"ბევრი აკრძალვებია ჩვენთან, არის შიდა კანონები... ეს ძველი დროიდანაც მოდის და მეც გავამკაცრე კიდევ ბოლო პერიოდში" - რა ამბობდა ნინო სუხიშვილი ანსამბლში არსებულ დისციპლინაზე? | Allnews.Ge

"ბევრი აკრძალვებია ჩვენთან, არის შიდა კანონები... ეს ძველი დროიდანაც მოდის და მეც გავამკაცრე კიდევ ბოლო პერიოდში" - რა ამბობდა ნინო სუხიშვილი ანსამბლში არსებულ დისციპლინაზე?

"ან ცეკ­ვავ ისე, რო­გორც მო­ვი­თხოვ, ან სა­ერ­თოდ არ ცეკ­ვავ, მი­დი­ხარ ჩემ­გან…“, - ამ სი­ტყვებს ქარ­თუ­ლი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ბა­ლე­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ნინო სუ­ხიშ­ვი­ლი მო­ცეკ­ვა­ვე­ებს ეუბ­ნე­ბა. ვი­დე­ოს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ან­სამ­ბლის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გვერ­დი ავ­რცე­ლებს. აღ­ნიშ­ნულ ვი­დე­ოს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ნე­გა­ტი­უ­რი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყვა. უამ­რავ­მა ადა­მი­ან­მა გა­ა­ზი­ა­რა, რომ­ლე­ბიც წე­რენ, რომ ან­სამ­ბლის ხელ­მძღვა­ნე­ლი მო­ცეკ­ვა­ვე­ებს უყ­ვი­რის და შე­უ­რა­ცხყო­ფას აყე­ნებს. თუმ­ცა ყვე­ლა ასე არ ფიქ­რობს და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევს, რომ მსგავ­სი მიდ­გო­მა მი­სა­ღე­ბია, რად­გან ასე მი­იღ­წე­ვა დის­ციპ­ლი­ნა, რაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია იმის­თვის, რომ ან­სამ­ბლს ყო­ველ­თვის სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გი ჰქონ­დეს.

ნინო სუ­ხიშ­ვილ­მა ან­სამ­ბლში არ­სე­ბულ დის­ციპ­ლი­ნა­ზე "სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უ­წყებ­ლის" ეთერ­ში, გა­და­ცე­მა­ში "გორ­გი­ლა­ძის აუ­ტა­ნე­ლი სიმ­სუ­ბუ­ქე" ჯერ კი­დევ 2021 წელს ისა­უბ­რა.

კი­თხვას, - რის გამო შე­იძ­ლე­ბა გა­უშ­ვან მო­ცეკ­ვა­ვე ან­სამ­ბლი­დან? - მან ასე­თი პა­სუ­ხი გას­ცა:

"ბევ­რი რა­ღაც აკ­რძალ­ვე­ბია ჩვენ­თან, არის შიდა კა­ნო­ნე­ბი, ტრა­დი­ცი­ე­ბი. ეს ძვე­ლი დრო­ი­და­ნაც მო­დის და მეც გა­ვამ­კაც­რე კი­დევ ბოლო პე­რი­ოდ­ში. სხვა დროა, სხვა თა­ო­ბა მო­დის. ადრე მხო­ლოდ ნი­ნო­სი კი არ ეში­ნო­დათ ან კი­დევ მხო­ლოდ ილი­კოს რიდი კი არ ჰქონ­დათ, უშიშ­რო­ე­ბა დაგ­ვყვე­ბო­და და ნა­ხე­ვა­რი დასი კი­დევ იქით იყო შეკ­რუ­ლი... ამი­ტომ ამ ყვე­ლაფ­რის შიში და რიდი ჰქონ­დათ. ახლა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი დროა. არის ჩვენ­თან მშრა­ლი კა­ნო­ნი - გას­ტრო­ლე­ბი­სას არ შე­იძ­ლე­ბა ალ­კოჰო­ლის მი­ღე­ბა, ერთი ჭიქა ლუდი კი იკ­რძა­ლე­ბა. არ შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ვი­ა­ნე­ბა, რე­პე­ტი­ცი­ის გაც­დე­ნა, თუ რა­ი­მე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მი­ზე­ზი არ არის. დის­ციპ­ლი­ნა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, არ იქ­ნე­ბა დის­ციპ­ლი­ნა, არ იქ­ნე­ბა ხა­რის­ხი, მე სულ ამას ვამ­ბობ. ამი­ტომ ვფიქ­რობ, რომ ეს აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, არ უნდა მი­უშ­ვა, მით უფრო ქარ­თვე­ლებ­თან, მით უფრო ხე­ლოვ­ნე­ბის ხალ­ხთან მუ­შა­ო­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლია. ცოტა მაგ­რად თუ არ გი­ჭი­რავს, გა­გექ­ცე­ვა და და­გე­ფან­ტე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი. ამ­ბო­ბენ, რომ მეც მკაც­რი და მომ­თხოვ­ნი ვარ ბე­ბი­ა­სა­ვით. მე უფრო ვა­კონ­ტრო­ლებ ყვე­ლა­ფერს, თუმ­ცა ილი­კო­მაც იცის გაბ­რა­ზე­ბა. მე შე­იძ­ლე­ბა ყო­ველ დღე ვიყ­ვი­რო, ვე­ჩხუ­ბო, დავ­სა­ჯო, მაგ­რამ ეს მალე გა­დამ­დის, ასე, რომ იცი­ან ჩემი ხა­სი­ა­თი და ცდი­ლო­ბენ შე­ნიშ­ვნა არ მი­ი­ღონ..."

myquiz