­ზი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში:

და­ტო­ვეთ ად­გი­ლი და გა­და­ი­ნაც­ვლეთ უსაფრ­თხო ად­გი­ლას;

თან იქო­ნი­ეთ წყა­ლი ან ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი ხსნა­რი (ალ­ტერ­ნა­ტი­ვად შე­საძ­ლოა გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნას რძეც) და ჩა­მო­ი­ბა­ნეთ არე ხან­გრძლი­ვად (არ და­ის­ხათ შუბ­ლზე, ამან შე­საძ­ლოა ნივ­თი­ე­რე­ბა "ჩა­რე­ცხოს" თვა­ლებ­ში);

არ ეცა­დოთ თვა­ლის ძა­ლით გა­ხე­ლას;

თუ ლინ­ზა გი­კე­თი­ათ და­ზი­ა­ნე­ბის დროს, მო­იხ­სე­ნით ის სუფ­თა ხე­ლე­ბით;

მო­ი­შო­რეთ და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი ტან­საც­მე­ლი, მი­ი­ღეთ შხა­პი, ჩა­მო­ი­ბა­ნეთ შამ­პუ­ნით ან საპ­ნით ან გე­ლით, გრი­ლი/ნელთბი­ლი წყლით 10 - 15 წთ-ს გან­მავ­ლო­ბა­ში, უწყვე­ტი ჭავ­ლით;

არ და­ი­ზი­ლოთ და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი არე;

სიმპტო­მე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბი­სას, გან­სა­კუთ­რე­ბით თან­მხლე­ბი ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის (მა­გა­ლი­თად ას­თმა) შემ­თხვე­ვა­ში, მი­მარ­თეთ ექიმს.

ხში­რად დას­მუ­ლი კი­თხვე­ბის გამო, რო­მე­ლიც ძი­რი­თა­დად "წყა­ლი არ შე­იძ­ლე­ბა" უკავ­შირ­დე­ბა ვა­მა­ტებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას:

ცხა­დია, ზო­გა­დად არ­სე­ბობს სხვა­დას­ხვა რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი, რად­გან ზო­გი­ერ­თი ნივ­თი­ე­რე­ბა ცხიმ­ში ხსნა­დია, წყა­ლი შე­საძ­ლოა მეტი დას­ჭირ­დეს, თორე 'არ შე­იძ­ლე­ბა­ზე' არ არის სა­უ­ბა­რი.

ჩვე­ნი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი გა­ი­ცე­მა ისე, რომ იყოს მარ­ტი­ვად შეს­რუ­ლე­ბა­დი, და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი და მოკ­ლე.

მე­ტიც, არ­სე­ბობს კვლე­ვე­ბი რო­მე­ლიც ადას­ტუ­რებს, რომ წყა­ლი ან შამ­პუ­ნი ისე­თი­ვე ეფექ­ტუ­რია რო­გორც ვთქვათ რძე, ან­ტა­ცი­დე­ბი და ა.შ.

და­მა­ტე­ბი­თი რჩე­ვე­ბი:

სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბა რო­გორც წესი 30 წთ-ს ინ­ტერ­ვალ­ში შემ­სუ­ბუქ­დე­ბა და მა­ლე­ვე სულ გაქ­რე­ბა. სა­ჭი­როა სუფ­თა ჰა­ე­რი უბ­რა­ლოდ (და ცხა­დია დე­კონ­ტა­მი­ნა­ცია, ტოქ­სი­კუ­რი ნარ­ჩე­ნე­ბის მო­შო­რე­ბა). ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ან სიმპტო­მე­ბის გა­ხან­გრძლი­ვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, უმ­ჯო­ბე­სია ექიმს მივ­მარ­თოთ.

რძის და­ლე­ვას შე­დე­გი აქვს, ლორ­წო­ვანს "ამ­შვი­დებს", შე­იძ­ლე­ბა ამით ხვე­ლაც შე­ამ­სუ­ბუ­ქოს, კუჭ-ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტის­თვი­საც, თუმ­ცა სპე­ცი­ფი­კუ­რად სუნ­თქვის­თვის ნაკ­ლე­ბად.

მომ­დევ­ნო პე­რი­ოდ­ში, რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის შემ­დეგ, სუნ­თქვი­თი ვარ­ჯი­შე­ბიც შე­იძ­ლე­ბა, ღრმად ჩა­სუნ­თქვა, გა­ჩე­რე­ბა და ამო­სუნ­თქვა.

თუმ­ცა თუ სიმპტო­მე­ბი გრძელ­დე­ბა რამ­დე­ნი­მე დღე და მეტი, და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ექიმ­თან უნდა მი­ვი­დეს.

myquiz