ჩინური კონსორციუმი ანაკლიის პორტის პროექტის გამარჯვებულად უახლოეს დღეებში გამოცხადდება - ეკონომიკის მინისტრის განცხადება | Allnews.Ge

ჩინური კონსორციუმი ანაკლიის პორტის პროექტის გამარჯვებულად უახლოეს დღეებში გამოცხადდება - ეკონომიკის მინისტრის განცხადება

ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრის, ლე­ვან და­ვი­თაშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, ჩი­ნუ­რი კონ­სორ­ცი­უ­მი ანაკ­ლი­ის პორ­ტის პრო­ექ­ტის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლად უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში გა­მო­ცხად­დე­ბა.

ამის შე­სა­ხებ მან დღეს გა­მარ­თულ ბრი­ფინგზე ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და.

"სა­ბო­ლო­ოდ, ჩვენ მი­ვი­ღეთ წი­ნა­და­დე­ბე­ბი მხო­ლოდ ჩი­ნუ­რი კონ­სორ­ცი­უ­მის მხრი­დან. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, დე­ტა­ლუ­რი აპ­ლი­კა­ცია წი­ნა­და­დე­ბა არის სრულ­ყო­ფი­ლი, წარ­მოდ­გე­ნი­ლია შე­სა­ბა­მი­სი სა­ბან­კო გა­რან­ტი­ე­ბი. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში გვექ­ნე­ბა და­ზუს­ტე­ბე­ბი, რომ­ლის შემ­დე­გაც ჩი­ნურ კონ­სორ­ცი­უმს გა­მო­ვა­ცხა­დებთ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლად და და­ვი­წყებთ მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს სა­პარტნი­ო­რო შე­თან­ხმე­ბის შე­სა­ხებ.

ვფიქ­რობ, რომ ეს არის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ეტა­პი. ამ პრო­ექტს დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს, ის არა­ერთ ადა­მი­ანს და­ა­საქ­მებს“,- გა­ნა­ცხა­და და­ვი­თაშ­ვილ­მა.

მი­სი­ვე თქმით, რამ­დე­ნი­მე დღე­ში ცნო­ბი­ლი გახ­დე­ბა გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც ანაკ­ლი­ის პორ­ტის სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ებს „მყი­სი­ე­რად შე­უდ­გე­ბა“.

"კერ­ძო პარტნი­ო­რის შერ­ჩე­ვის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ჩვენ და­ვი­წყეთ მუ­შა­ო­ბა სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც. ზუს­ტად ამი­ტომ ჩვენ შევ­ქმე­ნით სა­ხელ­მწი­ფო კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც სა­ბო­ლოდ იქ­ნე­ბა თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე იმ ერ­თობ­ლი­ვი სა­წარ­მო­სი, რო­მე­ლიც ანაკ­ლი­ის პორ­ტს გა­ნა­ვი­თა­რებს და მარ­თავს. ამ სა­ხელ­მწი­ფო კომ­პა­ნი­ას გა­და­ე­ცა სა­ხელ­მწი­ფო სა­კუთ­რე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი მი­წე­ბი და ის სა­ჭი­რო სა­ხელ­მწი­ფო სა­კუთ­რე­ბა, რო­მე­ლიც სა­ჭი­როა პორ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის. გა­სულ წელს, სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის ტენ­დე­რის ტექ­ნი­კუ­რი პი­რო­ბე­ბის მომ­ზა­დე­ბა­ზე მუ­შა­ო­ბა და­ი­წყო. გა­ნა­ცხა­დე­ბის მი­ღე­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით, ერთი თვის წინ და­ვას­რუ­ლეთ. სამი გა­ნა­ცხა­დია მი­ღე­ბუ­ლი. ახლა ჩვე­ნი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­სპერ­ტე­ბი (ეს არის ბელ­გი­უ­რი კომ­პა­ნია) სწავ­ლო­ბენ სამ­შე­ნებ­ლო ტენ­დე­რის გა­ნა­ცხა­დებს. ძი­რი­თა­დი სა­მუ­შაო უკვე დას­რუ­ლე­ბუ­ლია და აქაც რამ­დე­ნი­მე დღე­ში ჩვენ გვე­ყო­ლე­ბა გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც მყი­სი­ე­რად შე­უდ­გე­ბა სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ებს.

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ხელ­მწი­ფოს და­ფი­ნან­სე­ბებს - ჩვენ ამ ეტაპ­ზე ბი­უ­ჯეტ­ში გვაქვს ასიგ­ნე­ბე­ბი ამ პრო­ექ­ტის ჩვე­ნი ნა­წი­ლის და­სა­ფი­ნან­სებ­ლად. ჩვენ მივ­ყვე­ბით გეგ­მას. იცით რომ რამ­დე­ნი­მე წელი დას­ჭირ­დე­ბა ამ სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ებს. ჩვენ წელს და­ვი­წყებთ უკვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბას, მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე აქ­ტი­უ­რად გაგ­რძელ­დე­ბა 2025 და 2026 წლებ­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ თან­ხებს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­ჯე­ტი­დან გა­ი­ღებს,“ - გა­ნა­ცხა­და და­ვი­თაშ­ვილ­მა.

myquiz