გაგრძელდება თუ არა სასწავლო პროცესი ხვალიდან სკოლის შენობებში - განათლების სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს | Allnews.Ge

გაგრძელდება თუ არა სასწავლო პროცესი ხვალიდან სკოლის შენობებში - განათლების სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს

17 იან­ვარს სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის სკო­ლის შე­ნო­ბებ­ში გან­სა­ახ­ლებ­ლად სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა სა­ჯა­რო და კერ­ძო სკო­ლა სრულ მზად­ყოფ­ნა­შია, - ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტრო ავ­რცე­ლებს.

ამას­თან, მა­თი­ვე ცნო­ბით, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტრო მშობ­ლებს კვლავ აძ­ლევს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, აირ­ჩი­ონ დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის ფორ­მა, ხოლო რის­კჯ­გუ­ფის მას­წავ­ლებ­ლებს, სურ­ვი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში შე­ეძ­ლე­ბათ, გაკ­ვე­თი­ლე­ბი დის­ტან­ცი­უ­რად ჩა­ა­ტა­რონ.

"მოს­წავ­ლე­თა, მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა უსაფრ­თხო­ე­ბის­თვის და ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა რის­კის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად სკო­ლებ­ში ზედ­მი­წევ­ნით იქ­ნე­ბა და­ცუ­ლი ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ყვე­ლა რე­კო­მენ­და­ცია. კო­ვიდ­ვირუ­სის გა­მოვ­ლე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში კვლავ წერ­ტი­ლო­ვა­ნი შე­ზღუდ­ვე­ბი გაგ­რძელ­დე­ბა.

დას­წრე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, მოს­წავ­ლე­ე­ბი I-XII კლა­სე­ბის ჩათ­ვლით, ვალ­დე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბი­ან ატა­რონ პირ­ბა­დე, სა­ხელ­მწი­ფო კი კვლავ უზ­რუნ­ველ­ყოფს მას­წავ­ლე­ბელ­თა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო ტეს­ტი­რე­ბას. ამ ეტაპ­ზე ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლია პე­და­გოგ­თა და სკო­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა 73%.

ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით სა­მი­ნის­ტროს მხრი­დან ჰი­გი­ე­ნუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლია სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბი წლის ბო­ლომ­დე სამ­ყო­ფი მა­რა­გით. კერ­ძოდ, სა­მი­ნის­ტროს სსიპ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და სა­მეც­ნი­ე­რო ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს ორ­გა­ნი­ზე­ბით, ზო­გადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია შე­სა­ბა­მი­სი სა­დე­ზინ­ფექ­ციო ხსნა­რე­ბით, პირ­ბა­დე­ე­ბით, თერ­მოსკრი­ნინ­გის აპა­რა­ტე­ბი­თა და დე­ზო­ბა­რი­ე­რე­ბით.

ტრან­სპორ­ტით კვლავ უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბი­ან მოს­წავ­ლე­ე­ბი თბი­ლის­სა და რე­გი­ო­ნებ­ში.

მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თვის კვლავ იფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს "ტე­ლეს­კო­ლის“ უაღ­რე­სად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, სა­ერ­თა­შო­რი­სოდ აღი­ა­რე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი.

უსაფრ­თხო­ე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის ორ­გა­ნი­ზე­ბი­სა და სკო­ლა­ში არ­სე­ბუ­ლი სა­ნი­ტა­რულ-ჰი­გი­ე­ნუ­რი ნორ­მე­ბის შე­სა­ხებ სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ცია მშობ­ლე­ბის ინ­ფორ­მი­რე­ბას ინ­ტენ­სი­უ­რად მო­ახ­დენს. სა­მი­ნის­ტროს მხრი­დან სკო­ლებ­ში მო­ნი­ტო­რინ­გი კვლავ სის­ტე­მა­ტუ­რად გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა“, - ნათ­ქვა­მია გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz