ლარის სტაბილიზაციისთვის ეროვნულმა ბანკმა 60 მილიონი დოლარი გაყიდა - რას აცხადებს საქართველოს ეროვნული ბანკი? | Allnews.Ge

ლარის სტაბილიზაციისთვის ეროვნულმა ბანკმა 60 მილიონი დოლარი გაყიდა - რას აცხადებს საქართველოს ეროვნული ბანკი?

სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნულ­მა ბან­კმა სა­ვა­ლუ­ტო აუქ­ცი­ონ­ზე 60 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რის ინ­ტერ­ვენ­ცია გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ეროვ­ნუ­ლი ბან­კი ავ­რცე­ლებს.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, ბაზ­რის­თვის ლიკ­ვი­დუ­რო­ბის მი­წო­დე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ეროვ­ნულ­მა ბან­კმა ბოლო დღე­ებ­ში სა­ვა­ლუ­ტო ბა­ზარ­ზე გან­ვი­თა­რე­ბულ აჟი­ო­ტა­ჟურ პრო­ცე­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით მი­ი­ღო, რო­მელ­საც თან ახ­ლდა ერთჯე­რა­დი მსხვი­ლი ტრან­ზაქ­ცი­ე­ბი.

"შე­დე­გად, ვა­ლუ­ტა­ზე ჭარ­ბი მო­თხოვ­ნა და­ფიქ­სირ­და, რა­მაც ლა­რის გაც­ვლით კურ­სზე და­მა­ტე­ბი­თი წნე­ხი შექ­მნა.

ამას­თან გან­ვმარ­ტავთ, რომ სა­ვა­ლუ­ტო ბა­ზარ­ზე და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი რყე­ვე­ბი არ არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი ფუნ­და­მენ­ტუ­რი მაკ­რო­ე­კო­ნო­მი­კუ­რი ფაქ­ტო­რე­ბით და შე­სა­ბა­მი­სად არის მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი. ჯან­სა­ღია მაკ­რო­ე­კო­ნო­მი­კუ­რი პა­რა­მეტ­რე­ბი-სა­ერ­თა­შო­რი­სო რე­ზერ­ვე­ბი ის­ტო­რი­ულ მაქ­სი­მუმ­ზეა, სტა­ბი­ლუ­რია სა­გა­რეო შე­მო­დი­ნე­ბე­ბი, ის­ტო­რი­ულ მი­ნი­მუმ­ზეა მიმ­დი­ნა­რე ან­გა­რი­შის დე­ფი­ცი­ტი, ბოლო სამი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფიქ­სირ­დე­ბა მა­ღა­ლი ეკო­ნო­მი­კურ ზრდა, ინფლა­ცია მიზ­ნობ­რივ 3%-ზე და­ბა­ლია, ფის­კა­ლუ­რი ბა­ლან­სი და სა­ხელ­მწი­ფო ვა­ლიც მდგრად დო­ნე­ზეა შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი.

ფი­ნან­სუ­რი სის­ტე­მის გა­მარ­თუ­ლად და ეფექ­ტუ­რად ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის­თვის კო­მერ­ცი­ულ ბან­კებს გა­აჩ­ნი­ათ ჯან­სა­ღი მომ­გე­ბი­ა­ნო­ბა და აქ­ტი­ვე­ბის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხი, კა­პი­ტა­ლის და ლიკ­ვი­დო­ბის სო­ლი­დუ­რი ბუ­ფე­რე­ბი, რათა შე­უ­ფერ­ხებ­ლად მო­ემ­სა­ხუ­რონ კლი­ენ­ტებს და და­აკ­რე­დი­ტონ ეკო­ნო­მი­კა. ლიკ­ვი­დუ­რი აქ­ტი­ვე­ბის ჯა­მუ­რი მო­ცუ­ლო­ბა დღეს სა­ბან­კო სის­ტე­მა­ში 16.7 მლრდ ლა­რის ექ­ვი­ვა­ლენტს აჭარ­ბებს, რაც პო­ტენ­ცი­უ­რი შო­კე­ბის მი­მართ უპ­რე­ცე­დენ­ტო გამ­ძლე­ო­ბა­ზე მე­ტყვე­ლებს. დღეს­დღე­ო­ბით სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ფი­ნან­სო სის­ტე­მა ევ­რო­პის მას­შტა­ბით ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მყა­რია.

ეროვ­ნუ­ლი ბან­კი გა­ნაგ­რძობს ბა­ზარ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბას და ყვე­ლა მის ხელთ არ­სე­ბულ ბერ­კეტს გა­მო­ი­ყე­ნებს ფი­ნან­სუ­რი ბაზ­რის სტა­ბი­ლუ­რო­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად“.

მე­ტყვე­ლებს. დღეს­დღე­ო­ბით სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ფი­ნან­სო სის­ტე­მა ევ­რო­პის მას­შტა­ბით ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მყა­რია“, - ვკი­თხუ­ლობთ ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის გან­ცხა­დე­ბა­ში.

შე­გახ­სე­ნებთ, პარ­ლა­მენ­ტმა 14 მა­ისს „უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნე­ბის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნო­ნი მე­სა­მე მოს­მე­ნით მი­ი­ღო. გა­სუ­ლი ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ლარი დო­ლარ­თან მი­მარ­თე­ბა გა­უ­ფა­სურ­და. ექ­სპერ­ტებ­მა აღ­ნიშ­ნუ­ლია შე­ა­ფა­სეს, რო­გორც ჯერ არა ამოქ­მე­დე­ბუ­ლი კა­ნო­ნის პირ­ვე­ლი ეფექ­ტი.

myquiz