როგორ გაიმართება წელს "ბოლო ზარი" - განათლების სამინისტროს რეკომენდაციები სკოლებს | Allnews.Ge

როგორ გაიმართება წელს "ბოლო ზარი" - განათლების სამინისტროს რეკომენდაციები სკოლებს

ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბუ­ლი ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი ვი­თა­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სკო­ლებ­ში „ბოლო ზარი“ ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად ჩა­ტარ­დე­ბა.

სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­მი­ნის­ტრომ ზო­გადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს შე­სა­ბა­მი­სი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი უკვე გა­და­უგ­ზავ­ნა.

რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის თა­ნახ­მად, „ბოლო ზა­რის“ ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ მე-12 კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სა და სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით სკო­ლის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, უცხო პირ­თა დას­წრე­ბის გა­რე­შე.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, თუ სკო­ლას შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბა, სა­სურ­ვე­ლია, მოს­წავ­ლე­ებ­თან გა­მო­სამ­შვი­დო­ბე­ბე­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა ღია სივ­რცე­ში გა­ი­მარ­თოს. სა­ჯა­რო სივ­რცე­ში თავ­შეყ­რი­სას ყვე­ლა პირი ვალ­დე­ბუ­ლია, ატა­როს პირ­ბა­დე და და­იც­ვას სა­ჭი­რო დის­ტან­ცია.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში ქვე­ყა­ნა­ში შექ­მნი­ლი ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭომ გა­ნი­ხი­ლა და მი­ზან­შე­წო­ნი­ლად არ მი­იჩ­ნია მოს­წავ­ლე­თა ჯგუ­ფუ­რი გას­ვლი­თი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის, ექ­სკურ­სი­ე­ბი­სა და სა­ზე­ი­მო წვე­უ­ლე­ბე­ბის, ბან­კე­ტე­ბის გა­მარ­თვა.