ინდოეთის ერთ-ერთ შტატში ადენოვირუსით 12 000 - მდე ბავშვი დაავადდა, მათგან 19 გარდაიცვალა, არაოფიციალური ცნობებით, გარდაცვლილთა რიცხვი უფრო მეტია | Allnews.Ge

ინდოეთის ერთ-ერთ შტატში ადენოვირუსით 12 000 - მდე ბავშვი დაავადდა, მათგან 19 გარდაიცვალა, არაოფიციალური ცნობებით, გარდაცვლილთა რიცხვი უფრო მეტია

ინ­დო­ე­თის შტა­ტი კრი­ზის­შია მას შემ­დეგ, რაც ადე­ნო­ვირუ­სით 12 000-მდე ბავ­შვი და­ა­ვად­და, მთგან უმე­ტე­სო­ბა მცი­რე­წლო­ვა­ნია. კლი­ნი­კე­ბი პა­ცი­ენ­ტებს ვერ აუ­დი­ან, ავად­მყო­ფი ბავ­შვე­ბის ოჯა­ხე­ბის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ებ­თან ათე­ვენ ღა­მე­ებს.

და­სავ­ლეთ ბენ­გალ­ში მწვა­ვე რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ით, წელს 19 ბავ­შვი გარ­და­იც­ვა­ლა და ათა­სო­ბით სხვა და სხვა სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს. იან­ვრის შემ­დეგ, აქ ადე­ნო­ვირუ­სის 12 000-ზე მეტი შემ­თხვე­ვა და­ფიქ­სირ­და და 3 000-ზე მეტი ბავ­შვია გრი­პის მსგავ­სი მძი­მე სიმპტო­მე­ბით კლი­ნი­კა­ში მო­თავ­სე­ბუ­ლი. ჯან­დაც­ვის ექიმ­თა ასო­ცი­ა­ცია ხალ­ხს აფრ­თხი­ლებს, რომ და­ღუ­პულ­თა რი­ცხვი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ბევ­რად უფრო მა­ღა­ლია, ვიდ­რე ოფი­ცი­ა­ლურ სტა­ტის­ტი­კა­შია მო­ცე­მუ­ლი. ად­გი­ლობ­რი­ვი მე­დი­ის ცნო­ბით, და­ღუ­პულ­თა რი­ცხვი არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რად 100-ს აღე­მა­ტე­ბა.

სა­ხელ­მწი­ფო ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მას კი ამ პრობ­ლე­მას­თან გამ­კლა­ვე­ბა საკ­მა­ოდ უჭირს. ზო­გი­ერ­თი პე­დი­ატ­რი­უ­ლი პა­ლა­ტა სავ­სეა და ცნო­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, ბავ­შვებს სა­ა­ვად­მყო­ფოს სა­წო­ლის ერ­თმა­ნე­თის­თვის გა­ზი­ა­რე­ბაც კი უწევთ.

ადე­ნო­ვირუ­სებს შე­უძ­ლი­ათ გა­მო­იწ­ვი­ონ რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი, თვა­ლის და კუ­ჭის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი. ასე­ვე ახა­სი­ა­თებთ დი­ა­რეა.

ჯან­დაც­ვის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბის თქმით, ავად­მყო­ფი და გარ­დაც­ვლი­ლი ბავ­შვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა­ზე ადე­ნო­ვირუ­სის ორი მუ­ტა­ცი­უ­რი შტა­მია პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი.

ვირუ­სი აღ­მო­ა­ჩი­ნეს ინ­დო­ე­თის სხვა შტა­ტებ­შიც, მა­ჰა­რაშ­ტრა­სა და კარ­ნა­ტა­კა­შიც. ად­გი­ლობ­რივ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ინ­ფექ­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბის შე­სა­ნე­ლებ­ლად, კო­ვი­დის პან­დე­მი­ის დროს გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი პრო­ტო­კო­ლე­ბი, რო­გო­რი­ცაა ნიღ­ბის ტა­რე­ბა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცია, კვლავ და­ნერ­გა, თუმ­ცა სკო­ლე­ბის და­ხურ­ვის გან­კარ­გუ­ლე­ბა ჯერ არ გა­უ­ცი­ათ. ექი­მებ­მა, რომ­ლე­ბიც Guardian-ს ესა­უბრნენ, გა­ნა­ცხა­დეს, რომ მცი­რე­წლო­ვან ბავ­შვებ­ში შემ­თხვე­ვე­ბის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბის ერთ-ერთი მი­ზე­ზი ისაა, რომ კო­ვი­დის "ლოკ­და­უ­ნის" დროს მათ ვერ შეძ­ლეს იმუ­ნი­ტე­ტის შექ­მნა გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის მი­მართ.

myquiz