სწრაფი, მაგრამ ძვირი - რა ღირს საქართველოში და როგორ დავუკავშირდეთ Starlink-ის მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს? | Allnews.Ge

სწრაფი, მაგრამ ძვირი - რა ღირს საქართველოში და როგორ დავუკავშირდეთ Starlink-ის მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს?

1-ლი ნო­ემ­ბრი­დან ინ­ტერ­ნე­ტის გლო­ბა­ლუ­რი ქსე­ლი Starlink-ი უკვე სა­ქარ­თვე­ლო­შია. ინ­ფორ­მა­ცია ამის შე­სა­ხებ მი­ლი­არ­დერ­მა ილონ მასკმა , X-ზე (ყო­ფილ "ტვი­ტერ­ზე") გა­ავ­რცე­ლა.

“Starlink-ის მა­ღალ­სიჩ­ქა­რი­ა­ნი ინ­ტერ­ნე­ტი უკვე ხელ­მი­საწ­ვდო­მია სა­ქარ­თვე­ლო­ში“ - აღ­ნიშ­ნუ­ლია მას­კის ოფი­ცი­ა­ლურ ან­გა­რიშ­ზე, სა­დაც მი­თი­თე­ბუ­ლი ბმუ­ლი­დან Starlink-ის ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე გა­დავ­დი­ვართ.

starlink.com/map-ის მი­ხედ­ვით სა­ქარ­თვე­ლო ერთ-ერთი მო­წი­ნა­ვე ქვე­ყა­ნაა რე­გი­ონ­ში, სა­დაც მას­კის ინ­ტერ­ნე­ტი უკვე ოფი­ცი­ა­ლუ­რად, ხარ­ვე­ზე­ბის გა­რე­შე არის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. სა­ქარ­თვე­ლო 64-ე ქვე­ყა­ნაა, რო­მელ­საც კომ­პა­ნი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბის ლი­ცენ­ზია აქვს. ცოტა ხნის წინ ინ­ტერ­ნე­ტი ამუ­შავ­და ზამ­ბი­ა­ში, ბა­ჰა­მის კუნ­ძუ­ლებ­ზე, მა­ლა­ვი­ში, მა­ლა­ი­ზი­ა­ში, კე­ნი­ა­ში, გვა­ტე­მა­ლა­ში და სხვა შო­რე­ულ ქვეყ­ნებ­ში. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ “ Starlink-ის ინ­ტერ­ნეტს ჯერ კი­დევ ელი­ან თურ­ქეთ­ში, აზერ­ბა­ი­ჯან­ში, ყა­ზა­ხეთ­ში, უზ­ბე­კეთ­ში და ა.შ.

73d99e-e62b710140a541dea332be521ea96bf0mv2-1698830396.webp

სა­ქარ­თვე­ლო­ში Starlink-ის შე­მო­სას­ვლე­ლად მზა­დე­ბა ჯერ კი­დევ გა­სულ, 2022 წელს და­ი­წყო. 14 ივ­ლისს კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის ეროვ­ნუ­ლი კო­მი­სი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ეკა­ტე­რი­ნე იმე­და­ძე SpaceX-ის წარ­მო­მად­გე­ნელს შეხ­ვდა და მხა­რე­ე­ბი შე­თან­ხმდნენ, რომ თბი­ლის­ში მას­კის შვი­ლო­ბილ კომ­პა­ნი­ის - Starlink Georgia-ს ოფი­სი გა­იხ­სნე­ბო­და.

“ერ­თთვი­ა­ნი შეს­ვე­ნე­ბის შემ­დეგ Starlink გა­ფარ­თო­ე­ბუ­ლად დაბ­რუნ­და და ის ახლა სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამოქ­მედ­და“- წერს starlinkinsider, რო­მე­ლიც მომ­სა­ხუ­რე­ბას, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ზე მორ­გე­ბულ ფა­სებ­სა და სხვა მნიშ­ვნე­ლო­ვან დე­ტა­ლებ­საც მი­მო­ი­ხი­ლავს.

რა ღირს სა­ქარ­თვე­ლო­ში Starlink-ით სარ­გებ­ლო­ბა?

ინ­ტერ­ნე­ტის Residential package, ანუ სტან­დარ­ტუ­ლი პა­კე­ტის სა­ფა­სუ­რი ქვეყ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით გან­სხვავ­დე­ბა.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი პა­კე­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა თვე­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 160 ლარი ღირს.

ამას გარ­და, მო­გი­წევთ ერთჯე­რა­დი ხარ­ჯის გა­წე­ვაც: 2015 ლა­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბის (745 აშშ დო­ლა­რი) თა­ნამ­გზავ­რუ­ლი თეფ­შის სა­მაგ­რის, თეფ­ში­სა და ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი Wi-Fi რო­უ­ტე­რის შე­ძე­ნა.

მა­გა­ლი­თის­თვის, სტან­დარ­ტუ­ლი პა­კე­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა კა­ნა­დის ჩრდი­ლო­ე­თით თვე­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 158 კა­ნა­დუ­რი დო­ლა­რი ღირს. ნი­გე­რი­ა­ში თვი­უ­რი გა­და­სა­ხა­დი 42 დო­ლა­რია, მექ­სი­კა­ში - 59 აშშ დო­ლა­რი და ა.შ. იხილეთ სრულად

myquiz