საზოგადოება | Allnews.Ge

ბოლო პეshyრიshyოდshyში საshyზოshyგაshyდოshyეshyბაshyში დიდი აჟიshyოshyტაshyჟი გაshyმოshyიწshyვია გავshyრცეshyლეshyბულshyმა ინshyფორshyმაshyციshyამ, რომ სა
იმეshyრეთshyში თოვshyლი მოshyვიshyდა. პირshyვეshyლი თოვshyლი ზეshyკაshyრის უღელshyტეshyხილshyზე დაshyფიქshyსირshyდა. ფოshyტოshyებს სოshyციshyაshyლურ ქსელshy
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ნათია თურნავამ გადაცემა bdquoპოსტ ალიონშიldquo პირად ცხოვრებაზე ისაუბრა. bdquoმეორე კურსზე ვიყავი, როცა გავთხოვდი, მეყოლა ბავშვი და სწა
ბედshyნიshyეshyრეshyბა მიshyუღshyწეshyვეshyლი იქshyნეshyბა იქამshyდე, საshyნამ არ ისshyწვაshyლით, იყოთ ბედshyნიshyეshyრეshyბი ახლა და ამ წუshyთას ეს გაshyმო
ორი ათეshyუshyლი წლის წინ ამ მოshyდეshyლეshyბის საshyხეshyლეshyბი და გვაshyრეshyბი მთელshyმა საshyქარshyთვეshyლომ იცოshyდა. მათი ფოshyტოshyეshyბი იბეჭshyდეshyბო
საshyქარshyთვეshyლოს პრეshyმიshyერმიshyნისshyტრმა ირაკshyლი ღაshyრიshyბაშshyვილshyმა გაshyეshyროს გეshyნეshyრაshyლუshyრი ასამshyბლეshyის 76ე სეshyსიshyის
2021 წლის პირველ 8 თვეში პირველად სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 40.8ით, 143 980 ერთეულით ნაკლებმა ავტომობილმა გაიარა ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკი
მსოფლიოს წამყვანი სახეებისა და უმდიდრესი ადამიანების ცხოვრების წესი თითქმის ყველა აღფრთოვანებულია. ფუფუნება, საუცხოო სასახლეები, სუპერ ქარები და მათი ცხოვრების წესი მსოფლიოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვ
რა გვეshyლოshyდეshyბა კოshyროshyნაshyვირუshyსის მეshyხუshyთე ტალshyღის დროს და რა უნდა გაshyკეთshyდეს ქვეshyყაshyნაshyში, რომ ვაქshyციshyნიshyციshyრეshyბუshyლ
ზურა ბეროშვილი პროფესიით რესტორატორია. წლების განმავლობაში საზღვარგარეთ მუშაობდა, თუმცა რამდენიმე წლის წინ მშობლიურ სიღნაღს დაუბრუნდა და საოჯახო ბიზნესს მიჰყო ხელი. აქვს არაერთი გატაცება, თუმცა ამ ეტა
შიshyნაshyგან საქshyმეshyთა საshyმიshyნისshyტროshyში, თაღshyლიshyთუshyრი სქეshyმის შეshyსაshyხებ, ცენshyტრაshyლუshyრი კრიshyმიshyნაshyლუshyრი პოshyლიshyცი
ფაshyიshyზეshyრიldquo ფუჭshyდეshyბა, ვადა გასshyდის და რას შვრეshyბით, ხალshyხო ადაshyმიshyაshyნი ფაshyიshyზერსldquo გაshyაshyფუshyჭებს მაshyშინ აჩუshyქებს
არ არის საჭირო მოსახლეობის დამატებითი დოზებით ე.წ. ბუსტერებით უზრუნველყოფა. ასეთ დასკვნამდე მივიდა კორონავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინების ეფექტურობა იმდენად მაღალია, რომ პანდემიის ამ ეტაპ
bdquoნაshyციshyოshyნაshyლუshyრი მოძshyრაshyოshyბისldquo თბიshyლიshyსის მეshyროshyბის კანshyდიshyდატshyმა ნიკა მეshyლიshyამ საshyქარshyთვეshyლოს პირshyვეs
2224 სექshyტემshyბერს საshyქარshyთვეshyლოshyში მოshyსაshyლოდshyნეshyლია დროshyგაshyმოშshyვეshyბით წვიshyმა ელshyჭეshyქით, ზოshyგან ძლიshyეshyრი, შეshyსაძshy
ბიshyძიshyნა ივაshyნიშshyვიshyლი განა არ პაshyსუshyხობს, არ ვუshyრეshyკავთ, გაshyმომshyდიshyნაshyრე იქიshyდან, რომ ეს იყო მისი სურshyვიshyლი არ გვაქვს კოshyმუshyნ
არაერთხელ ითქვა, რომ კოვიდ19 განსაკუთრებულად დიდ ზიანს აყენებს ფილტვებს. იმისათვის, რომ ჯანმრთელი ფილტვები შევინარჩუნოთ ან ვირუსის გადატანის შემდეგ მათი გაძლიერება შევძლოთ, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ს
ლოსანshyჯეshyლესshyში Emmy 2021ის გაshyმარshyჯვეshyბუshyლეshyბის დაshyჯილshyდოshyეshyბის ცეshyრეshyმოshyნია გაshyიshyმარshyთა. გაshyსუshyლი წლისshyგან განs
ინshyტერshyნეტshyსივshyრცეshyში მოshyრიshyგი ფაshyრუshyლი ჩაshyნაshyწეshyრეshyბის გავshyრცეshyლეshyბას ჩვენshyში ტრაshyდიshyციshyუshyლად დიდი რეshyზოshyნა
ელიshyტა ასე ჰქვია Netflixის გახshyმაshyუshyრეshyბულ და პოshyპუshyლაshyრულ ესshyპაshyნურ სეshyრიshyალს, როshyმელshyსაც მთეshyლი მსოფshyლიshyოს მასshyშტაshyბი